>
Gwobrau Cymunedol Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Gwobrau Cymunedol Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn cynnal noson o Wobrau Cymunedol nos Iau, 23 Hydref 2014 Prif nod y Comisiynydd wrth gyflwyno’r gwobrau hyn yw cydnabod ymdrechion unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio’n ddiflino er lles eraill er mwyn cadw pobl a chymunedau’n ddiogel, atal trosedd a chefnogi dioddefwyr. Rydym eisoes wedi cyhoeddi […]

Darllen Mwy »

Pwyllgor Partneriaeth y Trydydd Sector (PPTS)

Mae PPTS yn bwyllgor sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r Trydydd Sector yng Nghonwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC). Mae’r pwyllgor yn cyfarfod yn chwarterol. Pwrpas PPTS yw rheoli a datblygu Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector a’r cynllun gweithredu cysylltiedig, a chynyddu ymwneud y Trydydd Sector â chynllunio a chyflwyno gwasanaethau, mynediad at gyfleoedd tendro, yn […]

Darllen Mwy »
Grant Arian I'r Ifanc Rownd 2 Ar Agor!

Grant Arian I’r Ifanc Rownd 2 Ar Agor!

Os ydych chi’n byw yng Nghonwy, 14 i 25 oed, hefo syniadau mawr neu cynlluniau cyffrous sydd yn fuddiol i’r gymdeithas,  neu ydych chi’n gweithio gyda grwp o bobl ifanc a mae gennych syniad am brosiect gwirfoddol ac angen cymorth ariannol gall Grant Arian I’r Ifanc helpu chi. Am pecyn cais neu fwy o wybodaeth […]

Darllen Mwy »
Sgiliau Cadeirio Cyfarfod a Sgiliau Cymryd Cofnodion

Sgiliau Cadeirio Cyfarfod a Sgiliau Cymryd Cofnodion

Dydd Mercher 1 Hydref, Swyddfeydd CGGC, Bae Colwyn, LL29 7DP Sesiynau anffurfiol a chyflwyniadol ar sut mae cael y gorau o’ch cyfarfodydd! Hanfodol ar gyfer cyfarfodydd amserol a chynhyrchiol! Ymunwch ag Elizabeth Squires, Mentor Cymheiriaid profiadol gyda phrosiect B2C, i wella profiad pawb ac i gael cyngor doeth ar gyfer llwyddo. Darperir lluniaeth ysgafn, ond […]

Darllen Mwy »

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGC!

- gyda bwffe bys – Pryd? Nos Iau 16eg Hydref 2014 ar 6pm Ble? Neuadd Goffa Rowen, Rowen Rhagor o wybodaeth yn fuan!

Darllen Mwy »
Mae CGGC angen eich help CHI!

Mae CGGC angen eich help CHI!

Rydym yn casglu cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer cais cyllido i roi sylw i angen cynyddol yn y gymuned. Byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr. Dilynwch y ddolen i lenwi holiadur Holiadur

Darllen Mwy »
Funding news | Newyddion cyllido

Funding news | Newyddion cyllido

(English) Please follow the link to read CVSC’s latest e-bulletin, which contains this month’s funding highlights | Dilynwch y ddolen i ddarllen e-fwletin diweddaraf CVSC, sy’n cynnwys uchafbwyntiau cyllido mis Ionawr

Darllen Mwy »

Chwilio am gyllid

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes gennych chi syniad da ond ddim yn siŵr sut i’w ariannu?

Darllen Mwy »
Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Ydym ni yn ei wneud yn iawn?

Mi fuasem yn hoffi clywed ganddoch chi! Llenwch ein holiadur ar-lein

Darllen Mwy »
Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gweithio mewn partneriaeth yw un o nodau craidd CGGC. Darganfyddwch mwy am yr amrywiaeth o bartneriaethau a phrosiectau rydym ynghlwm â hwy.

Darllen Mwy »