>
>

Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector cyfan yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Ceir ynddo’r 19 corff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a’r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Rydym yn gweithio gyda dinasyddion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i ganfod yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw ac i weithredu yn unol â hynny. Mae ein gweithgareddau craidd i gryfhau’r trydydd sector a gwirfoddoli yn canolbwyntio ar y canlynol:

Galluogi a chefnogi
Bod yn gatalydd
Ymgysylltu a dylanwadu

I gyflawni nod y rhwydwaith, rydym yn cydweithio â phartneriaid allweddol eraill yn y trydydd sector, y sector cyhoeddus, byd busnes, ymchwil a chyllidwyr.
Mae gennym bedair colofn o weithgaredd sy’n llunio’r hyn rydym yn ei gynnig, dyma’r pedair colofn:

Gwirfoddoli
Llywodraethu da
Cyllid cynaliadwy
Ymgysylltu a dylanwadu

Mae ein gwaith yn canolbwyntio’n fras ar y themâu cyffredin canlynol:
Gwybodaeth a chyngor
Dysgu a datblygu
Rhwydweithio a chyfathrebu
Siapio, dylanwadu ac adeiladu cyfalaf cymdeithasol a chydnerthedd y sector
Codi proffil y sector

thirdsectorsupport.wales

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters