>

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl

Posted on Hydref 26, 2018

Mae Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl, a weithredir gan Innogy Renewables UK Limited wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol ar draws rhannau o arfordir Gogledd Cymru.

Mae’r gronfa nawr yn cael ei gweinyddu gan CGGC ar ran o Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl.

Canllawiau i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais am Grant Bychan

Strategaeth Gomisiynu Gofal Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Posted on Hydref 8, 2018

Dilynwch y ddolen yma i Strategaeth Comisiynu Gofal Cymdeithasol y Cyngor ar gyfer 2018 – 2021

http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Policies-Plans-and-Reports/How-we-Commission-Services.aspx 

Cylchlythyr Cenedlaethau’r Dyfodol – Medi 2018

Posted on Hydref 8, 2018

Cylchlythyr Cenedlaethau’r Dyfodol

Penodiad i Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru, Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector

Posted on Hydref 3, 2018

  • Ydych chi ar hyn o bryd yn rhan o sefydliad y trydydd sector (gwirfoddol) yn ardal Conwy ? (Efallai eich bod yn wirfoddolwr, ar y bwrdd, neu yn aelod o staff neu’n ofalwr)
  • A hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a dylanwadu ar wasanaethau iechyd lleol er budd pobl leol?

    Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau penodi aelodau gwirfoddol i CIC Gogledd Cymru. Cynghorau Iechyd Cymuned yw ‘corff gwarchod’ annibynnol y cyhoedd o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd ac yn chwarae rhan bwysig yn dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd eu cynllunio, eu cyflwyno a’u gwella.
    Mae aelodau Cynghorau Iechyd Cymuned yn wirfoddolwyr a’u rôl yw gweithredu fel llygaid a chlustiau cleifion a’r cyhoedd, gan wrando ar eu pryderon a gweithio gyda’r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal cleifion. Cafodd CIC Gogledd Cymru ei sefydlu o 1 Ebrill 2010 gyda’r Pwyllgorau Lleol canlynol:

Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.

Fel Aelod o’r Cyngor Iechyd Cymuned bydd disgwyl i chi ymrwymo rhwng 21 a 35 o oriau y mis, a gellir cytuno ar hyn rhyngoch chi a’r Cyngor Iechyd Cymuned. Nid yw aelodau’n cael eu talu ond maent yn gallu hawlio costau a threuliau cydnabyddiaeth. Noder, mae’n rhaid i chi fod yn ymddiriedolwr neu’n wirfoddolwr gyda sefydliad y trydydd sector sy’n gweithredu yn ardal berthnasol (awdurdod lleol) y Pwyllgor Lleol.

Bydd gan bob Pwyllgor Lleol dri lle trydydd sector, wedi eu henwebu gan y Cyngor Gwirfoddol Sirol perthnasol. Mae’r Cyngor Iechyd Cymuned yn chwilio am bobl o bob cefndir – y gofyniad pwysicaf yw diddordeb gwirioneddol yn gwella gwasanaethau iechyd ar gyfer eich cymuned. Mae rhai sgiliau allweddol a fyddai o fantais yn cynnwys: diddordeb mewn materion iechyd lleol a dealltwriaeth ohonynt; gallu i weithio mewn tîm a chydag ystod amrywiol o bobl; a’r gallu i wrando ar eraill a chyfnewid syniadau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: wendyjones@cvsc.org.uk

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Cylchgrawn CVSC haf 2018, ar gael nawr!

Posted on Awst 6, 2018

 Darllenwch ef nawr gan ddefnyddio’r ddolen lawrlwytho isod!

 

Linc

Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC

Posted on Ebrill 5, 2018

Arfer Da Mewn Rheoli Gwirfoddolwyr – Cyflawniadau CAIS gyda chefnogaeth CGGC

Roedd Claire Jones, Rheolwr Gwirfoddoli gyda CAIS, yn newydd i gynnwys gwirfoddolwyr pan wnaeth hi gyfarfod Ceri Jones o Gwirfoddoli CGGC ym mis Medi 2014. Roedd cefnogaeth ar gael yn syth gan CGGC a chafodd Claire amryw o daflenni gwybodaeth am arfer da a dolenni at ffynonellau ar-lein. Roedd y wybodaeth am sicrhau ansawdd yn hynod ddefnyddiol o ran y safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (BMG), sydd â 9 o ddangosyddion arweiniol ar gyfer arfer da.

darllenwch fwy yma

 

Cyfle Swydd – Cydlynydd Chwarae Allan

Posted on Mawrth 28, 2018

Rydw i wedi atodi hysbyseb am gyfle am swydd ar gyfer gweithio gyda sefydliad Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy yn cydlynu Cynlluniau Chwarae’r Haf ledled sir Conwy. Mae hon yn swydd gyda thymor penodol – 11eg Mehefin 2018 i 10fed Medi 2018. Dyma gyfle cyffrous i adeiladu ar lwyddiant y cynlluniau chwarae o’r blynyddoedd blaenorol. Bydd deiliad y swydd yn cael cyflwyniad llawn a hyfforddiant fel sy’n addas i’r rôl.

Am fwy o wybodaeth am y swydd yma neu am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Gareth Stacey ar 01492 523 857 neu garethstacey@cvsc.org.uk 

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y swydd yma, llenwch y ffurflen gais sydd wedi’i hatodi a’i dychwelyd i: e-bost: garethstacey@cvsc.org.uk, neu ei phostio i 7 Ffordd Rhiw, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7TG. Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw’r 18fed Ebrill 2018.

Playing Out Coordinator Job Advert CYM

Application for Playing Out Coordinator – Cym

Newyddlen Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Conwy, Mawrth 2018

Posted on Mawrth 22, 2018

Dilynwch y linc ar gyfer y rhifyn diweddaraf.

Newyddlen PPI Mawrth 2018

Straeon Gwirfoddoli

Posted on Mawrth 20, 2018

Yma yn CGGC rydyn ni’n hoffi dangos beth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i helpu ein sefydliad. Edrychwch ar ein straeon gwirfoddoli newydd am Philip sy’n gwirfoddoli gyda ni yma yn CGGC a Teigan sy’n rhan o Banel Cash4Youth.

Philip Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli

Teigan Creese-Jones – Fy Nhaith Gwirfoddoli

Cadwch lygad am straeon gwirfoddoli newydd yn ein hadran Gwirfoddoli – Straeon Gwirfoddoli.

Community Navigation Service

Posted on Tachwedd 15, 2017

Please see below the recently produced film about the Community Navigation service commissioned by Conwy West Cluster.

https://youtu.be/DnPgFpCgFLQ

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters