>
>

Datblygu Chwarae

collage

Eiriolwr Tîm Datblygu Chwarae CVSC ar gyfer chwarae plant a chefnogi chwarae mewn amryw o ffyrdd ledled y sir.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am ein gwaith, cysylltwch â Millie a Gaz ar 01492523857 neu playdevelopment@cvsc.org.uk

Lleolir Tîm Datblygu Chwarae Conwy yng ngwasanaeth Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy – CVSC ac mae’n cael ei ariannu drwy Teuluoedd yn Gyntaf.

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

 

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol
Mae’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn ddathliad ledled Prydain o chwarae plant ac mae’n digwydd bob blwyddyn ar ddydd Mercher cyntaf mis Awst. Mae thema wahanol bob blwyddyn ac mae manylion llawn ar ymgyrchoedd i ddod i’w gweld ar-lein yn www.playday.org.uk.

 

Daeth amryw o sefydliadau lleol ac adrannau’r cyngor at ei gilydd i gynllunio Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yng Nghonwy i sicrhau bod ystod eang o gyfleoedd chwarae ar gael.
Mae cyfleoedd chwarae yn cynnwys adeiladu deniau, siglenni rhaffau, tywod a dŵr, chwarae blêr, dinas bocsys cardbord, swigod mawr, paentio, adeiladu cychod, rhwydo mewn pyllau a’n llithren ddŵr ENFAWR.
Bydd y digwyddiadau hyn yn canolbwyntio ar blant yn cyfarwyddo eu chwarae eu hunain a bydd yr oedolion yn cael eu hannog i ganiatáu’r chwarae fynd yn ei flaen heb ymyrryd gormod. Bydd y plant yn cael mynediad wedi’i oruchwylio at offer, creu deniau, chwarae gyda mwd a chwarae dŵr, dan oruchwyliaeth gweithwyr chwarae sydd wedi derbyn hyfforddiant – ond gallwch ddisgwyl i’r plant WLYCHU a bod yn FWDLYD!!
Mae mynediad agored i’r Diwrnod Chwarae cenedlaethol, sy’n golygu y bydd y plant yn gallu mynd a dod fel maent yn dymuno. Cynghorir rhieni i fod yn bresennol; rhaid goruchwylio plant dan 8 oed.

 

Gwirfoddolwyr
Mae’r Tîm Datblygu Chwarae yn cynnig cymorth a mentora i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli mewn lleoliadau chwarae. Mae gwirfoddolwyr yn cael y cyfle i gael mynediad at hyfforddiant am ddim a llawer o gymwysterau.

Hyfforddiant a Gweithdai
Mae’r Tîm Datblygu Chwarae yn darparu gweithdai hyfforddi yn ymwneud â chwarae ac i gynnig darpariaeth chwarae o safon. Mae’r gweithdai hyn yn cael eu cynnig am ddim i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol pryd bynnag y bo modd.

website

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol
Mae’r Diwrnod Chwarae yn ddathliad blynyddol o hawl plant i chwarae sy’n digwydd ar ddydd Mercher cyntaf mis Awst bob blwyddyn. Cynhelir dathliad Conwy o’r diwrnod chwarae yn flynyddol ym Mharc Eirias. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â diwrnod chwarae ewch i:- www.facebook.com/conwyplaydevelopment.

 Digonolrwydd Chwarae

Arolwg Cyfleoedd Chwarae 2015

Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae

collage 2

Digonolrwydd Chwarae
O dan adran 11 (1) Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru), mae angen i bob Awdurdod Lleol gynnal asesiad digonolrwydd cyfleoedd chwarae bob 3 blynedd i asesu’r cyfleoedd ar gyfer chwarae yn eu hardaloedd. Yn ogystal, mae angen i ni ddatblygu cynllun gweithredu sy’n sicrhau cyfleoedd i blant chwarae.

Mwy yn yr adran hon
• Digonolrwydd Chwarae
• Chwarae Allan
• Diwrnod Chwarae Cenedlaethol
• Cysylltu â’r Tîm Datblygu Chwarae

O dan adran 11 (1) Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru), mae angen i bob Awdurdod Lleol gynnal asesiad digonolrwydd cyfleoedd chwarae bob 3 blynedd i asesu’r cyfleoedd ar gyfer chwarae yn ei ardal. Yn ogystal, mae angen i ni ddatblygu cynllun gweithredu sy’n sicrhau cyfleoedd i blant chwarae.

Mae budd-ddeiliaid a phartneriaid wedi ymrwymo i weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r amcanion a amlinellir yn ein cynllun gweithredu digonolrwydd chwarae er mwyn i blant yng Nghonwy gael mynediad i ddarpariaeth chwarae gyda staff a heb staff, ond hefyd yn cael y cyfleoedd gorau posibl i chwarae yn yr ysgol, yn eu cymunedau a’r tu hwnt .

Mae copi o asesiad digonolrwydd cyfleoedd chwarae 2013 ar gael i’w lwytho i lawr isod.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ddigonolrwydd chwarae cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae CVSC ar 01492 523857 neu playdevelopment@cvsc.org.uk

 

Cysylltu â’r Tîm Datblygu Chwarae

Millie Boswell
Prif Swyddog Chwarae
Ffôn – 01492523857
E-bostmillieboswell@cvsc.org.uk

 

 

Gaz Stacey
Gweithiwr Datblygu Chwarae
Ffôn – 01492523857
E-bost – garethstacey@cvsc.org.uk

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters