>
>

Cynllun Cyfoethogi Chwarae

Cynllun Cyfoethogi Chwarae

Ysgol

Beth ydy’r Cynllun Cyfoethogi Chwarae?

Mae’r Cynllun Cyfoethogi Chwarae yn cynnig cyfle i’ch ysgol chi wella profiad chwarae eich disgyblion. Mae’r rhaglen eisoes wedi ei threialu mewn amryw o ysgolion yng Nghonwy a ledled gogledd Cymru. Bydd ysgolion sy’n cymryd rhan yn derbyn hyfforddiant ar gyfer athrawon, gwarchodwyr amser cinio, gweithwyr clybiau ar ôl ysgol a rhieni. Byddwn hefyd yn trefnu gweithdai ar gyfer disgyblion; sesiynau chwarae a rhaglen chwarae arbennig ar gyfer yr ysgol. Bydd hyd i gyd yn rhad ac am ddim gan fod y tîm datblygu chwarae yn cael ei ariannu’n llawn gan Deuluoedd yn Gyntaf.

IMG_5228

Beth ydy’r buddion?

Bydd y cynllun yn gweithio i wella amser chwarae plant yn yr ysgol wrth roi “darnau rhydd” (fel blychau cardfwrdd a defnydd) i’r plant eu defnyddio fel y mynnan nhw yn ystod egwyl ac amser cinio. Fe welwyd eisoes rhai o effeithiau posib cyfoethogi chwarae – gwell ymddygiad yn ystod egwyl ac amser cinio; plant yn canolbwyntio’n well yn y dosbarth, plant yn symud mwy ac yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol, meddyliol a ffisegol. Mae’r effeithiau hyn wedi eu gweld eisoes.

 

Beth sydd raid inni ei wneud?

Bydd rhaid i’r ysgol ymroi i lwyddo yn y cynllun. Bydd y cynllun wedi ei lunio’n arbennig ar gyfer yr ysgol ac felly byddwn yn gweithio gyda chi i ddarganfod ffordd ymarferol o lwyddo. Fe allwn ni weithio gyda chi i hyfforddi staff addysgu, goruchwylwyr amser cinio a gweithwyr clybiau ar ôl ysgol mewn hanner diwrnod o sesiwn cyflwyno hyfforddiant chwarae (gellir achredu hyn os ydy’r ysgol am wneud hynny). Os oes galw gan rieni, fe allwn ni gynnal cwrs ar eu cyfer nhw hefyd. Gall cyngor yr ysgol neu flynyddoedd 5 a 6 fynd i weithdy hanner diwrnod am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a’u Hawl i Chwarae; fe allan nhw wedyn baratoi ar gyfer adrodd hyn yn ôl i’r ysgol. Mae posib cynnal sesiynau chwarae “darnau rhydd” yn ystod amser cinio gyda gweithwyr chwarae yn cefnogi staff; rydym ni’n gobeithio y gall staff wedyn ddal ati gyda’r gwaith yma eu hunain. Fe allwn ni gynnig cymorth i chi ddod o hyd i fan storio ar gyfer y “darnau rhydd”. Ein gobaith ydy y bydd y llywodraethwyr yn penderfynu dilyn y cynllun chwarae’n swyddogol o ganlyniad i’r gwaith.

Sut rydym ni’n dechrau?

Am fwy o wybodaeth neu er mwyn cofrestru ar gyfer y cynllun, cysylltwch â Millie Boswell yn y Tîm Datblygu Chwarae ar 01492 523 857 neu drwy e-bost: millieboswell@cvsc.org.uk

P1010533

Dyma ddywedodd Ysgol Glan Gele am y Cynllun Cyfoethogi Chwarae:  

“Fel arfer pan mae plant yn chwarae, nhw sy’n arwain ac felly maen nhw’n gwneud fel y mynnan nhw. Canlyniad hyn ydy llawer o ymrwymiad, brwdfrydedd a phlant yn canolbwyntio’n dda. Yn aml, mae’n anodd tynnu eu sylw oddi ar y chwarae! Mae’r cyfle i chwarae gyda phlant eraill yn helpu datblygu sgiliau cymdeithasol, ac maen nhw’n yn dysgu trafod gydag eraill. Caiff hyn effaith gadarnhaol ar ymddygiad gan fod ymddygiad gwael yn aml yn ganlyniad i ddiflastod neu ddiffyg her. Pan mae plant yn cael y cyfle i ddilyn eu trwynau wrth chwarae, dydyn nhw ddim yn diflasu nac yn dioddef oherwydd diffyg her. Mae rhoi egwyl i blant o dasgau pendant yn y gwersi yn rhoi cyfle iddyn nhw gael hoe a dychwelyd at eu gwaith yn fwy bywiog o’r herwydd.”

Fideo

Os oes gennych ddiddordeb yn y Wobr Chwarae Rich rydym yn argymell gwylio fideo hwn o brosiect tebyg ym Mryste . ( nid ydym yn gysylltiedig â Bryste Scrapstore , fodd bynnag, mae hwn yn brosiect tebyg. Mae’r fideo hwn o Fryste Blisg Chwarae Store Sgrap a phob credydau yn atynt )

https://www.youtube.com/watch?v=nqi1KyJJeKg

 

 

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters