>
>

Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm Mileniwm

Mae’r Etifeddiaeth yn Parhau…

Mae Stadiwm y Mileniwm, menter adeiladu fwyaf arwyddocaol ein cyfnod ni, wedi rhoi llwyfan i’r genedl i gyflwyno digwyddiadau rhyngwladol o faint enfawr – gan roi cyfle i bobl Cymru i weld, a dyheu i efelychu, eu harwyr ym meysydd chwaraeon a diwylliant yn eu gwlad eu hunain.

Mae creu Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm yn codi’r Stadiwm fel rhan annatod o fywyd Cymru i lefel uwch drwy ddarparu cefnogaeth ariannol i brosiectau ysbrydoledig ledled Cymru.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm drwy gytundeb rhwng Stadiwm y Mileniwm ccc a Chomisiwn y Mileniwm. Cynhyrchir incwm yr Ymddiriedolaeth drwy ardoll ar bob tocyn gaiff ei brynu ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus yn y Stadiwm.

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm yn sefydliad elusennol annibynnol ac fe’i gweinyddir gan fwrdd o ymddiriedolwyr gwirfoddol. Dewisir yr Ymddiriedolwyr o bob rhan o Gymru ac maent yn cynrychioli meysydd amrywiol chwaraeon, y gymuned, grwpiau ieuenctid, y celfyddydau a’r amgylchedd.

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm yn sefydliad Cymru gyfan a pha bynnag ddigwyddiad cyhoeddus a gynhelir yn y stadiwm, caiff pob arian a ddosberthir gan yr Ymddiriedolaeth ei wario yng Nghymru. Mae hwn yn gynllun grant unigryw, nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ledled y DU.

Ein Nodau

Drwy ei ariannu nod yr Ymddiriedolaeth yw gwella ansawdd bywyd pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Yn arbennig mae’r Ymddiriedolaeth yn anelu at hyrwyddo addysg, hanes, iaith a chwedloniaeth, yn enwedig ar gyfer y rhai hynny sy’n wynebu anfantais neu wahaniaethu.

Mae Cymru yn wlad gyfoethog o ran ei diwylliant, ei hanes, ei hiaith a’i llwyddiannau mewn chwaraeon. Yn y cyfnod hwn lle mae globaleiddio ar gynnydd mae pobl yn aml yn anghofio beth sydd yn eu hardal leol.

Y Categorïau

Mae’r ymddiredolaeth wedi penderfynu i wneud grantiau ar gael mewn 4 maes fhaglen. Mae’r ymddiriedolaeth yn awyddus i gynorthwyo pobl ifanc Cymru i ddysgu rhagor am eu gwlad drwy raglenni cyfnewid ac mae wedi darparu ar gyfer cefnogi rhaglenni cyfnewid ieuenctid sy’n perthyn i unrhyw un o gategorïau ariannu’r Ymddiriedolaeth.

Chwaraeon, y celfyddydau, yr amgylchedd ac y gymunedol.

www.millenniumstadiumtrust.co.uk

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters