Gwirfoddoli i feithrin tîm gyda Banc yr HSBC

Gan feddwl am ddeinameg y gweithleoedd cyflym sy’n bodoli erbyn heddiw, a gyda manteision gwirfoddoli’n ffynhonnell gydnabyddedig o les, mae mwy a mwy o gyflogwyr yn datblygu polisïau gwirfoddoli sy’n cael eu cefnogi gan gyflogwyr. Gwirfoddoli sy’n cael ei gefnogi gan gyflogwyr yw pan all cyflogai gymryd amser o’r gwaith er mwyn gwirfoddoli yn ystod oriau gwaith cyflogedig. Mae hyn fel rheol yn 2 ddiwrnod y flwyddyn, ond mae’n well holi adran Adnoddau Dynol y sefydliad. Gall cyflogeion naill ai ddewis cefnogi elusen neu grŵp cymunedol o’u dewis, neu gyfle sy’n cael ei ganfod gan y sefydliad. 

hsbc volunteering

Cysylltodd Steve Nicholls, rheolwr gyda Banc yr HSBC, â CGGC gan ei fod yn dymuno sefydlu diwrnod gwirfoddoli i feithrin tîm ar ei gyfer ef a’i gyd-reolwyr gyda’r HSBC sy’n gweithio ledled Gogledd Orllewin Cymru. Roedden nhw wedi penderfynu y byddai rhoi amser i baentio neuadd gymunedol yn syniad da.

Fe wnes i drafod y cynnig gyda fy nghydweithiwr Neil Pringle, Rheolwr Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr, i weld a oedd yn gwybod am unrhyw sefydliadau oedd wedi derbyn cyllid ac a fyddai’n croesawu rhywfaint o help gydag addurno eu heiddo cymunedol. Cafwyd hyd i sawl un i Steve a’i gydweithwyr ddewis o’u plith. 

Dewiswyd Hope Restored gan dîm yr HSBC. Sefydlwyd Hope Restored gan Brenda Fogg yn 2010 ac mae’n rhoi cefnogaeth y mae ei gwir angen i bobl ddigartref ac anghenus yng nghymuned Llandudno.

Cafodd Steve gyfarfodydd i ddechrau gyda Brenda a threfnwyd dyddiad ar gyfer paentio’r Neuadd, sef Medi 19eg 2018. Yn dilyn y cyfarfodydd cyntaf hyn, mae staff Banc yr HSBC wedi cyfrannu rhewgell gist erbyn hyn, a llawer iawn o fwyd i gefnogi Banc Bwyd “Bag of Hope” Brenda. Dywedodd Brenda “Mae’r gwasanaeth yma ar gael i unrhyw un sy’n cael anhawster bwydo eu hunain neu eu teulu. Os ydyn nhw’n ceisio ymdopi ar fudd-daliadau neu ar incwm isel, ar neu o dan y trothwy cyflog, does dim ots, bydd Hope Restored yn helpu os ydi hynny’n bosib.”

Fe wnaeth Neil a Donna Jones o dîm Gwirfoddoli CGGC gyfarfod â Brenda, Steve a’i dîm ar fore’r 19eg o Fedi. Pan wnaethon nhw gyrraedd, roedd gan y tîm lond gwlad o frwshys paent a rholeri, a chasgliad mawr o fwyd ar gyfer y banc bwyd hefyd.

“Mae tîm Gwirfoddoli CGGC yn hynod falch o ganlyniad ymdrechion caredig cyflogeion yr HSBC, drwy nid yn unig wella amgylchedd gwasanaeth y mae ei wir angen ar gyfer y rhai mwyaf anghenus, ond hefyd am roi rhoddion a dal ati i gefnogi.”

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397