>
>

Sgrinio Coluddion Cymru’n lansio llyfrynnau i ofalwyr ac asiantaethau gofal

Mae Sgrinio Coluddion Cymru wedi lansio dau lyfryn newydd i gynorthwyo gofalwyr a staff asiantaethau gofal sy’n helpu rhywun i gwblhau pecyn y prawf sgrinio’r coluddyn.

Mae un llyfryn wedi’i anelu at ofalwyr sydd efallai’n helpu rhywun dan eu gofal i wneud y prawf. Mae’r llyfryn arall i staff sy’n gweithio mewn lleoliadau fel cartrefi gofal a chartrefi preswyl.

Mae Sgrinio Coluddion Cymru’n un o raglenni sgrinio’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n eu rhedeg. Mae’r rhaglen yn cynnig prawf y gall pobl sydd rhwng 60 a 74 oed ac sy’n byw yng Nghymru ei wneud yn eu cartrefi i chwilio am yr arwyddion cynnar o ganser y coluddyn.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael pecyn y prawf a thaflen wybodaeth drwy’r post, a chais i gasglu samplau bach o’u hysgarthion. Mae pobl sydd angen gofal yn gallu cael trafferth gwneud hyn.

Nod y llyfrynnau newydd yw helpu gofalwyr a staff asiantaethau gofal i gwblhau pecyn y prawf sgrinio ar ran y bobl maen nhw’n gofalu amdanyn nhw. Mae gwybodaeth yn y llyfrynnau am seilio penderfyniadau ar wybodaeth ac am alluedd meddyliol, ac mae atebion yno i rai o’r cwestiynau mae pobl yn eu gofyn amlaf am Sgrinio Coluddion Cymru.

Cafodd y llyfrynnau eu creu gan Dîm Ymgysylltu â Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae grwpiau o ofalwyr a staff cartrefi gofal o bob rhan o Gymru wedi helpu i adolygu’r cynnwys.

Gall gofalwyr a staff asiantaethau gofal gael gafael ar y llyfrynnau drwy wefan Sgrinio Coluddion Cymru, sef http://www.bowelscreening.wales.nhs.uk/information-for-carers

Dywedodd Hayley Heard, Pennaeth Sgrinio Coluddion Cymru: “Mae sgrinio’r coluddyn yn lleihau’r risg o farw o ganser y coluddyn. Cafodd y prawf sgrinio ei greu i fod yn hawdd a chyflym ei ddefnyddio yn y cartref, ond mae’n gallu creu problemau i bobl sydd angen gofal.

“Efallai eu bod nhw’n cael trafferth deall y risgiau a manteision y prawf sgrinio cyn penderfynu ar sail gwybodaeth a fyddan nhw’n cymryd rhan neu beidio. Efallai hefyd ei fod yn gorfforol anodd iddyn nhw lenwi’r pecyn a’i anfon yn ôl.
“Rydym yn gobeithio bydd y llyfrynnau newydd yma’n helpu gofalwyr i helpu eu hanwyliaid neu eu cleientiaid yn ystod y broses o benderfynu a fyddan nhw’n cael prawf, ac o lenwi’r pecyn er mwyn i’r prawf gael ei wneud.”
Dolenni

Ymrwymiad Iechyd Cyhoeddus Cymru
Gwella safon, tegwch ac effeithiolrwydd gwasanaethau gofal iechyd

Timau
Sgrinio Coluddion Cymru

Adnoddau ar-lein
Gwefan: http://www.bowelscreening.wales.nhs.uk/home

Dogfen
Prif negeseuon Sgrinio Coluddion Cymru

Pynciau
Canser, Llythrennedd Iechyd

Cysylltu
screening.promotion@wales.nhs.uk

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters