>
>

Penodiad i Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru, Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector

Posted on Hydref 3, 2018

  • Ydych chi ar hyn o bryd yn rhan o sefydliad y trydydd sector (gwirfoddol) yn ardal Conwy ? (Efallai eich bod yn wirfoddolwr, ar y bwrdd, neu yn aelod o staff neu’n ofalwr)
  • A hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a dylanwadu ar wasanaethau iechyd lleol er budd pobl leol?

    Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau penodi aelodau gwirfoddol i CIC Gogledd Cymru. Cynghorau Iechyd Cymuned yw ‘corff gwarchod’ annibynnol y cyhoedd o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd ac yn chwarae rhan bwysig yn dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd eu cynllunio, eu cyflwyno a’u gwella.
    Mae aelodau Cynghorau Iechyd Cymuned yn wirfoddolwyr a’u rôl yw gweithredu fel llygaid a chlustiau cleifion a’r cyhoedd, gan wrando ar eu pryderon a gweithio gyda’r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal cleifion. Cafodd CIC Gogledd Cymru ei sefydlu o 1 Ebrill 2010 gyda’r Pwyllgorau Lleol canlynol:

Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.

Fel Aelod o’r Cyngor Iechyd Cymuned bydd disgwyl i chi ymrwymo rhwng 21 a 35 o oriau y mis, a gellir cytuno ar hyn rhyngoch chi a’r Cyngor Iechyd Cymuned. Nid yw aelodau’n cael eu talu ond maent yn gallu hawlio costau a threuliau cydnabyddiaeth. Noder, mae’n rhaid i chi fod yn ymddiriedolwr neu’n wirfoddolwr gyda sefydliad y trydydd sector sy’n gweithredu yn ardal berthnasol (awdurdod lleol) y Pwyllgor Lleol.

Bydd gan bob Pwyllgor Lleol dri lle trydydd sector, wedi eu henwebu gan y Cyngor Gwirfoddol Sirol perthnasol. Mae’r Cyngor Iechyd Cymuned yn chwilio am bobl o bob cefndir – y gofyniad pwysicaf yw diddordeb gwirioneddol yn gwella gwasanaethau iechyd ar gyfer eich cymuned. Mae rhai sgiliau allweddol a fyddai o fantais yn cynnwys: diddordeb mewn materion iechyd lleol a dealltwriaeth ohonynt; gallu i weithio mewn tîm a chydag ystod amrywiol o bobl; a’r gallu i wrando ar eraill a chyfnewid syniadau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: wendyjones@cvsc.org.uk

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters