Partneriaeth

Gwybodaeth Partneriaeth

Gwybodaeth ar gael yma:

Cyswllt Partneriaeth

Mae swyddogaeth Cyswllt Partneriaeth CGGC yn darparu gwasanaeth cynghori, ymgynghori a gwybodaeth ar ran y sector gwirfoddol yng Nghonwy.

Mae’r gwasanaeth yn gyswllt rhwng Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Llywodraeth Leol a chyrff gwirfoddol. Ei nod yw hyrwyddo, hwyluso a chefnogi agenda’r partneriaethau.

Mae gweithio mewn partneriaeth rhwng y sectorau statudol a gwirfoddol yn ymdrin â nifer o wahanol feysydd;

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  • Datblygiad Economaidd

  • Trosedd ac Anrhefn

  • Dysgu Gydol Oes

  • Gwybodaeth

  • Plant a Phobl Ifanc

  • Datblygu Cymunedol

Pwyllgor Partneriaeth y Trydydd Sector

Pwyllgor Partneriaeth y Trydydd Sector, sy’n cwrdd bob chwarter, yw’r prif fforwm ymgynghori rhwng y sectorau statudol a gwirfoddol yng Nghonwy. Mae’n gyfrifol am weithredu nodau ac amcanion y Cytundeb Partneriaeth “Gweithredu gyda’n Gilydd: Rhannu Egwyddorion – Rhannu Blaenoriaethau” rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r Trydydd Sector. CGGC yw un o’r cynrychiolwyr trydydd sector yn y grŵp hwn.

Cytundeb Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae hwn yn Gytundeb Partneriaeth rhwng Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Chynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol Gogledd Cymru ar ran sefydliadau Trydydd Sector yng Ngogledd Cymru.

Mae’n darparu fframwaith ar gyfer gwella ymgysylltiad, datblygu nodau ac amcanion a rennir, meithrin parch a dealltwriaeth y naill at y llall a bydd hefyd yn cynorthwyo’r Comisiynydd a phartneriaid y Trydydd Sector i wella ansawdd gwasanaethau ar gyfer pobl Gogledd Cymru.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r sector gwirfoddol yn gwneud cyfraniad sylweddol at wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gyflenwi gwasanaethau statudol drwy bontio bylchau mewn gwasanaethau a chynnig cefnogaeth i ddarparu gwasanaeth llyfn.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystyried y sector yn bartner allweddol yn y gwaith o ddarparu’r polisi iechyd a lles, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y weledigaeth newydd ar gyfer y GIG yng Nghymru, lle mae pobl leol yn ganolog.

Mae gan CGGC ddau swyddog sy’n ymwneud â’r Trydydd Sector, y Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod Lleol er mwyn sicrhau bod darpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy mor gryf ac unedig â phosibl. Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan mewn grwpiau llywio datblygu a chynnal Rhwydwaith traws-sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rheolaidd.

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Lluoedd Arfog yng Nghonwy a’r Sectorau Gwirfoddol, Addysg ac Iechyd, a chafodd ei lofnodi yn 2014

Nod y Cyfamod yw annog cymunedau lleol i gefnogi’r gymuned Lluoedd Arfog yn eu hardaloedd; hyrwyddo dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd ynghylch materion sy’n effeithio ar gymuned y Gwasanaeth a chydnabod a chofio’r aberthau a wnaethpwyd ganddynt.  Mae’r cyrff sy’n cymryd rhan wedi ymrwymo i sicrhau bod gan Gonwy gymuMae mwy o wybodaeth ar gael ymaned Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr gynaliadwy a bod y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu yn diwallu anghenion y gymuned hon. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Datblygu chwarae

Mae Tîm Datblygu Chwarae CGGC yn eirioli ar gyfer chwarae a chefnogi chwarae mewn gwahanol ffyrdd ledled y sir. Mae hyn yn cynnwys Canllaw Allan i Chwarae, Gwobrau Cyfoethogi Chwarae, fideo Dim Gemau Pêl a hefyd Diwrnod Chwarae sy’n cael ei gynnal yng Nghonwy bob blwyddyn. Mae ei waith yn diwallu’r polisi sirol a rhanbarthol ac yn cael ei gydnabod ar draws y sectorau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Panel Dinasyddion Gogledd Cymru

Mae Panel Dinasyddion Gogledd Cymru yn gyfle i bobl o bob cwr o Ogledd Cymru ddweud eu dweud am faterion iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant. Ar hyn o bryd mae gennym dros gant o aelodau ac rydym bob amser yn recriwtio! Mae’r Panel wedi gwneud gwahaniaeth go iawn, gan gyfrannu at yr Asesiad Anghenion Poblogaeth a phum ymgynghoriad arall sy’n effeithio ar fywydau’r rheini sy’n byw yng Ngogledd Cymru. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397