Datblygu Chwarae

Eiriolwr Tîm Datblygu Chwarae CVSC ar gyfer chwarae plant a chefnogi chwarae mewn amryw o ffyrdd ledled y sir. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am ein gwaith, cysylltwch â Nat ar 01492 523857 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Lleolir Tîm Datblygu Chwarae Conwy yng ngwasanaeth Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy – (CGGC)C ac mae’n cael ei ariannu drwy Teuluoedd yn Gyntaf.

 

Play development team pic1

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol


Mae’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn ddathliad ledled Prydain o chwarae plant ac mae’n digwydd bob blwyddyn ar ddydd Mercher 7fed mis Awst 2019. Mae thema wahanol bob blwyddyn ac mae manylion llawn ar ymgyrchoedd i ddod i’w gweld ar-lein yn www.playday.org.uk.

Daeth amryw o sefydliadau lleol ac adrannau’r cyngor at ei gilydd i gynllunio Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yng Nghonwy i sicrhau bod ystod eang o gyfleoedd chwarae ar gael.


Mae cyfleoedd chwarae yn cynnwys adeiladu deniau, siglenni rhaffau, tywod a dŵr, chwarae blêr, dinas bocsys cardbord, swigod mawr, paentio, adeiladu cychod, rhwydo mewn pyllau a’n llithren ddŵr ENFAWR.


Bydd y digwyddiadau hyn yn canolbwyntio ar blant yn cyfarwyddo eu chwarae eu hunain a bydd yr oedolion yn cael eu hannog i ganiatáu’r chwarae fynd yn ei flaen heb ymyrryd gormod.

Bydd y plant yn cael mynediad wedi’i oruchwylio at offer, creu deniau, chwarae gyda mwd a chwarae dŵr, dan oruchwyliaeth gweithwyr chwarae sydd wedi derbyn hyfforddiant – ond gallwch ddisgwyl i’r plant WLYCHU a bod yn FWDLYD!!


Mae mynediad agored i’r Diwrnod Chwarae cenedlaethol, sy’n golygu y bydd y plant yn gallu mynd a dod fel maent yn dymuno. Cynghorir rhieni i fod yn bresennol; rhaid goruchwylio plant dan 8 oed.

Gwirfoddolwyr


Mae’r Tîm Datblygu Chwarae yn cynnig cymorth a mentora i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli mewn lleoliadau chwarae. Mae gwirfoddolwyr yn cael y cyfle i gael mynediad at hyfforddiant am ddim a llawer o gymwysterau.

Hyfforddiant a Gweithdai

Mae’r Tîm Datblygu Chwarae yn darparu gweithdai hyfforddi yn ymwneud â chwarae ac i gynnig darpariaeth chwarae o safon. Mae’r gweithdai hyn yn cael eu cynnig am ddim i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol pryd bynnag y bo modd.

Digonolrwydd Chwarae

O dan adran 11 (1) Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru), mae angen i bob Awdurdod Lleol gynnal asesiad digonolrwydd cyfleoedd chwarae bob 3 blynedd i asesu’r cyfleoedd ar gyfer chwarae yn ei ardal. Yn ogystal, mae angen i ni ddatblygu cynllun gweithredu sy’n sicrhau cyfleoedd i blant chwarae.

Mae budd-ddeiliaid a phartneriaid wedi ymrwymo i weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r amcanion a amlinellir yn ein cynllun gweithredu digonolrwydd chwarae er mwyn i blant yng Nghonwy gael mynediad i ddarpariaeth chwarae gyda staff a heb staff, ond hefyd yn cael y cyfleoedd gorau posibl i chwarae yn yr ysgol, yn eu cymunedau a’r tu hwnt .

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ddigonolrwydd chwarae cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae CGGC ar 01492 523857 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cysylltu â’r Tîm Datblygu Chwarae

Play suffieciency Millie Boswell

       Millie Boswell

     Prif Swyddog Chwarae

       Ffon - 01492 523854

       E-bost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Nat Pic     Nat Minard

        Swyddog Datblygu Chwarae

        Ffon - 01492 523857

        E-Bost - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397