>
>

Cytundeb Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae’r Cytundeb hwn yn gytundeb partneriaeth rhwng Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (y
Comisiynydd) a’r chwe chyngor gwasanaethau gwirfoddol yng Ngogledd Cymru ar ran y trydydd sector yng
Ngogledd Cymru ac mae wedi’i gytuno arno gan y swyddogion sy’n gyfrifol am y sefydliadau perthnasol.
Mae’n darparu fframwaith ar gyfer gwella ymgysylltiad, datblygu nodau ac amcanion a rennir, meithrin
parch a dealltwriaeth y naill at y llall a bydd hefyd yn cynorthwyo’r Comisiynydd a phartneriaid trydydd
sector i wella ansawdd gwasanaethau ar gyfer pobl Gogledd Cymru.

Cytundeb Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

 

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters