>
>

Diogelu

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn chwarae rhan flaenllaw o ran darparu gwasanaethau a gweithgareddau i blant a phobl ifanc. Yn ôl cyfraith y Deyrnas Unedig, mae unrhyw un dan 18 oed yn cael ei ystyried fel plentyn. Felly, mae’n bwysig fod gwasanaethau a gweithgareddau eich grŵp yn cael eu darparu yn y  modd mwyaf diogel. I sicrhau hynny mae gofyn bod gennych chi weithdrefnau perthnasol yn eu lle (fel sydd gan fudiadau’r sector cyhoeddus).

Mae bod â gweithdrefnau yn eu lle yn ffordd o gynorthwyo’ch grŵp i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed a rhag cael eu cam-drin. Ar ben hynny, bydd eich staff a’ch gwirfoddolwyr yn gwybod beth i’w wneud os ydyn nhw’n poeni am blentyn.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters