>
>

Gwirfoddoli i bawb – Goresgyn rhwystrau

Ni ddylai unrhyw un gael ei eithrio rhag cymryd rhan mewn cyfleoedd gwirfoddoli amhrisiadwy oherwydd eu gorffennol, yn ôl rheolwr prosiect grŵp adfer cymunedol, Jigsaw.

Dywedodd Brian Lewis bod aelodau’r grŵp wedi elwa o gynnal cyfleoedd gwirfoddoli yn ystod y tair blynedd diwethaf – yn unigol ac fel tîm – yn dilyn atgyfeiriadau gan CGGC.

Crëwyd Jigsaw i helpu pobl sydd â chefndir o fod yn gaeth i sylweddau, iechyd meddwl gwael, neu brofiad o’r system cyfiawnder troseddol, i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau. Yn ddiweddar mae’r aelodau wedi mwynhau tasgau gwirfoddoli pwysig gyda digwyddiadau fel Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Bae Colwyn a Gŵyl y Pedwardegau, Gŵyl Fictoraidd Fawr Llandudno, Prom Extra, a digwyddiadau ym Mharc Eirias. Hefyd maent wedi rhoi eu hamser i’w cymuned yng Ngerddi Eglwys Sant Paul ac i godi arian ochr yn ochr â Marie Curie.

Dywedodd Brian bod y grŵp yn awyddus i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag ailintegreiddio yn y gymuned.

“Mae llawer o’r rhwystrau’n cael eu gosod ganddyn nhw eu hunain, gan gynnwys teimlo’n ynysig, unigrwydd a diflastod, ac mae ein haelodau hefyd yn debygol o fod yn ddi-waith, neu â phroblemau tai,” dywedodd. “Ond mae gwirfoddoli’n gallu goresgyn y rhan fwyaf o’r rhwystrau hyn yn hawdd. Mae gwirfoddoli yn y gymuned yn cyfrannu at les aelodau Jigsaw, gan eu helpu i oresgyn unigrwydd, magu hunan-barch, gwneud cysylltiadau a ffrindiau newydd, a datblygu eu bywydau mewn ffordd bositif. Dydi gwirfoddolwyr Jigsaw ddim yn teimlo bod neb wedi’u barnu nhw. Maen nhw’n teimlo eu bod nhw wedi cael cefnogaeth wrth wirfoddoli a’u bod wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol at y gymuned. Nod Jigsaw ydi canolbwyntio ar y dyfodol yn hytrach na’r gorffennol, a symud oddi wrth droseddu a chaethiwed. Mae gwirfoddoli’n ffordd bwerus o sicrhau’r canlyniad hanfodol yma.”

Mae’r grŵp yn awyddus iawn i helpu’r gymuned, yn enwedig ar benwythnosau. Yn ystod yr wythnos, mae’r aelodau’n dilyn rhaglen ymyriadau strwythuredig, gyda chefnogaeth gan y naill ochr a’r llall, ac mae hyn yn gallu cynnwys gweithgareddau gwirfoddoli gyda digon o rybudd.

Ydi eich sefydliad chi’n cynnwys gwirfoddolwyr? Ydych chi wedi ystyried defnyddio grŵp o wirfoddolwyr fel aelodau Jigsaw? Ydi eich polisi gwirfoddoli chi’n adlewyrchu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn briodol?

Os nad yw, ailystyriwch – oherwydd fe fyddwch chi a’ch sefydliad yn colli nifer fawr o wirfoddolwyr posib.

“Ni ddylai problemau bywyd fod yn rhwystr sy’n atal pobl rhag mynd ati i wirfoddoli a chael cyfle i chwarae rhan lawn yn ein cymunedau lleol,” dywedodd Rheolwr Gwirfoddoli CGGC, Ceri Jones. “Roedd digwyddiad diweddar gan Rwydwaith Gwirfoddoli Cymru’n gyfrwng pwysig i’n hatgoffa ni mai’r unig ofyniad cyfreithiol ydi archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a hefyd archwiliad yn erbyn rhestri gwahardd, ar gyfer rhywun sy’n bwriadu cymryd rhan mewn gweithgaredd sy’n cael ei reoleiddio. Mae CGGC yn gallu eich helpu chi gyda dogfennau asesu risg, recriwtio a chynnwys cyn-droseddwyr, a darparu ffynonellau o wybodaeth ac arweiniad i chi. Dim ond codi’r ffôn sydd raid.”

Am fwy o wybodaeth am unrhyw faterion perthnasol i wirfoddoli, cysylltwch â’r Tîm Gwirfoddoli yn CGGC drwy anfon e-bost i volunteering@cvsc.org.uk neu ffonio 01492 534 091.

Mwy o wybodaeth am Jigsaw drwy fynd i www.thejigsawgroup.org.uk neu ffonio 01492 523 042.

Pyst Blaenorol

joinus

newsletters