>

Conwy and Denbighshire Local Service Board

What is a Local Service board? Conwy local service board (LSB) is a board of the main employment organizations across the county and is now merged with Denbighshire to form a joint LSB. It brings together the organizations in quarterly meetings encouraging partnership working and sharing of resources.  The LSB aims  to improve public services both in planning and delivery and to increase efficiency.    The LSB works to the principles and priorities as set out in One Conwy plan. and The BIG Denbighshire plan Which Organizations are members of the LSB? Conwy Local Service Board consists of the Chief Executive and Leader from Conwy County Borough Council, Welsh Government, North Wales Police, Betsi Cadwaladr University Health Board, North Wales Fire and Rescue Service, Coleg Llandrillo, Conwy Voluntary Services Council, Snowdonia National Park Authority, Environment Agency, Registered Social Landlords (currently represented by Pennaf and Cartrefi Conwy) and North Wales Economic Forum. What role does CVSC play in the LSB? CVSC represent the third sector in the LSB. The  CVSC Making the Connections project officer is involved in the projects of the LSB, this is a role funded by European social fund to increase the connections between LSB’s and the Third Sector across Wales. Ensuring that two way communication takes place- the third sector voice is heard in the LSB via feedback and consultations and also to disseminate  information, lessons learned and good practice  from LSB to the third sector via e briefings, the CVSC website and our membership newsletter.

Visit www.conwyanddenbighshirelsb.org.uk to discover more.

Beth yw Bwrdd Gwasanaeth Lleol?

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Conwy yn cynnwys prif sefydliadau cyflogi’r sir. Erbyn hyn mae’r Bwrdd wedi uno â Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Ddinbych  i ffurfio Bwrdd Gwasanaeth Lleol ar y cyd. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod unwaith pob chwarter ac yn annog sefydliadau i weithio mewn partneriaeth a rhannu adnoddau. Mae’r Bwrdd yn ceisio gwella gwasanaethau cyhoeddus, yn ystod y cynllunio a’r darparu, er mwyn gwella effeithlonrwydd y gwasanaethau. Mae’r Bwrdd yn defnyddio egwyddorion a blaenoriaethau cynllun Un Conwy  a chynllun Mawr Sir Ddinbych.

Pa fudiadau sy’n aelodau o’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol?

Mae aelodau Bwrdd Gwasanaeth Lleol Conwy yn cynnwys Prif Weithredwr ac Arweinydd Cyngor Sir Gonwy, Llywodraeth Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Coleg Llandrillo, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Conwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Asiantaeth yr Amgylchedd, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (ar hyn o bryd yn cael eu cynrychioli gan Pennaf a Chartrefi Conwy) a Fforwm Economaidd Gogledd Cymru.

Beth yw rôl CGGC yn y Bwrdd Gwasanaeth Lleol?

Mae CGGC yn cynrychioli’r trydydd sector ar y Bwrdd Gwasanaeth Lleol. Mae Swyddog Prosiect Gwneud y Cysylltiadau CGGC yn ymwneud â phrosiectau’r Bwrdd. Mae’r swydd hon wedi ei hariannu gan gronfa gymdeithasol Ewropeaidd er mwyn gwella’r cysylltiadau rhwng y Byrddau Gwasanaeth Lleol a’r Trydydd Sector yng Nghymru. I sicrhau fod llais pawb yn cael ei glywed mae’r trydydd sector yn rhoi adborth i’r Bwrdd ac yn cynnal ymgynghoriadau gan adrodd yn ôl i’r Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn ei dro yn lledaenu’r wybodaeth ddiweddaraf a gwybodaeth am arferion da a gwersi sydd wedi eu dysgu i’r trydydd sector trwy e-friffiau a gwefan a chylchlythyr CGGC.

Ymweld â www.conwyasirddinbychbgl.org.uk