Sian Jenkinson @ Youth Shedz

Mae Youth Shedz Cymru, a sefydlwyd bron i 3 blynedd yn ôl, yn elusen a arweinir gan werthoedd, gyda'r nod o ddarparu lle diogel i bobl ifanc archwilio pwy ydynt, datblygu perthynas gymdeithasol â modelau rôl addas, datblygu a dysgu sgiliau newydd.

Ethos Youth Shedz yw cael ei gynllunio a'i hwyluso gan y bobl ifanc mae'n eu gwasanaethu yn yr ardal maent yn byw ynddi.

Ymunais â'r tîm yn 2020 drwy Covid, ac er bod gennyf rywfaint o brofiad o gefnogi gwirfoddolwyr, roedd y rôl o sefydlu swyddogaethau gwirfoddoli, cofrestru ar y platfform gwirfoddoli a'r gwaith ar bolisïau gwirfoddoli i gyd yn newydd iawn – aeth CGGC â mi drwy bopeth gam wrth gam, gan fy nghynghori a'm harwain ar hyd y ffordd. Mae CGGC wedi darparu cymorth allweddol o ran recriwtio gwirfoddolwyr addas ar gyfer y prosiect ac wedi ein cefnogi ni i sicrhau bod y diogelu, y polisi a'r gweithdrefnau yn eu lle, fel eu bod yn rhoi tawelwch meddwl i ni bod angen i ni gadw ein pobl ifanc yn ddiogel, ac o ganlyniad rydym eisoes wedi recriwtio un neu ddau o wirfoddolwyr anhygoel.

Mae'r tîm yn CGGC i gyd mor gymwynasgar a phrofiadol yn yr hyn maen nhw’n ei wneud; maen nhw’n rhoi sicrwydd i mi ein bod yn gweithredu'n ddiogel ac yn broffesiynol fel elusen fach ac mae'n dda bod yn rhan o rwydwaith mwy ar gyfer hyfforddi a rhannu gwybodaeth – maen nhw’n amhrisiadwy!

Mae'r fan a gafodd ei rhoi i ni i'w defnyddio fel Sied Allgymorth - mewn ymateb i addasiadau Covid, rydym eisiau i'r bws ddod yn ofod lle'r oeddem yn gobeithio gosod Sied, fel ein bod yn dal i allu siarad â phobl ifanc wyneb yn wyneb yn ddiogel, gan ein bod yn gwybod bod ynysu a pheidio â gweld eraill wyneb yn wyneb wedi bod yn anodd ar y genhedlaeth hon.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397