Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

comic relief

Eitem Cylchlythyr – gellir ei chwtogi i greu erthygl fyrrach Yn cyflwyno Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru– Cynllun grant peilot hwylus i grwpiau cymunedol yng Nghymru.

Mae dwy lefel i’r grantiau:

Grantiau Bach - £1,000 - £10,000

Grantiau Twf Sefydliadol - £30,000 - £60,000

Mae Comic Relief yn awyddus i sicrhau bod ei gyllid yn cyrraedd calon cymunedau Cymru, drwy gefnogi gweithgarwch cymunedol sydd wedi’i deilwra i’r cymunedau amrywiol ledled Cymru. Mae rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi’i ddewis i weinyddu’r grantiau ar ran Comic Relief yng Nghymru, gan sicrhau eu bod yn cyrraedd mudiadau ar lawr gwlad.

Yn ystod y cynllun peilot hwn gan Comic Relief bydd yna un ffenestr ymgeisio am grantiau i fudiadau y mae eu hincwm blynyddol o dan £250,000 y flwyddyn.

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor rhwng 22 Gorffennaf 2019 ac 31 Hydref 2019.

Y cynharaf y gall prosiectau ddechrau yw 1 Ionawr 2020.

Dylid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2021.

Mae dwy ffrwd ariannu:

Grantiau Twf Sefydliadol:

 • £30,000 – £60,000
 • I fudiadau gynnal gweithgarwch i gael effaith strategol a hybu eu cydnerthedd
 • Rhaid cyd-fynd ag un o bedair thema strategol Comic Relief:

             Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu

             Iechyd Meddwl

             Cydraddoldeb Rhywiol

             Lle Diogel i Fod

Grantiau Bach:

 • £1,000 – £10,000
 • Prosiectau sy’n cynnal gweithgarwch cymunedol i fynd i’r afael ag angen neu fater penodol yn eu bro
 • Rhaid cyd-fynd ag un o bedair thema strategol Comic Relief:

             Plant yn Goroesi ac yn Ffynnu

             Iechyd Meddwl

             Cydraddoldeb Rhywiol

             Lle Diogel i Fod

Ynglŷn â Cefnogi Trydydd Sector Cymru – Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn gweinyddu cronfeydd sydd ar gael i grwpiau ledled Cymru. Rhwydwaith o fudiadau cymorth ledled Cymru i grwpiau a mudiadau gwirfoddol yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol. Mae’n cynnig cymorth ac arweiniad yn y pedwar maes allweddol canlynol:

 • Llywodraethu Da
 • Gwirfoddoli
 • Ymgysylltu a Dylanwadu
 • Cyllid Cynaliadwy

I gael gwybod mwy ewch i – https://thirdsectorsupport.wales/cy/cronfacymunedolcomicrelief/

TSSW LOGO small

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397