Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc 2020/21

Mae’r cynllun Grantiau dan arweiniad Ieuenctid yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli bach, o dan arweiniad ac yn cael eu cynnal gan bobl ifanc gyda’r ceisiadau’n cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 14 i 25 oed. Mae’r cynllun ar agor yn awr ar gyfer ceisiadau am grantiau o hyd at £1000 a’r dyddiad cau yw 31ain  Gorffennaf 2020.

Cwestiynau cyffredin

Pwy all wneud cais?

 • Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 14 - 25 oed, ond gallant gael eu cefnogi gan oedolyn o'r sefydliad
 • Cael ei leoli yn Sir Conwy
 • Bod yn gysylltiedig â sefydliad gwirfoddol neu grŵp cymunedol sydd â chyfansoddiad cyfreithiol
 • Bydd angen i'r grŵp cymunedol gyda chyfrif banc, yn enw'r sefydliad, sy'n gofyn am o leiaf dau lofnod

 Faint allwch chi wneud cais amdano? 

 • Mae grantiau hyd at £1000 ar gael i gefnogi gwirfoddoli neu i sefydlu gweithgaredd gwirfoddoli.
 • Rhaid cwblhau ac adrodd am bob prosiect erbyn 31ain Mawrth 2021. Rhaid ad-dalu unrhyw gyllid na wariwyd erbyn y dyddiad hwnnw.

Beth yw'r amserlen? 

 • Bydd rownd y cais am grantiau yn cau am 5 o’r gloch, 31ain Gorffennaf 2020.
 • Bydd ymgeiswyr yn derbyn e-bost yn cadarnhau eu bod wedi derbyn eu cais ac yn cael eu hysbysu o ganlyniad / penderfyniad y panel cyn pen 3 wythnos ar ôl y dyddiad cau

A fydd angen i mi adrodd ar hynt unrhyw grant a ddyfarnwyd? 

 • Bydd, bydd dau gyfnod monitro, tua mis Hydref fel arfer, i weld sut mae'r prosiect wedi symud ymlaen a diwedd y prosiect (erbyn 31ain Mawrth 2021)
 • Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau adroddiad cynnydd ac astudiaethau achos ar sut mae'r grant wedi wedi effeithio ac o fudd i'r bobl ifanc, y grŵp a'r gymuned ehangach. 
 • Anfonir manylion y rhain at ymgeiswyr llwyddiannus yn fuan ar ôl cadarnhau eu dyfarniad.

Lawrlwythwch y ffurflenni cais a nodiadau cyfarwyddyd yma:

Canllawaiau Ymgeisydd

Ffurflen gais

Amy fwy o wybodaeth: Tim Grantiau CVSC Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 534091.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397