Cynllun Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid Conwy 2022/2023

Mae’r Gronfa Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid yn cael ei gweinyddu gan CGGC ar ran WCVA a Llywodraeth Cymru.     

Mae'n cael ei harwain a'i chynnal gan bobl ifanc, ac fe'i cynlluniwyd i gefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli bychain dan arweiniad ieuenctid yn sir Conwy.  Bydd y gronfa'n helpu i rymuso pobl ifanc i ddatblygu eu mentrau eu hunain; cymryd rhan weithredol yn eu cymunedau a chynnwys/recriwtio pobl ifanc i gymryd rhan.

Mae grantiau o hyd at £1,000 ar gael i gefnogi gwirfoddoli neu sefydlu gweithgarwch gwirfoddoli.

Caiff ceisiadau eu dewis a'u hargymell gan banel o bobl ifanc 14 i 25 oed a bydd y ceisiadau wedi'u lleoli yn Sir Conwy

Bydd y cylch ceisiadau am grant cyfredol yn cau ar 29ain Gorffennaf 2022. Bydd yr ymgeiswyr yn derbyn e-bost yn cadarnhau derbyn eu cais a byddant yn cael gwybod am ganlyniad/penderfyniad y panel o fewn 3 wythnos i'r dyddiad cau.

Ffurflen gais

Canllawiau i ymgeiswyr

Cwestiynau cyffredin

Cynllun Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid Conwy 2021/2022

Nod y cynllun Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid yw cefnogi prosiectau bach dan arweiniad ieuenctid ledled sir Conwy, gan alluogi pobl ifanc i chwarae rôl weithredol yn eu cymunedau a chynnwys / recriwtio pobl ifanc i gymryd rhan mewn prosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli.

Mae’r ceisiadau’n cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 14 i 25 oed. Mae grantiau o hyd at £1000 ar gael i gefnogi gwirfoddoli neu i sefydlu gweithgarwch gwirfoddoli.   

Mae’r panel ieuenctid yn teimlo’n angerddol am y problemau mae pobl ifanc yn eu profi ac mae eisiau sicrhau ei fod yn cyllido’r prosiectau priodol. Mae wedi galluogi CGGC i hybu’r gwerth rydyn ni’n ei deimlo sy’n dod o gael gwirfoddolwyr ifanc ac mae wedi datblygu’r berthynas fwy fyth gyda sefydliadau sy’n teimlo’n angerddol am hybu cyfleoedd gwirfoddoli i ieuenctid.

Rydym Angen Aelodau I Banel Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397