Dod o hyd i help os ydych yn cael pethau'n anodd oherwydd y coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru teclyn brysbennu nawr ar-lein a bydd yn helpu dinasyddion Cymru i ddod o hyd i gyngor a chymorth ar gyfer eu hamgylchiadau unigol yn ystod pandemig COVID-19.

https://canfod-cymorth-coronafeirws.gwasanaeth.llyw.cymru/angen-help-gyda

Mae'r teclyn yn cyfeirio at ystod o wybodaeth ar draws y themâu canlynol:

 • Bod yn ddi-waith neu heb unrhyw waith
 • Mynd i'r gwaith
 • Arian/tai cymdeithasol yn y sector preifat
 • Cael gafael ar fwyd
 • Cael gafael ar foddion
 • Teimlo'n anniogel
 • Cael rhywle i fyw
 • Iechyd meddwl a lles
 • Iechyd a lles corfforol

Mae hefyd yn cynnwys teclyn asesu risg newydd ar gyfer pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Er y gall unrhyw un ddefnyddio'r teclyn ar gyfer ei hunan neu ar ran rhywun arall (gan gynnwys pobl heb fynediad i'r rhyngrwyd), bydd yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheini sy'n agored i effeithiau COVID-19 – boed hynny'n feddygol neu am ryw reswm arall, e.e. eu sefyllfa ariannol. Rydym yn gwybod efallai eich bod yn helpu llawer o'r bobl hyn yn barod ac rydym yn gweld yr offeryn fel ychwanegiad defnyddiol, sy'n cyfeirio pobl at y cymorth presennol rydych chi eich hun neu eraill eisoes yn ei ddarparu.

Gofalu am eich lles meddyliol

Cymorth Ariannol

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397