Mike Edwards, NWAMI

Mae fy mhrofiad i wedi bod yn bositif iawn. Ers bod mewn cysylltiad â NWAMI, fe wnes i gysylltu â Sibani Roy a chyfnewid negeseuon e-bost cyn trefnu i gyfarfod. I ddechrau, roeddwn i’n meddwl y byddai fy rôl i’n cynnwys gwaith ymarferol yn dosbarthu bwyd neu bresgripsiynau i bobl agored i niwed. Fel mae’n digwydd, mae gen i rôl fwy cefnogol, sy’n well defnydd o fy sgiliau i. Rydw i’n ddarlithydd yng Ngholeg Llandrillo ac un rôl gen i yw addysgu cyrsiau cyfrifiaduron sylfaenol. Felly fel rhan o fy ngwirfoddoli rydw i wedi bod yn sefydlu cyfarfodydd Zoom a Skype gyda phobl sy’n gaeth i’w cartrefi, cadw mewn cysylltiad ar gyfryngau cymdeithasol a sefydlu cyfrif Youtube NWAMI ar gyfer pobl sy’n hunanynysu. 

Rydw i wedi dod i gysylltiad â dau o bobl y mae fy ymdrechion i’n eu cefnogi ac mae’n hyfryd clywed sut mae fy ymdrechion i’n gwneud newidiadau bach, ond pwysig, i’w bywydau nhw. O fy safbwynt i, rydw i’n gweithio o gartref ac rydw i’n gwerthfawrogi bod hierarchaeth y Coleg wedi ein hannog ni yn frwd fel staff i gymryd rhan mewn prosiectau lleol, gan fod ein hwythnos waith arferol ni’n llawer mwy hyblyg nag arfer.        

Mae’r gwirfoddoli’n hyblyg iawn. Fel rheol rydw i’n helpu unwaith neu ddwy o weithiau yr wythnos, am awr neu lai bob tro. Mae’n rhoi llawer o foddhad ac fe fyddwn i’n annog eraill sydd mewn sefyllfa debyg i gymryd rhan os yw hynny’n bosib.

Mike

Parhau i Ddarllen: NWAMI @ dailypost.co.uk

NWAMI logo

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397