Dilynwch ni!
Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl newyddion a chynlluniau

Y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Plant Byddar (NDCS)

Mae’r NDCS wedi tynnu sylw at y ffaith bod gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE), ac yn enwedig gorchuddion wyneb, yn creu rhwystrau cyfathrebu sylweddol i lawer o blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw. Bydd methu darllen gwefusau a dehongli mynegiant wyneb yn heriol a gall...

Parhau i Ddarllen

Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel

Yn y cyfnod anodd hwn, mae'n bwysig ein bod i gyd yn gofalu am ein gilydd. Mae'n bwysig gwybod beth i'w wneud a phwy i gysylltu â nhw os ydych yn amau bod cyfaill, aelod o'r teulu neu gymydog mewn perygl o gael niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Mae gan Gymru hanes balch o edrych ar ôl ein...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397