Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi cefndir yr ymgyrch

O ystyried y pwysau ariannol difrifol sy’n debygol o fod ar lawer o deuluoedd o ganlyniad i bandemig Covid-19, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Tlodi Plant, cynllun gweithredu pwyslais ar Incwm ym mis Tachwedd 2020. Mae'r cynllun yn nodi cyfres o gamau ymarferol y bydd gweinidogion yn gweithio arnynt dros gyfnod o chwe mis i helpu i sicrhau’r incwm mwyaf posibl i deuluoedd sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru, helpu i leihau costau byw hanfodol a rhoi cymorth i deuluoedd i ddatblygu cadernid ariannol.

Er nad yw ystadegau defnyddio ar gael yn rhwydd ar lefel ddaearyddol is na Phrydain Fawr; gwyddom fod budd-daliadau lles yn cael eu tan-hawlio'n sylweddol yng Nghymru. Er enghraifft, amcangyfrifodd dadansoddiad diweddar yng Nghymru yn ystod 2018-19 

 • nad oedd hyd at 55 mil o deuluoedd a oedd â hawl i dderbyn Credyd Pensiwn yn hawlio’r budd-dal
 • nad oedd hyd at 52 mil o deuluoedd a oedd â hawl i dderbyn Budd-dal Tai yn hawlio'r budd-dal
 • nad oedd hyd at 13 mil o deuluoedd a oedd â hawl i dderbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm wedi hawlio’r budd-dal

Amcangyfrifir ledled Prydain Fawr na hawlir tua £16 biliwn y flwyddyn o fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd a ddarperir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau EM. Yn gyfrannol, mae hynny'n £752 miliwn y flwyddyn nad yw'n cael ei hawlio gan bobl yng Nghymru sydd â hawl i'r arian hwn. Er ei bod yn anodd gwneud amcangyfrifon dibynadwy o dan-hawliadau budd-daliadau anabledd, mae'n debyg nad yw hanner y bobl yng Nghymru, sydd â hawl i dderbyn budd-dal anabledd, yn ei hawlio.

Prif amcan yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o'r budd-daliadau sydd ar gael i deuluoedd yng Nghymru a'u hannog i wirio'r hyn y gallai fod ganddyn nhw hawl iddo.

Mae angen eich cymorth chi i godi ymwybyddiaeth o'r ymgyrch ar draws eich sianeli a'ch rhwydweithiau, gan gyrraedd pobl nad ydyn nhw’n hawlio budd-daliadau y gallai fod ganddyn nhw hawl iddynt.

Asedau

Fideos

 • Anodd talu rhent

  Ydych chi’n pryderu am sut yr ydych chi’n mynd i dalu rhent y mis nesaf? Gallai fod hawl gennych i fudd-daliadau tai. Mae Advicelink Cymru yma i'ch helpu i lywio eich ffordd drwy'r system fudd-daliadau a gall eich helpu i wirio a hawlio eich arian. Ffonia 0808 250 5700 neu cer i llyw.cymru/hawliadyarian

 • Credyd pensiwn

  Os ydych chi wedi ymddeol ac yn derbyn pensiwn y wladwriaeth, efallai y bydd gennych hefyd hawl i gael credyd pensiwn. Mae Advicelink Cymru yma i'ch helpu i lywio eich ffordd drwy'r system fudd-daliadau a gall eich helpu i wirio a hawlio eich arian. Ffonia 0808 250 5700 neu cer i llyw.cymru/hawliadyarian

 • Erioed wedi hawlio

  A yw’r pandemig wedi effeithio ar eich sefyllfa ariannol? Nid oes cywilydd mewn hawlio'r budd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Mae Advicelink Cymru yma i'ch helpu i lywio eich ffordd drwy'r system fudd-daliadau a gall eich helpu i wirio a hawlio eich arian. Ffonia 0808 250 5700 neu cer i llyw.cymru/hawliadyarian

 • Arwr

  Mae gan filoedd o bobl yng Nghymru hawl i gael mwy o fudd-daliadau. Ydych chi ar eich colled? Mae Advicelink Cymru yma i'ch helpu i lywio eich ffordd drwy'r system fudd-daliadau a gall eich helpu i wirio a hawlio eich arian. Ffonia 0808 250 5700 neu cer i llyw.cymru/hawliadyarian

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397