Partneriaeth

Gwybodaeth Partneriaeth

Gwybodaeth ar gael yma:

Cyswllt Partneriaeth

Mae swyddogaeth Cyswllt Partneriaeth CGGC yn darparu gwasanaeth cynghori, ymgynghori a gwybodaeth ar ran y sector gwirfoddol yng Nghonwy.

Mae’r gwasanaeth yn gyswllt rhwng Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Llywodraeth Leol a chyrff gwirfoddol. Ei nod yw hyrwyddo, hwyluso a chefnogi agenda’r partneriaethau.

Mae gweithio mewn partneriaeth rhwng y sectorau statudol a gwirfoddol yn ymdrin â nifer o wahanol feysydd;

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  • Datblygiad Economaidd

  • Trosedd ac Anrhefn

  • Dysgu Gydol Oes

  • Gwybodaeth

  • Plant a Phobl Ifanc

  • Datblygu Cymunedol

Pwyllgor Partneriaeth y Trydydd Sector

Pwyllgor Partneriaeth y Trydydd Sector, sy’n cwrdd bob chwarter, yw’r prif fforwm ymgynghori rhwng y sectorau statudol a gwirfoddol yng Nghonwy. Mae’n gyfrifol am weithredu nodau ac amcanion y Cytundeb Partneriaeth “Gweithredu gyda’n Gilydd: Rhannu Egwyddorion – Rhannu Blaenoriaethau” rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r Trydydd Sector. CGGC yw un o’r cynrychiolwyr trydydd sector yn y grŵp hwn.

Cytundeb Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae hwn yn Gytundeb Partneriaeth rhwng Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Chynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol Gogledd Cymru ar ran sefydliadau Trydydd Sector yng Ngogledd Cymru.

Mae’n darparu fframwaith ar gyfer gwella ymgysylltiad, datblygu nodau ac amcanion a rennir, meithrin parch a dealltwriaeth y naill at y llall a bydd hefyd yn cynorthwyo’r Comisiynydd a phartneriaid y Trydydd Sector i wella ansawdd gwasanaethau ar gyfer pobl Gogledd Cymru.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r sector gwirfoddol yn gwneud cyfraniad sylweddol at wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gyflenwi gwasanaethau statudol drwy bontio bylchau mewn gwasanaethau a chynnig cefnogaeth i ddarparu gwasanaeth llyfn.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystyried y sector yn bartner allweddol yn y gwaith o ddarparu’r polisi iechyd a lles, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y weledigaeth newydd ar gyfer y GIG yng Nghymru, lle mae pobl leol yn ganolog.

Mae gan CGGC ddau swyddog sy’n ymwneud â’r Trydydd Sector, y Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod Lleol er mwyn sicrhau bod darpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy mor gryf ac unedig â phosibl. Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan mewn grwpiau llywio datblygu a chynnal Rhwydwaith traws-sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rheolaidd.

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Lluoedd Arfog yng Nghonwy a’r Sectorau Gwirfoddol, Addysg ac Iechyd, a chafodd ei lofnodi yn 2014

Nod y Cyfamod yw annog cymunedau lleol i gefnogi’r gymuned Lluoedd Arfog yn eu hardaloedd; hyrwyddo dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd ynghylch materion sy’n effeithio ar gymuned y Gwasanaeth a chydnabod a chofio’r aberthau a wnaethpwyd ganddynt.  Mae’r cyrff sy’n cymryd rhan wedi ymrwymo i sicrhau bod gan Gonwy gymuMae mwy o wybodaeth ar gael ymaned Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr gynaliadwy a bod y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu yn diwallu anghenion y gymuned hon. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Datblygu chwarae

Mae Tîm Datblygu Chwarae CGGC yn eirioli ar gyfer chwarae a chefnogi chwarae mewn gwahanol ffyrdd ledled y sir. Mae hyn yn cynnwys Canllaw Allan i Chwarae, Gwobrau Cyfoethogi Chwarae, fideo Dim Gemau Pêl a hefyd Diwrnod Chwarae sy’n cael ei gynnal yng Nghonwy bob blwyddyn. Mae ei waith yn diwallu’r polisi sirol a rhanbarthol ac yn cael ei gydnabod ar draws y sectorau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Panel Dinasyddion Gogledd Cymru

Mae Panel Dinasyddion Gogledd Cymru yn gyfle i bobl o bob cwr o Ogledd Cymru ddweud eu dweud am faterion iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant. Ar hyn o bryd mae gennym dros gant o aelodau ac rydym bob amser yn recriwtio! Mae’r Panel wedi gwneud gwahaniaeth go iawn, gan gyfrannu at yr Asesiad Anghenion Poblogaeth, strategaeth Anabledd Dysgu ac ymgynghoriad arall sy'n effeithio ar fywydau'r rheini sy'n byw yng Ngogledd Cymru. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397