Datblygu Chwarae

Eiriolwr Tîm Datblygu Chwarae CVSC ar gyfer chwarae plant a chefnogi chwarae mewn amryw o ffyrdd ledled y sir. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am ein gwaith, cysylltwch â Nat ar 01492 523857 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Lleolir Tîm Datblygu Chwarae Conwy yng ngwasanaeth Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy – (CGGC)C ac mae’n cael ei ariannu drwy Teuluoedd yn Gyntaf.

 

Play development team pic1


Allan i Chwarae Conwy

Mae hwn yn ganllaw i rai o'r mannau chwarae gorau yng Nghonwy, felly rhowch eich esgidiau glaw ar ac yn mund archwillio!

Allan I Chwarae Conwy 1

Allan I Chwarae Conwy 2

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Mae’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn ddathliad ledled Prydain o chwarae plant ac mae’n digwydd bob blwyddyn ar ddydd Mercher 7fed mis Awst 2019. Mae thema wahanol bob blwyddyn ac mae manylion llawn ar ymgyrchoedd i ddod i’w gweld ar-lein yn www.playday.org.uk.

Daeth amryw o sefydliadau lleol ac adrannau’r cyngor at ei gilydd i gynllunio Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yng Nghonwy i sicrhau bod ystod eang o gyfleoedd chwarae ar gael.


Mae cyfleoedd chwarae yn cynnwys adeiladu deniau, siglenni rhaffau, tywod a dŵr, chwarae blêr, dinas bocsys cardbord, swigod mawr, paentio, adeiladu cychod, rhwydo mewn pyllau a’n llithren ddŵr ENFAWR.


Bydd y digwyddiadau hyn yn canolbwyntio ar blant yn cyfarwyddo eu chwarae eu hunain a bydd yr oedolion yn cael eu hannog i ganiatáu’r chwarae fynd yn ei flaen heb ymyrryd gormod.

Bydd y plant yn cael mynediad wedi’i oruchwylio at offer, creu deniau, chwarae gyda mwd a chwarae dŵr, dan oruchwyliaeth gweithwyr chwarae sydd wedi derbyn hyfforddiant – ond gallwch ddisgwyl i’r plant WLYCHU a bod yn FWDLYD!!


Mae mynediad agored i’r Diwrnod Chwarae cenedlaethol, sy’n golygu y bydd y plant yn gallu mynd a dod fel maent yn dymuno. Cynghorir rhieni i fod yn bresennol; rhaid goruchwylio plant dan 8 oed.

Gwirfoddolwyr


Mae’r Tîm Datblygu Chwarae yn cynnig cymorth a mentora i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli mewn lleoliadau chwarae. Mae gwirfoddolwyr yn cael y cyfle i gael mynediad at hyfforddiant am ddim a llawer o gymwysterau.

Hyfforddiant a Gweithdai

Mae’r Tîm Datblygu Chwarae yn darparu gweithdai hyfforddi yn ymwneud â chwarae ac i gynnig darpariaeth chwarae o safon. Mae’r gweithdai hyn yn cael eu cynnig am ddim i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol pryd bynnag y bo modd.

Digonolrwydd Chwarae

O dan adran 11 (1) Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru), mae angen i bob Awdurdod Lleol gynnal asesiad digonolrwydd cyfleoedd chwarae bob 3 blynedd i asesu’r cyfleoedd ar gyfer chwarae yn ei ardal. Yn ogystal, mae angen i ni ddatblygu cynllun gweithredu sy’n sicrhau cyfleoedd i blant chwarae.

Mae budd-ddeiliaid a phartneriaid wedi ymrwymo i weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r amcanion a amlinellir yn ein cynllun gweithredu digonolrwydd chwarae er mwyn i blant yng Nghonwy gael mynediad i ddarpariaeth chwarae gyda staff a heb staff, ond hefyd yn cael y cyfleoedd gorau posibl i chwarae yn yr ysgol, yn eu cymunedau a’r tu hwnt .

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ddigonolrwydd chwarae cysylltwch â Thîm Datblygu Chwarae CGGC ar 01492 523857 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cynllun Cyfoethogi Chwarae

Ysgol

Beth ydy’r Cynllun Cyfoethogi Chwarae?

Mae’r Cynllun Cyfoethogi Chwarae yn cynnig cyfle i’ch ysgol chi wella profiad chwarae eich disgyblion. Mae’r rhaglen eisoes wedi ei threialu mewn amryw o ysgolion yng Nghonwy a ledled gogledd Cymru. Bydd ysgolion sy’n cymryd rhan yn derbyn hyfforddiant ar gyfer athrawon, gwarchodwyr amser cinio, gweithwyr clybiau ar ôl ysgol a rhieni. Byddwn hefyd yn trefnu gweithdai ar gyfer disgyblion; sesiynau chwarae a rhaglen chwarae arbennig ar gyfer yr ysgol. Bydd hyd i gyd yn rhad ac am ddim gan fod y tîm datblygu chwarae yn cael ei ariannu’n llawn gan Deuluoedd yn Gyntaf.

Sut rydym ni’n dechrau?

Am fwy o wybodaeth neu er mwyn cofrestru ar gyfer y cynllun, cysylltwch â Nat yn y Tîm Datblygu Chwarae ar 01492 523 857 neu drwy e-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Arwyddion Dim Gemau Pêl

Video Dim Gemau Pel

Arwyddion Dim Gemau Pêl

Mae Tîm Datblygu Chwarae CGGC a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn credu bod chwarae’n bwysig ac y dylai cymaint â phosib o’n gofod agored ni ganiatáu i blant chwarae’n rhydd.

Oherwydd hyn rydyn ni’n credu y dylid tynnu rhai Arwyddion Dim Gemau Pêl i lawr.

Os ydych chi’n meddwl bod Arwydd Dim Gemau Pêl yn eich cymuned chi y dylid ei dynnu i lawr, cofiwch gysylltu â ni ar 01492523857 neu llenwch y ffurflen isod a’i hanfon atom ni ar e-bost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Ffurflen i Wneud Cais am Dynnu Arwydd Dim Gemau Pêl

Ffurflen i Wneud Cais am Dynnu Arwydd Dim Gemau Pêl

 Screenshot 2019 10 08 at 11.28.01

Cysylltu â’r Tîm Datblygu Chwarae 

Nat Pic     Nat Minard

        Prif Swyddog Chwarae

        Ffon - 01492 523857

        E-Bost - Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397