Cymorth Sefydliadol a Gwybodaeth Arweiniad

Cefnogaeth ac arweiniad i’ch corff

Mae gweithredu gwirfoddol a chymunedol yn ymwneud â chreu cymunedau gweithgar a chynaliadwy a sicrhau bod gan eich cymuned lais. Oes gan eich cymuned neu gorff syniad ar gyfer prosiect ond nid yw’n siŵr beth i’w wneud nesaf?

Mae cymorth ac arweiniad ar gael AM DDIM gan CGGC a gall eich helpu chi a’ch cymuned i ddatblygu’r syniadau hyn ar gyfer prosiectau newydd drwy wneud y canlynol -

 • Cynghori ynghylch y broses o greu grŵp newydd gyda’r holl anghenion sy’n gysylltiedig â phwyllgor newydd

 • Creu cyfansoddiad/dogfen lywodraethol ar gyfer grŵp newydd neu fwrw golwg dros un sydd eisoes yn bodoli

 • Cofrestru fel elusen, os yn briodol

 • Trafod eich syniad a dechrau ei ddatblygu er mwyn paratoi ar gyfer ceisiadau grant os oes angen

 • Trafod y polisïau a allai fod o ddiddordeb i’ch grŵp eu mabwysiadu e.e. polisi Iaith Gymraeg neu bolisi Cyfle Cyfartal

 • Cynnig cefnogaeth gyffredinol wrth i chi symud ymlaen a throi syniad yn brosiect go iawn

Gallwn hefyd helpu gyda’r canlynol:

 • Cael mynediad at gyfleoedd hyfforddi lleol a chost isel

 • Recriwtio gwirfoddolwyr i ddatblygu eich syniad

 • Darparu ffynonellau gwybodaeth

 • Sicrhau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo eich grŵp

Mae sgwrs bob amser yn helpu i esbonio pethau, felly cofiwch gysylltu a gallwn ddechrau arni gyda’n gilydd!

Dylech hefyd ystyried ymaelodi fel corff am ddim ond £15 y flwyddyn. Chi fydd y cyntaf i gael ein cylchgronau a’n cylchlythyrau e-bost. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Taflenni Gwybodaeth TSSW:

Dechrau arni

Y camau cyntaf – o syniadau i weithredu

Cynnwys y gymuned

Cynnwys defnyddwyr gwasanaeth

Cynllunio eich gwaith

Dewis strwythurau cyfreithiol

Statws elusennol

Lle i fynd am gymorth

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Sefydliadau Elusennol Corfforedig

Rheoli eich sefydliad

Datblygu cynllun strategol

Y cynllun busnes

Cyfarfodydd effeithiol

Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol Effeithiol

Ansawdd

Monitro a gwerthuso

Rheoli risg

Iechyd a Diogelwch

Cyfle cyfartal

Yr iaith Gymraeg – cyd-destun cyfreithiol

Yswiriant

Diogelu Data a GDPR

Gweithredu Cymunedol i taclo Newid Hinsawdd

Ble i gael cymorth ac arweiniad i weithredu ar newid yn yr hinsawdd 

Defnyddio hyfforddwyr ac ymgynghorwyr ar eu liwt eu hunain

Polisi Amgylcheddol

Systemau Rheoli Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Effaith a mesur effaith

Polisi Gwerth Cymdeithasol

Gweithio gydag eraill

Adeiladu consensws

Dulliau cyfranogi ac ymgysylltu â'r gymuned

Partneriaeth

Compactau

Gofal cwsmeriaid

Rhwydweithiau

Comisiynu

Contractau

Rhwydweithiau Datblygiad Rhyngwladol Cymru

Rhwymedïau cyfraith gyhoeddusherio penderfyniadau cyrff cyhoeddus

Gwirfoddolwyr

Meddwl am wirfoddoli

Datblygu strategaeth gwirfoddolwyr

Creu polisi gwirfoddoli

Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr

Denu gwirfoddolwyr sy'n siarad Cymraeg

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn gwirfoddoli

Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth i wirfoddolwyr

Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

Arferion Diogelu a Rheoli Da

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gwirfoddolwyr a'r gyfraith

Gwirfoddolwyr a budd-daliadau lles

Treuliau gwirfoddolwyr

Buddsoddi mewn gwirfoddolwyr

Cefnogi gwirfoddolwyr anodd eu lleoli

Cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr

Deall iechyd meddwl a gwirfoddol

Gyrwyr Gwirfoddol

Gwerth economaidd cyfraniad gwirfoddolwyr

Gwirfoddoli a chymorth cyflogwr

Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru?

Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr ac yswiriant

Cynnwys gwirfoddolwyr o dramor

Iaith gwirfoddoli - termau cyffredin

Rheoli pryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr

Hyrwyddo’r Gymraeg drwy Wirfoddoli

Croesawu gwirfoddolwyr sy’n geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid

Gofalwyr a gwirfoddoli

Cefnogi Gwirfoddolwyr ag anghenion dysgu ychwanegol

Rheoli arian

Sefydlu system ariannol

Sefydlu cyllideb

Adennill y gost lawn

Monitro gwariant a chyllideb

Rheolaeth gyllidol

Cyfrifon ac archwiliad blynyddol

Treth ar Werth

Cyflogres

Polisi cronfeydd wrth gefn

Pensiynau

Osgoi twyll

Hyrwyddo a marchnata

Cynllun cyfathrebu a marchnata

Creu defnyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd effeithiol

Paratoi cylchlythyrau

Gweithio gyda’r cyfryngau

Datganiadau i’r wasg effeithiol

Yr adroddiad blynyddol

Datblygu a chynnal gwefan

Fformatau ac ieithoedd hygyrch

Llywodraethu ymddiriedolwyr

Darparu gwasanaeth dwyieithog

Diogelu

Darpariaeth Gwasanaeth Dwyieithog

Gall eich sefydliad elwa o weithio’n ddwyieithog: Hybu cydraddoldeb a chael eich adnabod fel esiampl arfer da Cynyddu eich proffil cyhoeddus Ehangu cefnogaeth ariannol ac ymarferol i’ch gwaith Cryfhau eich apêl i wirfoddolwyr a staff dwyiethog Cynnig gwasanaethau a gweithgareddau mwy effeithiol...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397