Cynllun Grantiau Gronfa Integreiddio Rhanbarthol

Mae'r gronfa hon ar gau

 Cynllun Grantiau Bach RIF – Adroddiad

Denbighshire CC Logo   cvsc logo    Welsh Government Logo      DVSC Logo   CCBC Logo

Trosolwg

Dechreuwyd baratoi ar gyfer y Gronfa ym mis Medi/Hydref 2022.

Roedd meini prawf y gronfa ar gyfer y cynllun grant wedi'i seilio o amgylch "Gofal Cywir, Lle Cywir, Tro Cyntaf – isod mae’r 6 Nod ar gyfer Llawlyfr Polisi Brys a Gofal Brys":

 • • Hybu a chefnogi iechyd corfforol a meddyliol i bobl hŷn yng Nghonwy a Sir Ddinbych
 • • Atal mynediad neu ail-dderbyn i'r ysbyty a chadw pobl yn iach yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain
 • • Cryfhau cyfeirio ac atgyfeirio at y gwasanaethau a'r gweithgareddau cywir
 • • Darparu dewis arall clinigol, megis gweithgareddau lles, lleihau ynysu cymdeithasol, hyrwyddo gweithgarwch corfforol, a gwella ansawdd bywyd
 • • Hyrwyddo Cydraddoldeb Mynediad, gan gynnwys cymorth a chyfeirio at boblogaethau sydd mewn mwy o berygl

Cafodd y broses cynllun grant ar gyfer y ddwy sir ei datblygu a'i gweinyddu gan CVSC.

Cafodd y gronfa ei lansio ar draws Siroedd Conwy a Dinbych ar 21 Tachwedd 2022 gyda dyddiad cau cychwynnol o 31 Rhagfyr 2022.

Cafodd grwpiau cymwys eu hannog i siarad am eu prosiect gydag aelod o dîm CVSC cyn cwblhau'r cais.  Siaradodd 27 allan o'r 38 ymgeisydd ag aelod o dîm CVSC cyn gwneud cais.

 Cynhaliwyd cyfarfod o’r panel ar 24 Ionawr 2023.  Bu i’r panel ymgysylltu â gwneud penderfyniadau pellach trwy gyfnewid e-bost ar gyfer tanwariant Sir Conwy.

Fe wnaeth CVSC ail-lansio cronfa grantiau bach RIF Sir Conwy ym mis Ionawr er mwyn annog mwy o grwpiau i wneud cais cyn yr ail ddyddiad cau ym mis Mawrth.

Ystadegau allweddol

 

 • • Hysbysebu i gannoedd o sefydliadau drwy e-bost, gwefannau, e-fwletinau a chyfryngau cymdeithasol
 • • Rhyngweithio â 50 sefydliad
 • • Derbyniwyd geisiadau gan 38 sefydliad
 • • Cyllid wedi'i ddyfarnu i 35 sefydliad
 • • 1 cais wedi'i tynnu'n ôl cyn ei anfon i'r panel oherwydd iddynt dderbyn cyllid amgen
 • • Ni chafodd 2 gais eu cwblhau mewn pryd ar gyfer y dyddiad cau terfynol, ond maen nhw wedi cael gwybodaeth am gyllidwyr posib ynghyd a derbyn gwahoddiad i feddygfa ariannu
 • • Derbyniwyd 4 cais yn y Gymraeg
 • • 5 prosiect gwledig yn sir Conwy yn cael eu hariannu, ynghyd â 2 brosiect ychwanegol wedi'u lleoli'n rhannol mewn cymunedau gwledig
 • • 2 brosiect Sir Ddinbych wedi'u lleoli mewn cymunedau gwledig
 • • 2000+ o fuddiolwyr uniongyrchol, a degau o filoedd o fuddiolwyr anuniongyrchol

Y Prosiectau

 

Ariannwyd ystod eang o brosiectau drwy gynllun grantiau bach RIF, ar draws y ddwy sir ac mewn ardaloedd gwledig a threfol.

Er bod y prosiectau i gyd wedi'u hanelu at hybu lles a iechyd meddwl a chorfforol i bobl hŷn yn y gymuned, cafwyd amrywiaeth eang o brosiectau yn gwneud cais i'r cynllun grantiau, gan gynnwys:

 • • Datblygu a chynnig parhaol Men's Sheds a She Sheds
 • • Celf a/neu grefft ar gyfer gweithgareddau lles
 • • Banciau bwyd
 • • Gweithgareddau awyr agored, fel teithiau cerdded lles
 • • Cymorth i gyn-filwyr
 • • Gwasanaethau cyfeillio
 • • Gwasanaethau budd-daliadau lles
 • • Gweithgareddau cymdeithasol, fel clybiau cyfeillgarwch
 • • Canu er lles
 • • Gwasanaethau cwnsela

Y Panel

Roedd y panel yn cynnwys cynrychiolydd o CVSC a Bwrdd Ymddiriedolwyr DVSC, arweinydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer CVSC a DVSC ac aelod annibynnol gyda gwybodaeth am y sector ac ardaloedd y grant.

Casgliad

Mae cynllun grantiau bach RIF wedi bod yn llwyddiannus, er iddo lansio ar adeg anodd o'r flwyddyn.

Mae wedi dangos yn glir bod angen cynllun grantiau bach wedi ei anelu at les i bobl hŷn ac wedi denu amrywiaeth eang o wahanol grwpiau a sefydliadau gan arwain at ystod eang o weithgareddau wedi'u hariannu.

Mae aelodau o staff ac aelodau o fwrdd CVSC a DVSC wedi sefydlu cysylltiadau partneriaeth cryfach drwy gydweithio ar y cynllun grantiau hwn, gan baratoi'r ffordd ar gyfer mwy o gydweithio.

Mae grwpiau trydydd sector wedi croesawu'r cynllun gan ei fod yn gyfle i ariannu ardaloedd nad ydynt yn dod o dan gynlluniau ariannu eraill sydd wedi eu gweinyddu gan CVSC a DVSC. Bu ymateb da gan gymunedau gwledig

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397