Cadwyn Clwyd

Roedd prosiect Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych, a gyflwynwyd gan bartneriaeth o Awdurdod Datblygu Gwledig Cadwyn Clwyd a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd), yn canolbwyntio ar ddatblygiad economaidd lleol a arweinir gan y gymuned, gan alluogi cymunedau daearyddol a sectoraidd yn Sir Ddinbych i wireddu a meithrin arloesedd ac agwedd entrepreneuraidd, ar lefel leol a micro. Themâu blaenoriaeth y prosiect oedd buddsoddi mewn sgiliau, buddsoddi mewn busnesau lleol, a buddsoddi mewn cymunedau a lle.

Roedd gan brosiect Arloesi Cymunedol Sir Ddinbych 3 elfen wahanol, gydag 1 elfen wedi'i hariannu'n rhannol trwy gronfa Clocaenog: Gweithredu Cymunedol Sir Ddinbych - Cefnogaeth Ariannol a Swyddogion i Grwpiau Cymunedol.

Derbyniodd Cadwyn Clwyd £40,000 o gronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog - 10% o gyfanswm cost y prosiect o £400,000. Roedd canlyniadau a chyflwyniad y prosiect yn fwy na'r disgwyl.

Y nod oedd datblygu a phrofi prosiectau arloesol yn canolbwyntio ar ddatblygiad economaidd, adferiad Covid, twf gwyrdd a buddsoddiad mewn cymunedau a lleoedd. Roedd yr Astudiaethau Dichonoldeb a'r Prosiectau Peilot yn weithgareddau ar raddfa fach, â chyfyngiad amser, wedi'u hanelu at brofi cysyniad neu roi cynnig ar dechneg neu ddull arloesol newydd i weld a ellid datblygu syniad yn brosiect gwireddadwy ar raddfa lawn.

Roedd 16 o brosiectau cymunedol, yn cynnwys:

 • 12 astudiaeth ddichonoldeb/cynllun datblygu
 • 4 prosiect peilot

Roedd y prosiectau peilot yn cynnwys gwasanaeth cynghori ar gyfer adeiladau cymunedol a fyddai’n darparu archwiliadau effeithlonrwydd ynni iddynt, cymorth gwasanaethau proffesiynol i helpu prosiectau cyfalaf cymunedol i fynd o’r cam dichonoldeb i’r cam adeiladu, a menter dwristiaeth a oedd yn edrych i ddatblygu dehongliad newydd sy’n cynnwys dyddio dendrocronolegol o’r cyfnod hanesyddol. adeiladau.

Y Prosiectau Gweithredu Cymunedol yn ardal Clocaenog oedd:

 • Darparu Ffioedd Proffesiynol ar gyfer Prosiectau Cyfalaf
 • Cyfleusterau Cymunedol Cynaliadwy
 • Parodrwydd y Sector Bwyd a Diod ar gyfer Statws PC
 • Astudiaeth Dolen Llwybr Amlddefnydd Gwledig Llangollen
 • Gwella Parc Glan yr Afon, Llangollen
 • Atebion Arbed Ynni
 • Cyfleuster preswyl yn y Woodland Skills
 • Cyfleusterau Awyr Agored Pentredwr
 • Tyfu Llangollen
 • Cynnal Twristiaeth Wledig
 • Dendrocronoleg Rhuthun
 • Nantglyn Village Hall
 • Llangollen Food Festival
 • Llys Owain Coordinator, Corwen

Galluogodd y prosiect Cyfleusterau Cymunedol Cynaliadwy 12 adeilad cymunedol i gael archwiliad Effeithlonrwydd Ynni, sy’n galluogi’r cyfleusterau cymunedol i flaenoriaethu pa brosiectau fyddai’n arbed arian iddynt ar gostau ynni wrth symud ymlaen ac i flaenoriaethu eu cynlluniau ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Mae’r archwiliadau hyn wedyn wedi galluogi’r grwpiau unigol i wneud cais yn uniongyrchol i Gronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog am arian tuag at brosiectau Effeithlonrwydd Ynni, dyma rai enghreifftiau:

Neuadd Bentref Llandrillo – Y Ganolfan – Wedi llwyddo yn eu cais i Clocaenog i newid eu goleuadau am rai LED.

Cymdeithas Gymunedol Llanfwrog – Wedi Llwyddo yn eu cais i newid llifoleuadau y cwrt tennis gyda golau LED a fydd hefyd yn cyd-fynd â menter Awyr Dywyll.

“Roedd yn wych gweld yr amrywiaeth o grwpiau / sefydliadau cymunedol a gymerodd ran a’r llu o wahanol ffyrdd y gwnaethant fanteisio ar y cyllid i archwilio, ymchwilio neu ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol trwy astudiaethau dichonoldeb. Roedd yn tanlinellu gwytnwch, brwdfrydedd a chreadigrwydd grwpiau cymunedol yn Sir Ddinbych.”

- Swyddog Menter Gymunedol Helen Williams

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397