Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel

Yn y cyfnod anodd hwn, mae'n bwysig ein bod i gyd yn gofalu am ein gilydd. Mae'n bwysig gwybod beth i'w wneud a phwy i gysylltu â nhw os ydych yn amau bod cyfaill, aelod o'r teulu neu gymydog mewn perygl o gael niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Mae gan Gymru hanes balch o edrych ar ôl ein gilydd. Mae yn ein natur. Yn ystod y cyfnod hwn, mae angen ichi gadw golwg am arwyddion bod plant, pobl ifanc neu oedolion yn eich cymuned yn cael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu eu niweidio.

Mae holl adrannau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol yn agored fel arfer a gallant ymateb i’ch pryderon.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol:teddy

https://www.facebook.com/lookingoutforeachothersafely/

https://twitter.com/LlC_CymunedauCefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397