Mae Diogelu yn Fater I Bawb

Neges gan Jenny Williams, Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol ac Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

“Rydym yn gofyn ichi gadw llygad am eich gilydd er mwyn helpu'r rhai a allai fod mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso.   Mae'r neges hon yn berthnasol bob amser, ond nawr yn fwy nag erioed, mae angen amddiffyn pobl o bob oed.

Rydym mewn amseroedd eithriadol ar hyn o bryd o ganlyniad i coronavirus a'r cyfnyngiadau symud.  Er y bydd hyn, heb os, yn helpu i atal y firws rhag lledaenu, yn anffodus, gallai plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygyl o fewn Conwy fod mewn mwy o berygl o gam-drin ac esgeulustod.

Byddwch yn wyliadwrus a chadwch lygad am ffrindiau, teuluoedd a chymdogion, ac os gwelwch unrhyw arwyddion o gwbl sy'n gwneud ichi feddwl y gallent fod yn profi unrhyw fath o gamdriniaeth neu esgeulustod, adroddwch eich pryderon.

I riportio plentyn sydd mewn perygl:

  •  Ffoniwch 01492 575111 yn ystod oriau swyddfa
  •  Ffoniwch 0300 123 3079 ar unrhyw adeg arall
  •  Llenwch ffurflen atgyfeirio a'i dychwelyd i  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

I riportio oedolyn sydd mewn perygl:

  •  Ffoniwch 0300 456 1111 yn ystod oriau swyddfa
  •  Ffoniwch 0300 123 3079 ar unrhyw adeg arall
  •  Llenwch ffurflen atgyfeirio a'i dychwelyd i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397