Dyfarniadau Cyllido

Sefydliad

Prosiect

Dyddiad Cyllido

Swm y Cyllid

Hope Restored

Offer i bobl ddigartref  

Medi-15

£5,700

Cadetiaid yr RAF Prestatyn

Bws mini cymunedol

Medi-15

£9,999

Salsa Amor

Digwyddiad Salsa yng Nghonwy

Medi-15

£9,995

Creu Menter         

Cynnwys pobl ddi-waith a chynnig profiad gweithle               

Medi-15

£8,768

Cynllun Addysg Peirianneg Cymru

Cynnwys myfyrwyr i astudio pynciau STEM  

Medi-15

£9,999

Cymrodoriaeth Iotio Rhyngwladol o Rotariaid

Cyfle i bobl ifanc dan anfantais roi cynnig ar hwylio                  

Medi-15

£3,000

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gogledd Sir Ddinbych

Canolfan galw heibio a chefnogaeth cam nesaf i deuluoedd sy’n dioddef o gam-drin

Medi-15

£9,500

Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr

Cyflogi cefnogaeth gofalwr rhan amser

Medi-15

£9,999

Dyddio Hen Dai Cymru

Ymchwilio a chofnodi gwybodaeth am adeiladau  

Rhag-15

£5,000

Turn2us

Rhaglenni hyfforddi i gefnogi asiantaethau cymunedol sy’n defnyddio gwasanaeth cyngor budd-daliadau

Rhag-15

£5,936.00

Gŵyl Fawr Llandudno

Cyfrannu at lwyfan cerddoriaeth/perfformiad cymunedo

Rhag-15

£3,960.40

Clwb Bowlio Bryn Newydd

Cysgodfan clwb bowlio

Rhag-15

£2,000

Mens Shed  Y Rhyl

Datblygu ac ehangu cyfleusterau        

Rhag-15

£9,440.44

Cymdeithas Rheilffordd Llandudno a Dyffryn Conwy  

Prynu offer i hybu’r sefydliad a chofnodi treftadaeth / hanes                    

Rhag-15

£1,497.97

Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddyn

Creu perllan parcdir a byrddau gwybodaeth             

Rhag-15

£5,916

Clwb Cyfeillgarwch Gronant  

Rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau

Rhag-15

£3,800.00

Eglwys Babyddol Lloegr 

Mân waith adnewyddu i adain gymunedol            

Rhag-15

£980.00

Clwb yr Efail

Rhaglen Gwelliant Cyfalaf i ganolfan pobl hŷn            

Rhag-15

£4,213.80

Clwb Ceir Gogledd Cymru

Marchnata a chostau trefniadaeth Rali’r Cambrian  

Rhag-15

£9,596.00

Eglwys Sant Ioan Llandudno

Uwchraddio system wresogi       

Rhag-15

£9,999.00

Cyfeillion Ysgol y Foryd

Datblygu cae chwarae pob gallu             

Maw-16

£3,875.00

Clwb Pêl Droed Llandudno  

Stand hygyrch i gadeiriau olwyn

Maw-16

£9,999.00

Mentrau Gerddi Botanegol

Ehangu gardd gymunedol a sesiynau addysgol             

Maw-16

£1,715.07

Book of You

Gweithio gyda phobl â dementia, cyflogi hyrwyddwyr hel atgofion          

Maw-16

£7,500.00

Trakz Cyffordd Llandudno

Gŵyl celfyddydau/hanes gymunedol

Maw-16

£1,500.00

Grŵp Gweithredu Cymunedol Prestatyn a Galltmelyd 

Gŵyl ffilm ieuenctid

Maw-16

£9,850.00

Cyngor Tref Prestatyn

Rhandir cymunedol – uwchraddio a sesiynau addysgol       

Maw-16

£8,847.97

Darparwyr cyn-ysgol Cymru

Cyflogi swyddog i gefnogi grwpiau rhieni a phlant bach       

Maw-16

£9,585.00

Superkids Gogledd Cymru

Prynu carafan statig wedi’i haddasu’n llawn – gwyliau i deuluoedd mewn argyfwng

Maw-16

£25,000.00

Gweithredu Cymunedol Abergele  

Recriwtio rheolwr prosiect                  

Maw-16

£141,191

Dangerpoint

Rhaglenni hyfforddiant ac ymwybyddiaeth diogelwch i bobl ifanc

Maw-16

£164,560

Siambr Fasnach Conwy   

Gŵyl a Thwrnamaint Canoloesol

Maw-16

£25,000.00

Y Bartneriaeth Awyr Agored

Datblygu cyfleoedd dan do – hyfforddiant a chyflogaeth i grwpiau ar y cyrion               

Maw-16

£150,000

Cymdeithas Gymunedol Tre Cwm  

Datblygu a dodrefnu cegin hyfforddi newydd          

Maw-16

£49,024

Siop Cyngor ar Fudd-daliadau 

Cynyddu dyddiau agor y siop a rhaglen allgymorth        

Maw-16

£73,873

Cyswllt Conwy  

Ffrindiau gwirfoddol yn mynychu digwyddiadau i bobl ag anawsterau dysgu                

Maw-16

£117,823

CAIS

Cyflogi swyddog i weithio ar brosiectau’n adnewyddu tai gyda chyn droseddwyr

Meh-16

£9,998

Bwydo’r Plant

Darparu prydau bwyd i blant sy’n llwgu yn ystod gwyliau’r ysgol 

Meh-16

£1,554

Fforwm Anabledd Sir y Fflint

Cyflogi cydlynydd recriwtio gwirfoddolwyr 

Meh-16

£4,840

Homestart Conwy

Cefnogi teuluoedd ifanc/rhieni newydd

Meh-16

£9,990

Homestart Sir Ddinbych

Cefnogi teuluoedd ifanc/rhieni newydd

Meh-16

£9,990

Canolfan Cyngor Ynni Gogledd Cymru                 tre

Rhaglen cefnogi tlodi tanwydd i Sir y Fflint wledig

Meh-16

£8,333

Gŵyl Bluegrass Gogledd Cymru  

Cefnogi gŵyl gerddoriaeth pedwar diwrnod

Meh-16

£5,000

Gŵyl Gwyrdd Peulwys  

Diwrnod Hwyl Cymunedol

Meh-16

£2,155

Clwb Rotari Prestatyn

Prynu a gosod diffibrilyddion

Meh-16

£7,300

Gwirfoddolwyr You’ll Never Walk Alone

Hyfforddi dau dywysydd cerdded Nordig gwirfoddol              

Meh-16

£3,000

Cyfeillion Ysgol y Gogarth

Clwb gweithgareddau ar ôl ysgol a chynllun cefnogi teuluoedd

Meh-16

£9,506

Gŵyl Ymuno

Cyfraniad at hybu gŵyl gerddoriaeth   

Meh-16

£9,314

Ymddiriedolaeth y Celfyddydau Conwy  

Datblygu gofod celf cymunedol           

Meh-16

£47,600

Prosiect amgylcheddol Tre Cwm Cartrefi Conwy 

Datblygu gofod hamdden awyr agored           

Meh-16

£65,000

Gwledd Conwy Feast

Costau gweithredol digwyddiad

Meh-16

£27,000

Urdd Gobaith Cymru

Recriwtio swyddog gweithgareddau i hybu’r iaith Gymraeg        

Meh-16

£73,570

Neuadd Bentref Llysfaen

Prosiect adnewyddu      

Meh-16

£51,027

g2g

Recriwtio staff i gyflwyno hyfforddiant

Meh-16

£20,000

Modurwyr Safonol Gogledd Cymru  

Targedu prosiect gyrru diogel i bobl ifanc benodol        

Medi-16

£8,940

Cadetiaid Bae Colwyn

Cyllid i fws mini cymunedol        

Medi-16

£9,999

Grŵp Hanes Deganwy  

Gwarchod ffynnon       

Medi-16

£2,000

Clwb Cyfeillgarwch Deganwy  

Rhaglen weithgarwch 12 mis

Medi-16

£2,000

Neuadd Goffa Trelawnyd

Gwelliannau i neuadd bentref/adnewyddu  

Rhag-16

£30,121.38

Cyfeillion Talacre

Offer TG         

Gorff-17

£554.98

Clwb Hwylio Llandudno

Tractor lansio newydd

Gorff-17

£9,995

Clwb yr Efail 2

Cyllido matron

Gorff-17

£10,000

Dyddio Hen Dai Cymru

Ymchwilio i eiddo hynafol         

Gorff-17

£5,000

Rhandiroedd Llandudno

Toilet compost

Gorff-17

£6,622

Clwb Rygbi Llandudno  

Llifoleuadau i’r cae   

Gorff-17

£9,999

Crest cooperative

Penodi cydlynydd ar gyfer prosiect word worx  

Gorff-17

£10,000

Mind Aberconwy

Swydd cydlynydd gwirfoddolwyr

Gorff-17

£9,949

Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid             

Prosiect addysg

Gorff-17

£6,000

Ffair Nadolig Llandudno

Llogi pabell a llwyfan

Gorff-17

£2,000

CAB Conwy

Prosiect gallu ariannol

Gorff-17

£9970.24

Co-options

Polydwnnel ar gyfer ardal dan do   

Gorff-17

£5,000

Hope Restored 2

Recriwtio matron

Gorff-17

£3,850

Chwaraeon Conwy

Beiciau wedi’u haddasu ar gyfer sesiynau beicio anabledd

Gorff-17

£5,940

Llyfrgell Bae Penrhyn

Inswleiddio to, goleuadau newydd

Gorff-17

£5,452

Ymddiriedolaeth Osbourne  

Datblygu gwefan i gefnogi teuluoedd sy’n byw gyda chanser            

Gorff-17

£2,300

g2g 2

Prynu argraffydd 3d  

Gorff-17

£8,560

Strategaeth Ddinesig y Rhyl   

Offer i raglen gweithgarwch corfforol        

Gorff-17

£7,000

Grŵp Chwarae Llysfaen

Adleoli grŵp i symudol         

Gorff-17

£10,000

Grŵp Sgowtiaid y Gogarth

Caiacs, hyfforddiant        

Medi-17

£3,228

Age Connects y Gogledd Ddwyrain

Gweithwyr cefnogi rhan amser

Medi-17

£9,999

Gweithredu ar Golled Clyw

Prosiect gwybodaeth allgymorth

Medi-17

£9,900

Mens Shed y Rhyl

Gweithwyr sesiynol a deunyddiau

Medi-17

£9,282

Pêl Fasged Cadair Olwyn

Estyn y sesiynau i Gonwy a Sir Ddinbych

Medi-17

£9,600

Homestart Sir Ddinbych

Prosiect i gefnogi rhieni gyda phroblemau magu plant

Medi-17

£9,988

Homestart Conwy

Prosiect i gefnogi rhieni gyda phroblemau magu plant

Medi-17

£9,489

Mentrau Awtistiaeth

Prosiect 2 flynedd yn darparu gweithgareddau i blant ag awtistiaeth

Medi-17

£9,090

Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn    

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol

Medi-17

£9,999

Jigsaw

Grŵp cefnogi gweithgareddau awyr agored i droseddwyr

Medi-17

£8,750

Wicked Wales

Creu swyddfa a chylchlythyr             

Medi-17

£5,700

Hafan Dirion Clwyd Alyn

Cysgodfan a mannau gwefru ar gyfer sgwters symudol

Medi-17

£4,208.74

Clych Meithrin Mornant

Adnewyddu caban ar gyfer grŵp chwarae cyfrwng Cymraeg

Medi-17

£9,999

Cymdeithas Gymunedol Marsh  

Gemau ar gyfer sesiynau gweithgarwch

Medi-17

£217.74

Clwb Cerddoriaeth y Rhyl

Gweithgareddau marchnata, gwefan a datblygu cyfryngau cymdeithasol

Medi-17

£4,250

Castell Gwyrch

Rheolwr safle ar gyfer adnewyddu

Medi-17

£9,999

Tŷ Ni

Tŷ diogel i bobl ifanc sy’n wynebu risg, gan gynnwys y rhai sy’n gadael gofal

Medi-17

£9,843.10

Canolfan Gymunedol Rhyd y Foel  

Datblygu ffrynt y neuadd a’r fynedfa          

Medi-17

£4,400

Ymddiriedolaeth Jamie Roddick

Ailadeiladu Morcambe Bay Prawner – hwyliau a rigiau

Medi-17

£9,838

Amgueddfa Llandudo

Cynllun datblygu mawr       

Medi-17

£125,000

Cam-drin Domestic Gogledd Sir Ddinbych 2

Agor siop un stop yn y Rhyl

Rhag-17

£9,728

Cais Crest/Colwyn  

Cynnal a chadw a gwella gofod awyr agored      

Rhag-17

£9,999

Côr Cymunedol Aquire  

Stand yr arweinydd

Rhag-17

£1,619

Menter Gerddi Botanegol

Darparu hyfforddiant i wirfoddolwyr

Rhag-17

£1,985

Cyngor Ar Bopeth Sir Ddinbych

Prosiect allgymorth Bodelwyddan

Rhag-17

£9,767

Clwb Bowlio Bryn Newydd

Cyllido peiriant torri gwair

Rhag-17

£2,500

Ymddiriedolaeth Cofio Llanddulas a Rhyd y foel

Prosiect celf y cofio

Rhag-17

£1,125

Cymdeithas Dai Gogledd Cymru  

Datblygu gofod agored ar gyfer chwarae

Maw-18

£9,750

Gŵyl Rhuddlan  

Costau rhedeg y digwyddiad

Maw-18

£1,400

Cymdeithas Lles Henoed Llandudno  

Clwb cymdeithasol a chinio i bobl hŷn

Maw-18

£9,999

Cymdeithas Strôc

Brush Strokes – grŵp celf

Maw-18

£5,890

Hafan o Oleuni

Prosiect yn erbyn masnachu pobl, costau sefydlu

Maw-18

£6,137

Cefnogi Golwg

Cydlynydd canolfan colled golwg

Meh-18

£45,479

NWAMI

Prydlesu eiddo

Meh-18

£5,700

CAIS

Prosiect adnewyddu tai

Meh-18

£49,021

TAPE

Cyflogi hwylusydd cynhyrchu 

Meh-18

£43,309

Tŷ Gobaith

Cwnselydd profedigaeth

Meh-18

£49,950

Hope Restored 3

Cyflogi cydlynydd

Meh-18

£17,000

CAIS

Fan oergell ar gyfer elfen arlwyo’r gwaith                   

Meh-18

£9,999

Unllais

Caffi/hwb cymunedol

Meh-18

£9,999

Clwb Cyfeillgarwch Trelawnyd

Gweithgareddau am 12 mis

Meh-18

£2,200

Cyfeillion Banabod Gele

Offer chwarae awyr agored

Meh-18

£9,999

Grŵp Gweithredu Rhodfa Caer 

Diwrnod hwyl i’r teulu

Meh-18

£250

Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl

Nosweithiau mynediad agored i bobl ifanc        

Meh-18

£9,999

SPYCE

Adnewyddu adnodd cymunedol a datblygu wifi ac ati

Meh-18

£9,943

Credyd Cynhwysol CAB

Cefnogaeth credyd cynhwysol

Meh-18

£9,750

Book of you 2

Creu straeon bywyd digidol i bobl â dementia

Meh-18

£9,999

CRUSE

Cydlynydd ar gyfer gwaith cefnogi

Meh-18

£9,999

Heaton Place

System lifft

Medi-18

£6,990

Grŵp Gweithredu Abergele  

Gwasanaeth cyngor ariannol cymunedol

Medi-18

£6,290

Clybiau Plant Cymru

Prosiect gweithgareddau tu allan i ysgol pynciau STEM  

Medi-18

£4,381

Clwb Rygbi’r Rhyl  

Byrddau a chadeiriau ar gyfer yr ystafell gymunedol

Medi-18

£9,999

g2g

Prosiect ailgylchu cymunedol

Medi-18

£9,800

Homestart Sir Ddinbych

Prosiect i gefnogi teuluoedd sy’n cael anawsterau

Medi-18

£9,992

Derwen Deg

Meithrinfa cyfrwng Cymraeg

Medi-18

£9,999

Canolfan Marchogaeth Conwy  

Datblygu canolfan newydd  

Medi-18

£9,999

Sheds Galltmelyd

Taflu diffyg prosiect adnewyddu mawr       

Medi-18

£9,999

Ambiwlans Sant Ioan

Rhannol gyllido ambiwlans newydd

Rhag-18

£9,999

Just go for it CIC

Prosiect STEM arloesol yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion

Rhag-18

£8,725

Academi Frenhinol Cambrian  

Gweithdai celf i bobl ag anawsterau dysgu           

Rhag-18

£2,590

RYA Cymru/All afloat

Menter hwylio gymunedol i gefnogi mynediad i bobl ag anableddau           

Rhag-18

£7,210.11

Sioe Bryn y maen  

Cyfraniad tuag at gostau sefydliadol      

Rhag-18

£1,500

Cymdeithas Emrys  ap Iwan

Hyrwyddo gweithgareddau diwylliannol drwy gyfrwng y Gymraeg

Rhag-18

£1,024

Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn

Estyniad i swydd y swyddog ymgysylltu

Rhag-18

£6,500

ITACA

Sied ieuenctid

Maw-19

£9,691

Twristiaeth Gogledd Cymru  

Rhaglen hyfforddi

Maw-19

£9,999

Blinc CIC

Hyfforddiant celfyddydau digidol

Maw-19

£9,999

Clwb Bowlio Dreigiau Clwyd  

Teithio, costau cit, ffioedd cofrestru

Maw-19

£1,745

Clwb Criced Bae Colwyn

Cyllido cit tîm gallu cymysg         

Maw-19

£7,900

Clwb Gymnasteg Grays

Carped i eiddo newydd

Maw-19

£9,120

Gŵyl Rhuddlan 2

Costau rhedeg yr ŵyl

Maw-19

£1,400

Little Theatre y Rhyl

Cyflogi cyfarwyddwr y theatr

Maw-19

£9,999

Saethwyr Llandudno a Bae Colwyn  

Offer reiffl aer ac i gefnogi grwpiau cyn-filwyr dall

Maw-19

£8,000

Superkids Gogledd Cymru

Prosiect celfyddydau

Maw-19

£6,500

Canolfan Gymunedol Hen Golwyn

Adnewyddu cegin        

Maw-19

£3,659

Clwb yr Efail 3

Cyllid i aelod o staff  

Maw-19

£9,999

Clwb Bowlio Rhuddlan

Cynhwysydd storio

Maw-19

£3,780

Gŵyl Fictoraidd Llandudno

Costau digwyddiadau

Maw-19

£8,765

Clwb Achub Bywyd Syrffio Bae Colwyn  

Offer a hyfforddiant  

Maw-19

£3,584

Canolfan Gymunedol Talacre

Byrddau a chadeiriau

Maw-19

£3,230.93

TV Wales

Gŵyl cerddoriaeth am ddim – costau rhedeg

Maw-19

£8,500

Artistiaid Escape

Prosiect celfyddydau i gefnogi iechyd meddwl    

Maw-19

£5,400

Deaf Blind Cymru

Hybiau gwybodaeth

Maw-19

£9,999

Motvi8

Estyniad ar waith o ddigwyddiad, cefnogi pobl i weithgareddau   

Gorff-19

£47,190

Hosbis Sant Kentigern

Estyniad a moderneiddio   

Gorff-19

£43,668

Siop cyngor budd-daliadau

Estyn yr oriau agor a’r gwaith allgymorth

Gorff-19

£33,668

Eglwys y Plwyf Llanelwy

Adnewyddu lleoliad cymunedol       

Gorff-19

£34,000

Clwb Cyfeillgarwch Deganwy  

Gweithgareddau 12 mis   

Gorff-19

£1,000

Castell Gwyrch

Cydlynydd y prosiect

Gorff-19

£10,000

Cynyrchiadau calon y gymuned

Prosiect llygredd plastig

Gorff-19

£8,920

Canolfan Golwg a Sain

Prosiect cyfryngau

Gorff-19

£10,000

Clwb Tennis Craig y Don  

Adnewyddu cyrtiau mynediad agored

Gorff-19

£9,032

Gwledd Conwy  

Costau rhedeg yr ŵyl 

Gorff-19

£8,763

Clwb Moduro Brenhinol   

Prosiect STEM

Gorff-19

£10,000

Cymdeithas Rhandiroedd Rhuddlan   

Ffensys, giatiau a llwybr troed

Gorff-19

£10,000

Synhwyrau afon a môr

Hyfforddiant diogelwch dŵr mewn ysgolion

Gorff-19

£10,000

Canolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf  

System wresogi werdd

Gorff-19

£10,000

Clwb Rygbi Bae Colwyn

Goleuadau

Gorff-19

£10,000

Sefydliad Gwylio’r Arfordir Cenedlaethol          

Gorsaf arsylwi a CCTV

Medi-19

£5,838

ASNEW

Gwasanaeth allgymorth eiriolaeth

Medi-19

£9,781

Lles Henoed Llandudno (Canolfan y Drindod)

Estyniad i ddarparu’r gwasanaeth

Medi-19

£10,000

Gerddi Botanegol y Rhyl 3

Newid darn o do polydwnnel               

Medi-19

£1,860.22

Clwb Tennis y Rhyl  

Ailwynebu 8 cwrt tennis  

Medi-19

£10,000

Siambr Fasnach Conwy  

Penwythnos môr-ladron blynyddol y dref

Medi-19

£10,000

Clwb Bowlio Mochdre  

Peiriant torri gwair newydd

Medi-19

£6,516.28

Clwb Bowlio Copperfields  

To cysgodfan newydd

Medi-19

£6,866

Cyngor Tref Bae Colwyn  

Adnewyddu cloc             

Medi-19

£5,000

Rovers Deganwy (Clwb Iotio Conwy)

Prynu cwch hir Celtaidd       

Medi-19

£10,000

Cymdeithas Gymunedol Trelawnyd  

Cyllid i sefydlu grŵp plant bach newydd

Rhag-19

£2,500

Clwb Rygbi’r Rhyl (2)  - Prosiect Llifoleuadau

Llifoleuadau newydd

Rhag-19

£10,000

Homestart Conwy 3

Cynnal darpariaeth y gwasanaeth

Rhag-19

£9,880

Y Gadwyn

Cynhyrchu tapiau gyda newyddion/ gwybodaeth i bobl ddall

Rhag-19

£2,000

Clwb Golff Conwy

Cynhyrchu llyfrynnau dwyieithog i blant ysgol i gefnogi digwyddiad Cwpan Curtis

Rhag-19

£6,000

Cartrefi Conwy - 3

Darparu cyrsiau sy’n delio gyda straen, gorbryder a reiki

Rhag-19

£10,000

Uned Diogelwch Cam-drin Domestig (DASU)

Darparu hyfforddiant ACE a DART i oroeswyr cam-drin domestig   

Rhag-19

£9,951

Carnifal Prestatyn

Llogi pabell, bwrdd a chadeiriau ar gyfer y digwyddiad

Rhag-19

£3,305.75

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth  

Prosiect addysg

Rhag-19

£10,000

Sgowtiaid Rhanbarth Conwy  

Rhannol gyllido bws minu

Rhag-19

£10,000

Cefnogaeth Golwg (2)

Cyllido cerbyd ar gyfer prosiect allgymorth

Rhag-19

£10,000

Co options

Cynllun beicio anabledd

Maw-20

£8,740.62

Canolfan golwg, arwyddion a sain   

Uwchraddio system TG

Maw-20

£7,125.67

Banc Bwyd Prestatyn a Galltmelyd        

Silffoedd a gofod storio yn yr eiddo newydd

Maw-20

£10,000.00

Amgueddfa Cae Hen 

Galluogi gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Maw-20

8,969.05

Côr Meibion Colwyn

Allweddellau newydd

Maw-20

£1,562

Soroptomists Rhyngwladol 

Prosiect addysgol Ggwenyn yn y Gymuned

Maw-20

£1,385

Marchogion yr Wyddfa

Grwp Drymio Feteran   

Maw-20

£5,000

Llais y Llan

Costau gŵyl Llais y Pentref            

Maw-20

£4,684

All afloat

Mynediad i brosiect hwylio Llandudno

Maw-20

£7,008

Swyddfa Cyngor ar Bopeth

Prosiect ar y cyd ag Age Connects

Maw-20

£9,666

Clwb Chwarae William Davies Fendigaid

Staff a datblygu’r clwb

Maw-20

£10,000

Cymdeithas Frenhinol Cambrian  

Clwb celfyddydau anabledd

Maw-20

£9,835

Age Connects Canol Gogledd Cymru

Swyddog Cyngor / Cefnogi

Maw-20

£10,000

Clwb Bowlio East Parade  

Uwchraddio cyfleusterau

Maw-20

£6,416.40

Eglwys Antioch  

Adnewyddu eiddo newydd        

Maw-20

£10,000

Grŵp Gweithredu Abergele  

Gwasanaeth Cyngor Ariannol

Meh-20

£49,803

Tŷ Gobaith

Nyrs gyswllt newyddenedigol

Meh-20

£50,000

Canolfan Merched Gogledd Cymru    

Gweithiwr gwasanaeth cefnogol

Meh-20

£50,000

Youth Shedz

Sied newydd yn Llandudno a chefnogi’r un bresennol yn Abergele

Meh-20

£30,307

Yr Urdd

Cyllido Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid

Meh-20

£50,000

CCTV Prestatyn

CCTV mewn ardal i wella diogelwch

Medi-20

£50,000

Cynllun Abergele

Swyddog Datblygu i weithredu syniadau a gynhyrchir ar y cyd        

Medi-20

£50,000

Clwb Pêl Droed Llanelwy

Cwblhau datblygu stand newydd           

Medi-20

£2,480

Becws Stryd Bedford  

Prosiect hyfforddiant a chyflogaeth mewn becws

Medi-20

£9,931

Pilgrim Way Gogledd Cymru

Arwyddion ar gyfer llwybr

Medi-20

£2,626

Crest Coopoerative

Paneli Solar ar gyfer peiriant prosesu newydd

Medi-20

£10,000

Gwasanaeth Meddyg Brys Gogledd Cymru

Offer ymateb cyntaf arbenigol          

Medi-20

£10,000

Gofal Canser Tenovus

Gwasanaethau a chefnogaeth o bell yn ystod covid

Medi-20

£10,000

Cyngor Astudiaethau Maes

Cyrsiau amgylcheddol/awyr agored

Medi-20

£9,790

Colwyn mewn Blodau

Llwybr cerflunio

Medi-20

£9,874.50

Clwb Ieuenctid Llanddulas  

Adnewyddu adeilad          

Medi-20

£10,000

Clwb Dementia Treffynnon a’r Fro            

Prosiect addysg sy’n codi ymwybyddiaeth o Ddementia a gwneud ardal yn fwy cyfeillgar i ddementia  

Rhag-20

£8,550

Darpariaeth ipads Cyngor Tref Prestatyn

Darparu ipads i blant o gartrefi difreintiedig a phobl hŷn i gynyddu cynhwysiant digidol            

Rhag-20

£7,436.32

Clwb Bowlio Hen Golwyn

Creu llwybr pob gallu fel bod pawb yn gallu cael mynediad i’r clwb

Rhag-20

£7,380

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Llwyfan i gael mynediad at bwll, arwyddion a thaflenni ar gyfer safle, giât ychwanegol ar gyfer mynediad o faes parcio

Rhag-20

£10,000

Grŵp Dementia Rhuddlan

Creu gardd synhwyraidd cyfeillgar i ddementia

Rhag-20

£10,000

Livability

Prynu bwrdd digidol i breswylwyr chwarae gemau, gwrando ar gerddoriaeth a siarad â pherthnasau

Rhag-20

£4,166.67

Guides Ardal y Rhyl   

Clirio a phlannu gofod awyr agored y gall y guides ei ddefnyddio

Rhag-20

£8,742.05

Sgowtiaid Archwilio Prestatyn  

Costau sefydlu gan gynnwys offer a chronfa aelodaeth

Rhag-20

£4,000

CAB/Hafan o Oleuni

Rhaglen gymunedol a chefnogaeth gydag ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern  

Rhag-20

£10,000

Cyngor Tref Abergele  

Goleuadau prom – cyflenwi a ffitio

Rhag-20

£3,156                  

Baby Basics

Hamperi geni hanfodol Mam a Babi ar gyfer mamau difreintiedig. Gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau cefnogi’r sector

Maw-21 £8,067.20
Friend's Of Queen's Park

Atgyweirio / gwella pileri Fictoraidd a gwaith haearn ym mhrif fynedfa'r parc.

Maw-21 £10,000
Grove Bowling Club Prynu peiriant torri gwair newydd a chasetiau cynnal a chadw Maw-21 £6,410.00
Rhyl & District Rugby Club

Adeiladu llwybr pob gallu o amgylch y prif gaeau

Maw-21 £10,000
Kinmel Bay Sports Association

Prynu peiriant torri gwair newydd ar gyfer cynnal a chadw tiroedd ac ailaddurno tu mewn canolfan hamdden Y Morfa  

Maw-21 £9,695.00

Snowdonia Actif

Prosiect 2 flynedd - Gweithgareddau Awyr Agored i Famau / Babi yn ystod y 1,000 diwrnod cyntaf. Datblygu gweithgareddau ar-lein, lleoliadau a chyfleoedd ar draws y Llain Arfordirol.

Prosiect partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd BETSI


Meh-21

£49,400
Cyngor Tref Prestatyn

Canolfan Gymunedol Jiwbilî - adnewyddu'r Ganolfan Gymunedol i greu bloc toiledau newydd sy'n cydymffurfio â DDI ac ystafelloedd storio ychwanegol

Meh-21 £22,368.61

The Prince's Trust

Rhaglen Entrepreneuriaid Ifanc. Cynnal cyfres o fentrau i gefnogi pobl ifanc. Ar draws yr ardal Budd. 30 o gyfranogwyr ifanc. Mae 80% ohonynt yn mynd ymlaen i hyfforddiant neu gyflogaeth. 20% i gyflawni hunangyflogaeth, gan sefydlu busnes yn rhanbarth arfordirol Gogledd Cymru


Meh-21

£37,473.60


Home-Start Cymru

Rhaglen Cymorth Cymheiriaid / Iechyd Meddwl.

Yn darparu cyfeillgarwch, cefnogaeth emosiynol a chyngor ymarferol yng nghartrefi teuluoedd sy'n cael anawsterau gyda magu plant oherwydd iechyd meddwl gwael. Ymestyn rhaglen bresennol yn Sir Ddinbych a'i hehangu i gymunedau newydd mewn partneriaeth ag asiantaethau Sector.Meh-21


£40,000


John Muir Trust

Rhaglen Addysg Amgylcheddol / Awyr Agored 2 flynedd.

Bydd 4,000 o gyfranogwyr (pobl ifanc) yn cysylltu, yn mwynhau ac yn gofalu am lefydd gwyllt drwy Ddyfarniad John Muir. Bydd 30% o'r cyfranogwyr o gefndiroedd cymdeithasol amrywiol.

Bydd 100 o athrawon / gwirfoddolwyr yn mynychu hyfforddiant a digwyddiadau i ddod yn arweinwyr gwirfoddolMeh-21


£27,056.50


NWREN

Rhaglen Ymgysylltu DALlE

Cyflogi ymchwilydd i fapio / paratoi adroddiad manwl yn manylu ar y ddarpariaeth gyfredol, bylchau yn y ddarpariaeth a rhwystrau o ran hygyrchedd ar gyfer anghenion lleiafrifoedd.

Datblygu fframwaith “model” ar gyfer darpariaeth yn y dyfodol a recriwtio / hyfforddi Mentoriaid Cymheiriaid i weithio gyda'r rhai presennol.  Creu swydd newydd wedi'i hariannu.Meh-21


£40,980.00


Pennysmart

Rhaglen Cyngor Ariannol Cymunedol.

Cyflwyno 24 o weithdai ar-lein dros gyfnod o 2 flynedd ar gyfer o leiaf 250 o staff neu weithwyr gwasanaeth rheng flaen / sector.

Bydd pob mynychwr yn cefnogi o leiaf 4 defnyddiwr gwasanaeth difreintiedig i wella eu lles ariannol.  Bydd 1,000 o aelwydydd bregus / mewn perygl mewn cymunedau difreintiedig yn elwa'n anuniongyrchol.

 

Meh-21
 

£9,000
Cyngor Tref Dyserth

Adfer hen Byllau Calch hanesyddol, creu Parc Treftadaeth bach gyda byrddau gwybodaeth a chyfleusterau picnic

Meh-21 £5,780
Canolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf

Rhan o raglen wella fesul cam yng Nghanolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf i ddefnyddio ynni gwyrdd, lleihau costau rhedeg / ynni a lleihau ôl troed carbon. Gosod goleuadau ynni-effeithlon

Meh-21 £4,300


Repair Café Cymru

Sefydlu 3 Chaffi Atgyweirio - Adnewyddu - Ailddefnyddio yn Llandudno, Bae Colwyn a Phrestatyn a thrwy hynny leihau gwastraff i safleoedd tirlenwi gan hyrwyddo ymgysylltu cymunedol / cydlynu cynnwys, gan leihau - Caffi Atgyweirio Newydd Arfordir Conwy / Sir Ddinbych


Meh-21

£4,154.40
Age Connects Canol y Gogledd Orllewin

Cylchlythyr i bobl hŷn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau Covid a manylion yn ymwneud ag asiantaethau cymorth


Meh-21

£4,890.00
Youth Shedz Pecynnau celf / crefft a gemau ar gyfer pobl ifanc agored i niwed sy’n ynysig Meh-21 £4,800.00
Côr Meibion Colwyn Allweddellau, stand a stôl gerddoriaeth newydd i gôr meibion   Gorff-21 £1,562.94
Cymdeithas Pobl Hŷn Llandudno  

Prynu ‘Peiriant Niwl’ Masnachol i gynorthwyo gyda glanhau / diheintio trylwyr yng Nghanolfan y Drindod Llandudno

Awst-21 £492.00
271 ATC Bae Colwyn (Cadetiaid)

Gweithgareddau / heriau STEM ar gyfer cadetiaid ifanc

Awst-21 £895.00
Clwb Rygbi Rhyl a’r Fro              Llwybr troed pob gallu a baeau cadeiriau olwyn / seddi o amgylch y prif gae rygbi Awst-21 £10,000.00
Gweithredu Cymunedol Abergele  

Cyflogi Cydlynydd a Rheolwr Busnes

Awst-21 £16.061.00
Superkids Gogledd Cymru Taliad Blwyddyn 2 – Prosiect celfyddydau cymunedol i bobl ifanc ddifreintiedig Medi-21 £6,293.40
Tŷ Gobaith Taliad Blwyddyn 2. Rhaglen nyrsys newyddenedigol i gefnogi teuluoedd Hyd-21 £25,000.00
Gateway Rhyl a’r Fro       Rhaglen digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc ag anawsterau dysgu Hyd-21 £2,000.00
Cambrian Rally Cyf. Cyflogi Swyddog Covid ar gyfer digwyddiadau yn y tymor byr, PPE a gorsafoedd / deunyddiau diheintio          Hyd-21 £2,549.00
Clwb Tennis Lawnt Llandrillo-yn-Rhos Prynu / gosod diffibriliwr cymunedol a recriwtio / hyfforddi gwirfoddolwyr i'w ddefnyddio Hyd-21 £1,773.84
Clwb yr Efail

Cyfraniad at gostau rhedeg canolfan ddydd / clwb pobl hŷn

Hyd-21 £10,000.00
CAB Sir y Fflint Cefnogi CAB Sir y Fflint i ddarparu gwasanaethau o bell gyda ffocws ar dlodi tanwydd / ynni oherwydd Covid Hyd-21 £9,900.00
Homestart Conwy Cefnogi teuluoedd ifanc - Llogi lleoliad   Tach-21 £1,000.00

Clwb Iotio Conwy

Prynu ail Gwch Hir Celtaidd ar gyfer Adran Rhwyfo'r clwb Tach-21 £6,000.00
Cylch Awduron Bae Colwyn   Llogi Lleoliad ar gyfer Cylch yr Awduron yn dilyn ailagor ar ôl Covid. Rhag-21 £660.00

DASU
(Uned Diogelwch Cam-drin Domestig)

Bwyd, cyflenwadau ac offer i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig    Rhag-21 £1,000.00
Mother Mountain Productions

Rhaglen hyfforddi ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru / asiantaethau statudol / sector gwirfoddol ar ymdrin â materion cam-drin domestig drwy ddefnyddio rhaglenni Realiti Rhithwir

Rhag-21 £50,000.00
Urdd Gobaith Cymru

Taliad Blwyddyn 2 - Cyflogi Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid ar hyd Cymunedau arfordirol Sir Ddinbych a Chonwy

Rhag-21 £25,000.00

Cyngor Tref Abergele

Ynni Gwyrdd Abergele – Sesiynau Ymwybyddiaeth Cymunedol, gwneud adeiladau cymunedol yn fwy ynni-effeithlon. Wedyn arolygon ynni ac adroddiadau ar 12 i 15 o gyfleusterau y mae'r gymuned yn berchen arnynt neu'n eu rheoli.

Maw-22 £7,500

Cymdeithas Gymunedol Trelogan

Canolfan Gymunedol Trelogan - Rhaglen i wella’r adeilad gan gynnwys datblygu man allanol defnyddiadwy / ardal patio wedi'i ffensio, ffens derfyn, gwelliannau i lwybrau troed gan gynnwys goleuadau. Maw-22 £10,000.00

Lamb’s Garden Enterprise Ltd

Lamb’s Garden, Grow 4 it – Prosiect Iechyd Meddwl a lles i gynnwys prosiect elfennau amgylcheddol a natur yn gweithio gyda chleifion hirdymor / Dementia yn ysbytai Llandudno a Bae Colwyn. Dod â garddwriaeth a natur i gleifion er budd iechyd.  

Maw-22 £9,980.00
Cyfeillion Lawnt Prince Lawnt / Parc Prince, Bae Penrhyn - gwelliannau i’r llwybr ac ailwynebu drwy’r parc gan gysylltu eiddo preswyl â chyfleusterau cymunedol. Maw-22 £4,000.00
Gŵyl Fictoraidd Llandudno Gŵyl Llandudno 2022 – Cefnogi’r ‘Babell Fawr a Sgiliau Syrcas’ fel rhan o brif ddigwyddiad Llandudno yn 2022 Maw-22 £10,000.00

Clwb Pêl Droed Llanelwy      

Clwb Pêl Droed Llanelwy – Cefnogi'r clwb pêl droed yn eu hymgais i brynu cyfleuster storio newydd ar y safle. Maw-22 £3,960.00

Clwb Canŵio Colwyn

Clwb Canŵio Colwyn – Prynu caiacs môr newydd i alluogi aelodau newydd y cyhoedd i “Ddod i Roi Cynnig Arni” / cymryd rhan mewn sesiynau caiacio môr. Maw-22 £4,596.00

Academi Frenhinol Cambrian

Academi Frenhinol Cambrian – Prosiect partneriaeth gyda Conwy Connect a Chelfyddyd Anabledd Cymru i hyrwyddo rhaglen estynedig o weithdai celf gan arwain at arddangosfa o waith. Maw-22 £6,000
Clwb Cyfeillgarwch Trelawnyd   Clwb Cyfeillgarwch Trelawnyd – Cyfraniad tuag at barti Jiwbilî’r Frenhines a 2022 – 23 o ddigwyddiadau a rhaglen gymdeithasol i’r rhai dros 60 oed. Maw-22 £2,460

Home-Start Conwy

(Ceisiadau ar y Cyd Gwastadeddau’r Rhyl)

Home-Start Conwy – Recriwtio a chyflogi Gweithiwr Ieuenctid hyfforddedig sy'n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc o amgylch ardal Tan Lan, Hen Golwyn a thu hwnt. Maw-22

£10,000.00 yr un

Grŵp Deubegynnol Abergele

Deubegynnol Abergele –  Cyfarfodydd ar ôl Covid. Costau llogi lleoliad grŵp am 12 mis. 

Maw-22 £350.00
NWAMI Rhwydweithio ar gyfer Ymwybyddiaeth y Byd o Integreiddio Amlddiwylliannol (NWAMI) Cefnogi cymunedau lleiafrifol ac ethnig sy'n dod allan o Covid i gynnwys anghenion dietegol penodol /cymorth bwyd / atgyfeiriadau a chyswllt cymdeithasol ar gyfer teuluoedd neu gymunedau ar y cyrion. Maw-22 £4,520.00

 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397