Dyfarniadau Cyllido

Sefydliad

Prosiect

Dyddiad Cyllido

Swm y Cyllid

Hope Restored

Offer i bobl ddigartref  

Medi-15

£5,700

Cadetiaid yr RAF Prestatyn

Bws mini cymunedol

Medi-15

£9,999

Salsa Amor

Digwyddiad Salsa yng Nghonwy

Medi-15

£9,995

Creu Menter         

Cynnwys pobl ddi-waith a chynnig profiad gweithle               

Medi-15

£8,768

Cynllun Addysg Peirianneg Cymru

Cynnwys myfyrwyr i astudio pynciau STEM  

Medi-15

£9,999

Cymrodoriaeth Iotio Rhyngwladol o Rotariaid

Cyfle i bobl ifanc dan anfantais roi cynnig ar hwylio                  

Medi-15

£3,000

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gogledd Sir Ddinbych

Canolfan galw heibio a chefnogaeth cam nesaf i deuluoedd sy’n dioddef o gam-drin

Medi-15

£9,500

Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr

Cyflogi cefnogaeth gofalwr rhan amser

Medi-15

£9,999

Dyddio Hen Dai Cymru

Ymchwilio a chofnodi gwybodaeth am adeiladau  

Rhag-15

£5,000

Turn2us

Rhaglenni hyfforddi i gefnogi asiantaethau cymunedol sy’n defnyddio gwasanaeth cyngor budd-daliadau

Rhag-15

£5,936.00

Gŵyl Fawr Llandudno

Cyfrannu at lwyfan cerddoriaeth/perfformiad cymunedo

Rhag-15

£3,960.40

Clwb Bowlio Bryn Newydd

Cysgodfan clwb bowlio

Rhag-15

£2,000

Mens Shed  Y Rhyl

Datblygu ac ehangu cyfleusterau        

Rhag-15

£9,440.44

Cymdeithas Rheilffordd Llandudno a Dyffryn Conwy  

Prynu offer i hybu’r sefydliad a chofnodi treftadaeth / hanes                    

Rhag-15

£1,497.97

Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddyn

Creu perllan parcdir a byrddau gwybodaeth             

Rhag-15

£5,916

Clwb Cyfeillgarwch Gronant  

Rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau

Rhag-15

£3,800.00

Eglwys Babyddol Lloegr 

Mân waith adnewyddu i adain gymunedol            

Rhag-15

£980.00

Clwb yr Efail

Rhaglen Gwelliant Cyfalaf i ganolfan pobl hŷn            

Rhag-15

£4,213.80

Clwb Ceir Gogledd Cymru

Marchnata a chostau trefniadaeth Rali’r Cambrian  

Rhag-15

£9,596.00

Eglwys Sant Ioan Llandudno

Uwchraddio system wresogi       

Rhag-15

£9,999.00

Cyfeillion Ysgol y Foryd

Datblygu cae chwarae pob gallu             

Maw-16

£3,875.00

Clwb Pêl Droed Llandudno  

Stand hygyrch i gadeiriau olwyn

Maw-16

£9,999.00

Mentrau Gerddi Botanegol

Ehangu gardd gymunedol a sesiynau addysgol             

Maw-16

£1,715.07

Book of You

Gweithio gyda phobl â dementia, cyflogi hyrwyddwyr hel atgofion          

Maw-16

£7,500.00

Trakz Cyffordd Llandudno

Gŵyl celfyddydau/hanes gymunedol

Maw-16

£1,500.00

Grŵp Gweithredu Cymunedol Prestatyn a Galltmelyd 

Gŵyl ffilm ieuenctid

Maw-16

£9,850.00

Cyngor Tref Prestatyn

Rhandir cymunedol – uwchraddio a sesiynau addysgol       

Maw-16

£8,847.97

Darparwyr cyn-ysgol Cymru

Cyflogi swyddog i gefnogi grwpiau rhieni a phlant bach       

Maw-16

£9,585.00

Superkids Gogledd Cymru

Prynu carafan statig wedi’i haddasu’n llawn – gwyliau i deuluoedd mewn argyfwng

Maw-16

£25,000.00

Gweithredu Cymunedol Abergele  

Recriwtio rheolwr prosiect                  

Maw-16

£141,191

Dangerpoint

Rhaglenni hyfforddiant ac ymwybyddiaeth diogelwch i bobl ifanc

Maw-16

£164,560

Siambr Fasnach Conwy   

Gŵyl a Thwrnamaint Canoloesol

Maw-16

£25,000.00

Y Bartneriaeth Awyr Agored

Datblygu cyfleoedd dan do – hyfforddiant a chyflogaeth i grwpiau ar y cyrion               

Maw-16

£150,000

Cymdeithas Gymunedol Tre Cwm  

Datblygu a dodrefnu cegin hyfforddi newydd          

Maw-16

£49,024

Siop Cyngor ar Fudd-daliadau 

Cynyddu dyddiau agor y siop a rhaglen allgymorth        

Maw-16

£73,873

Cyswllt Conwy  

Ffrindiau gwirfoddol yn mynychu digwyddiadau i bobl ag anawsterau dysgu                

Maw-16

£117,823

CAIS

Cyflogi swyddog i weithio ar brosiectau’n adnewyddu tai gyda chyn droseddwyr

Meh-16

£9,998

Bwydo’r Plant

Darparu prydau bwyd i blant sy’n llwgu yn ystod gwyliau’r ysgol 

Meh-16

£1,554

Fforwm Anabledd Sir y Fflint

Cyflogi cydlynydd recriwtio gwirfoddolwyr 

Meh-16

£4,840

Homestart Conwy

Cefnogi teuluoedd ifanc/rhieni newydd

Meh-16

£9,990

Homestart Sir Ddinbych

Cefnogi teuluoedd ifanc/rhieni newydd

Meh-16

£9,990

Canolfan Cyngor Ynni Gogledd Cymru                 tre

Rhaglen cefnogi tlodi tanwydd i Sir y Fflint wledig

Meh-16

£8,333

Gŵyl Bluegrass Gogledd Cymru  

Cefnogi gŵyl gerddoriaeth pedwar diwrnod

Meh-16

£5,000

Gŵyl Gwyrdd Peulwys  

Diwrnod Hwyl Cymunedol

Meh-16

£2,155

Clwb Rotari Prestatyn

Prynu a gosod diffibrilyddion

Meh-16

£7,300

Gwirfoddolwyr You’ll Never Walk Alone

Hyfforddi dau dywysydd cerdded Nordig gwirfoddol              

Meh-16

£3,000

Cyfeillion Ysgol y Gogarth

Clwb gweithgareddau ar ôl ysgol a chynllun cefnogi teuluoedd

Meh-16

£9,506

Gŵyl Ymuno

Cyfraniad at hybu gŵyl gerddoriaeth   

Meh-16

£9,314

Ymddiriedolaeth y Celfyddydau Conwy  

Datblygu gofod celf cymunedol           

Meh-16

£47,600

Prosiect amgylcheddol Tre Cwm Cartrefi Conwy 

Datblygu gofod hamdden awyr agored           

Meh-16

£65,000

Gwledd Conwy Feast

Costau gweithredol digwyddiad

Meh-16

£27,000

Urdd Gobaith Cymru

Recriwtio swyddog gweithgareddau i hybu’r iaith Gymraeg        

Meh-16

£73,570

Neuadd Bentref Llysfaen

Prosiect adnewyddu      

Meh-16

£51,027

g2g

Recriwtio staff i gyflwyno hyfforddiant

Meh-16

£20,000

Modurwyr Safonol Gogledd Cymru  

Targedu prosiect gyrru diogel i bobl ifanc benodol        

Medi-16

£8,940

Cadetiaid Bae Colwyn

Cyllid i fws mini cymunedol        

Medi-16

£9,999

Grŵp Hanes Deganwy  

Gwarchod ffynnon       

Medi-16

£2,000

Clwb Cyfeillgarwch Deganwy  

Rhaglen weithgarwch 12 mis

Medi-16

£2,000

Neuadd Goffa Trelawnyd

Gwelliannau i neuadd bentref/adnewyddu  

Rhag-16

£30,121.38

Cyfeillion Talacre

Offer TG         

Gorff-17

£554.98

Clwb Hwylio Llandudno

Tractor lansio newydd

Gorff-17

£9,995

Clwb yr Efail 2

Cyllido matron

Gorff-17

£10,000

Dyddio Hen Dai Cymru

Ymchwilio i eiddo hynafol         

Gorff-17

£5,000

Rhandiroedd Llandudno

Toilet compost

Gorff-17

£6,622

Clwb Rygbi Llandudno  

Llifoleuadau i’r cae   

Gorff-17

£9,999

Crest cooperative

Penodi cydlynydd ar gyfer prosiect word worx  

Gorff-17

£10,000

Mind Aberconwy

Swydd cydlynydd gwirfoddolwyr

Gorff-17

£9,949

Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid             

Prosiect addysg

Gorff-17

£6,000

Ffair Nadolig Llandudno

Llogi pabell a llwyfan

Gorff-17

£2,000

CAB Conwy

Prosiect gallu ariannol

Gorff-17

£9970.24

Co-options

Polydwnnel ar gyfer ardal dan do   

Gorff-17

£5,000

Hope Restored 2

Recriwtio matron

Gorff-17

£3,850

Chwaraeon Conwy

Beiciau wedi’u haddasu ar gyfer sesiynau beicio anabledd

Gorff-17

£5,940

Llyfrgell Bae Penrhyn

Inswleiddio to, goleuadau newydd

Gorff-17

£5,452

Ymddiriedolaeth Osbourne  

Datblygu gwefan i gefnogi teuluoedd sy’n byw gyda chanser            

Gorff-17

£2,300

g2g 2

Prynu argraffydd 3d  

Gorff-17

£8,560

Strategaeth Ddinesig y Rhyl   

Offer i raglen gweithgarwch corfforol        

Gorff-17

£7,000

Grŵp Chwarae Llysfaen

Adleoli grŵp i symudol         

Gorff-17

£10,000

Grŵp Sgowtiaid y Gogarth

Caiacs, hyfforddiant        

Medi-17

£3,228

Age Connects y Gogledd Ddwyrain

Gweithwyr cefnogi rhan amser

Medi-17

£9,999

Gweithredu ar Golled Clyw

Prosiect gwybodaeth allgymorth

Medi-17

£9,900

Mens Shed y Rhyl

Gweithwyr sesiynol a deunyddiau

Medi-17

£9,282

Pêl Fasged Cadair Olwyn

Estyn y sesiynau i Gonwy a Sir Ddinbych

Medi-17

£9,600

Homestart Sir Ddinbych

Prosiect i gefnogi rhieni gyda phroblemau magu plant

Medi-17

£9,988

Homestart Conwy

Prosiect i gefnogi rhieni gyda phroblemau magu plant

Medi-17

£9,489

Mentrau Awtistiaeth

Prosiect 2 flynedd yn darparu gweithgareddau i blant ag awtistiaeth

Medi-17

£9,090

Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn    

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol

Medi-17

£9,999

Jigsaw

Grŵp cefnogi gweithgareddau awyr agored i droseddwyr

Medi-17

£8,750

Wicked Wales

Creu swyddfa a chylchlythyr             

Medi-17

£5,700

Hafan Dirion Clwyd Alyn

Cysgodfan a mannau gwefru ar gyfer sgwters symudol

Medi-17

£4,208.74

Clych Meithrin Mornant

Adnewyddu caban ar gyfer grŵp chwarae cyfrwng Cymraeg

Medi-17

£9,999

Cymdeithas Gymunedol Marsh  

Gemau ar gyfer sesiynau gweithgarwch

Medi-17

£217.74

Clwb Cerddoriaeth y Rhyl

Gweithgareddau marchnata, gwefan a datblygu cyfryngau cymdeithasol

Medi-17

£4,250

Castell Gwyrch

Rheolwr safle ar gyfer adnewyddu

Medi-17

£9,999

Tŷ Ni

Tŷ diogel i bobl ifanc sy’n wynebu risg, gan gynnwys y rhai sy’n gadael gofal

Medi-17

£9,843.10

Canolfan Gymunedol Rhyd y Foel  

Datblygu ffrynt y neuadd a’r fynedfa          

Medi-17

£4,400

Ymddiriedolaeth Jamie Roddick

Ailadeiladu Morcambe Bay Prawner – hwyliau a rigiau

Medi-17

£9,838

Amgueddfa Llandudo

Cynllun datblygu mawr       

Medi-17

£125,000

Cam-drin Domestic Gogledd Sir Ddinbych 2

Agor siop un stop yn y Rhyl

Rhag-17

£9,728

Cais Crest/Colwyn  

Cynnal a chadw a gwella gofod awyr agored      

Rhag-17

£9,999

Côr Cymunedol Aquire  

Stand yr arweinydd

Rhag-17

£1,619

Menter Gerddi Botanegol

Darparu hyfforddiant i wirfoddolwyr

Rhag-17

£1,985

Cyngor Ar Bopeth Sir Ddinbych

Prosiect allgymorth Bodelwyddan

Rhag-17

£9,767

Clwb Bowlio Bryn Newydd

Cyllido peiriant torri gwair

Rhag-17

£2,500

Ymddiriedolaeth Cofio Llanddulas a Rhyd y foel

Prosiect celf y cofio

Rhag-17

£1,125

Cymdeithas Dai Gogledd Cymru  

Datblygu gofod agored ar gyfer chwarae

Maw-18

£9,750

Gŵyl Rhuddlan  

Costau rhedeg y digwyddiad

Maw-18

£1,400

Cymdeithas Lles Henoed Llandudno  

Clwb cymdeithasol a chinio i bobl hŷn

Maw-18

£9,999

Cymdeithas Strôc

Brush Strokes – grŵp celf

Maw-18

£5,890

Hafan o Oleuni

Prosiect yn erbyn masnachu pobl, costau sefydlu

Maw-18

£6,137

Cefnogi Golwg

Cydlynydd canolfan colled golwg

Meh-18

£45,479

NWAMI

Prydlesu eiddo

Meh-18

£5,700

CAIS

Prosiect adnewyddu tai

Meh-18

£49,021

TAPE

Cyflogi hwylusydd cynhyrchu 

Meh-18

£43,309

Tŷ Gobaith

Cwnselydd profedigaeth

Meh-18

£49,950

Hope Restored 3

Cyflogi cydlynydd

Meh-18

£17,000

CAIS

Fan oergell ar gyfer elfen arlwyo’r gwaith                   

Meh-18

£9,999

Unllais

Caffi/hwb cymunedol

Meh-18

£9,999

Clwb Cyfeillgarwch Trelawnyd

Gweithgareddau am 12 mis

Meh-18

£2,200

Cyfeillion Banabod Gele

Offer chwarae awyr agored

Meh-18

£9,999

Grŵp Gweithredu Rhodfa Caer 

Diwrnod hwyl i’r teulu

Meh-18

£250

Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl

Nosweithiau mynediad agored i bobl ifanc        

Meh-18

£9,999

SPYCE

Adnewyddu adnodd cymunedol a datblygu wifi ac ati

Meh-18

£9,943

Credyd Cynhwysol CAB

Cefnogaeth credyd cynhwysol

Meh-18

£9,750

Book of you 2

Creu straeon bywyd digidol i bobl â dementia

Meh-18

£9,999

CRUSE

Cydlynydd ar gyfer gwaith cefnogi

Meh-18

£9,999

Heaton Place

System lifft

Medi-18

£6,990

Grŵp Gweithredu Abergele  

Gwasanaeth cyngor ariannol cymunedol

Medi-18

£6,290

Clybiau Plant Cymru

Prosiect gweithgareddau tu allan i ysgol pynciau STEM  

Medi-18

£4,381

Clwb Rygbi’r Rhyl  

Byrddau a chadeiriau ar gyfer yr ystafell gymunedol

Medi-18

£9,999

g2g

Prosiect ailgylchu cymunedol

Medi-18

£9,800

Homestart Sir Ddinbych

Prosiect i gefnogi teuluoedd sy’n cael anawsterau

Medi-18

£9,992

Derwen Deg

Meithrinfa cyfrwng Cymraeg

Medi-18

£9,999

Canolfan Marchogaeth Conwy  

Datblygu canolfan newydd  

Medi-18

£9,999

Sheds Galltmelyd

Taflu diffyg prosiect adnewyddu mawr       

Medi-18

£9,999

Ambiwlans Sant Ioan

Rhannol gyllido ambiwlans newydd

Rhag-18

£9,999

Just go for it CIC

Prosiect STEM arloesol yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion

Rhag-18

£8,725

Academi Frenhinol Cambrian  

Gweithdai celf i bobl ag anawsterau dysgu           

Rhag-18

£2,590

RYA Cymru/All afloat

Menter hwylio gymunedol i gefnogi mynediad i bobl ag anableddau           

Rhag-18

£7,210.11

Sioe Bryn y maen  

Cyfraniad tuag at gostau sefydliadol      

Rhag-18

£1,500

Cymdeithas Emrys  ap Iwan

Hyrwyddo gweithgareddau diwylliannol drwy gyfrwng y Gymraeg

Rhag-18

£1,024

Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn

Estyniad i swydd y swyddog ymgysylltu

Rhag-18

£6,500

ITACA

Sied ieuenctid

Maw-19

£9,691

Twristiaeth Gogledd Cymru  

Rhaglen hyfforddi

Maw-19

£9,999

Blinc CIC

Hyfforddiant celfyddydau digidol

Maw-19

£9,999

Clwb Bowlio Dreigiau Clwyd  

Teithio, costau cit, ffioedd cofrestru

Maw-19

£1,745

Clwb Criced Bae Colwyn

Cyllido cit tîm gallu cymysg         

Maw-19

£7,900

Clwb Gymnasteg Grays

Carped i eiddo newydd

Maw-19

£9,120

Gŵyl Rhuddlan 2

Costau rhedeg yr ŵyl

Maw-19

£1,400

Little Theatre y Rhyl

Cyflogi cyfarwyddwr y theatr

Maw-19

£9,999

Saethwyr Llandudno a Bae Colwyn  

Offer reiffl aer ac i gefnogi grwpiau cyn-filwyr dall

Maw-19

£8,000

Superkids Gogledd Cymru

Prosiect celfyddydau

Maw-19

£6,500

Canolfan Gymunedol Hen Golwyn

Adnewyddu cegin        

Maw-19

£3,659

Clwb yr Efail 3

Cyllid i aelod o staff  

Maw-19

£9,999

Clwb Bowlio Rhuddlan

Cynhwysydd storio

Maw-19

£3,780

Gŵyl Fictoraidd Llandudno

Costau digwyddiadau

Maw-19

£8,765

Clwb Achub Bywyd Syrffio Bae Colwyn  

Offer a hyfforddiant  

Maw-19

£3,584

Canolfan Gymunedol Talacre

Byrddau a chadeiriau

Maw-19

£3,230.93

TV Wales

Gŵyl cerddoriaeth am ddim – costau rhedeg

Maw-19

£8,500

Artistiaid Escape

Prosiect celfyddydau i gefnogi iechyd meddwl    

Maw-19

£5,400

Deaf Blind Cymru

Hybiau gwybodaeth

Maw-19

£9,999

Motvi8

Estyniad ar waith o ddigwyddiad, cefnogi pobl i weithgareddau   

Gorff-19

£47,190

Hosbis Sant Kentigern

Estyniad a moderneiddio   

Gorff-19

£43,668

Siop cyngor budd-daliadau

Estyn yr oriau agor a’r gwaith allgymorth

Gorff-19

£33,668

Eglwys y Plwyf Llanelwy

Adnewyddu lleoliad cymunedol       

Gorff-19

£34,000

Clwb Cyfeillgarwch Deganwy  

Gweithgareddau 12 mis   

Gorff-19

£1,000

Castell Gwyrch

Cydlynydd y prosiect

Gorff-19

£10,000

Cynyrchiadau calon y gymuned

Prosiect llygredd plastig

Gorff-19

£8,920

Canolfan Golwg a Sain

Prosiect cyfryngau

Gorff-19

£10,000

Clwb Tennis Craig y Don  

Adnewyddu cyrtiau mynediad agored

Gorff-19

£9,032

Gwledd Conwy  

Costau rhedeg yr ŵyl 

Gorff-19

£8,763

Clwb Moduro Brenhinol   

Prosiect STEM

Gorff-19

£10,000

Cymdeithas Rhandiroedd Rhuddlan   

Ffensys, giatiau a llwybr troed

Gorff-19

£10,000

Synhwyrau afon a môr

Hyfforddiant diogelwch dŵr mewn ysgolion

Gorff-19

£10,000

Canolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf  

System wresogi werdd

Gorff-19

£10,000

Clwb Rygbi Bae Colwyn

Goleuadau

Gorff-19

£10,000

Sefydliad Gwylio’r Arfordir Cenedlaethol          

Gorsaf arsylwi a CCTV

Medi-19

£5,838

ASNEW

Gwasanaeth allgymorth eiriolaeth

Medi-19

£9,781

Lles Henoed Llandudno (Canolfan y Drindod)

Estyniad i ddarparu’r gwasanaeth

Medi-19

£10,000

Gerddi Botanegol y Rhyl 3

Newid darn o do polydwnnel               

Medi-19

£1,860.22

Clwb Tennis y Rhyl  

Ailwynebu 8 cwrt tennis  

Medi-19

£10,000

Siambr Fasnach Conwy  

Penwythnos môr-ladron blynyddol y dref

Medi-19

£10,000

Clwb Bowlio Mochdre  

Peiriant torri gwair newydd

Medi-19

£6,516.28

Clwb Bowlio Copperfields  

To cysgodfan newydd

Medi-19

£6,866

Cyngor Tref Bae Colwyn  

Adnewyddu cloc             

Medi-19

£5,000

Rovers Deganwy (Clwb Iotio Conwy)

Prynu cwch hir Celtaidd       

Medi-19

£10,000

Cymdeithas Gymunedol Trelawnyd  

Cyllid i sefydlu grŵp plant bach newydd

Rhag-19

£2,500

Clwb Rygbi’r Rhyl (2)  - Prosiect Llifoleuadau

Llifoleuadau newydd

Rhag-19

£10,000

Homestart Conwy 3

Cynnal darpariaeth y gwasanaeth

Rhag-19

£9,880

Y Gadwyn

Cynhyrchu tapiau gyda newyddion/ gwybodaeth i bobl ddall

Rhag-19

£2,000

Clwb Golff Conwy

Cynhyrchu llyfrynnau dwyieithog i blant ysgol i gefnogi digwyddiad Cwpan Curtis

Rhag-19

£6,000

Cartrefi Conwy - 3

Darparu cyrsiau sy’n delio gyda straen, gorbryder a reiki

Rhag-19

£10,000

Uned Diogelwch Cam-drin Domestig (DASU)

Darparu hyfforddiant ACE a DART i oroeswyr cam-drin domestig   

Rhag-19

£9,951

Carnifal Prestatyn

Llogi pabell, bwrdd a chadeiriau ar gyfer y digwyddiad

Rhag-19

£3,305.75

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth  

Prosiect addysg

Rhag-19

£10,000

Sgowtiaid Rhanbarth Conwy  

Rhannol gyllido bws minu

Rhag-19

£10,000

Cefnogaeth Golwg (2)

Cyllido cerbyd ar gyfer prosiect allgymorth

Rhag-19

£10,000

Co options

Cynllun beicio anabledd

Maw-20

£8,740.62

Canolfan golwg, arwyddion a sain   

Uwchraddio system TG

Maw-20

£7,125.67

Banc Bwyd Prestatyn a Galltmelyd        

Silffoedd a gofod storio yn yr eiddo newydd

Maw-20

£10,000.00

Amgueddfa Cae Hen 

Galluogi gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Maw-20

8,969.05

Côr Meibion Colwyn

Allweddellau newydd

Maw-20

£1,562

Soroptomists Rhyngwladol 

Prosiect addysgol Ggwenyn yn y Gymuned

Maw-20

£1,385

Marchogion yr Wyddfa

Grwp Drymio Feteran   

Maw-20

£5,000

Llais y Llan

Costau gŵyl Llais y Pentref            

Maw-20

£4,684

All afloat

Mynediad i brosiect hwylio Llandudno

Maw-20

£7,008

Swyddfa Cyngor ar Bopeth

Prosiect ar y cyd ag Age Connects

Maw-20

£9,666

Clwb Chwarae William Davies Fendigaid

Staff a datblygu’r clwb

Maw-20

£10,000

Cymdeithas Frenhinol Cambrian  

Clwb celfyddydau anabledd

Maw-20

£9,835

Age Connects Canol Gogledd Cymru

Swyddog Cyngor / Cefnogi

Maw-20

£10,000

Clwb Bowlio East Parade  

Uwchraddio cyfleusterau

Maw-20

£6,416.40

Eglwys Antioch  

Adnewyddu eiddo newydd        

Maw-20

£10,000

Grŵp Gweithredu Abergele  

Gwasanaeth Cyngor Ariannol

Meh-20

£49,803

Tŷ Gobaith

Nyrs gyswllt newyddenedigol

Meh-20

£50,000

Canolfan Merched Gogledd Cymru    

Gweithiwr gwasanaeth cefnogol

Meh-20

£50,000

Youth Shedz

Sied newydd yn Llandudno a chefnogi’r un bresennol yn Abergele

Meh-20

£30,307

Yr Urdd

Cyllido Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid

Meh-20

£50,000

CCTV Prestatyn

CCTV mewn ardal i wella diogelwch

Medi-20

£50,000

Cynllun Abergele

Swyddog Datblygu i weithredu syniadau a gynhyrchir ar y cyd        

Medi-20

£50,000

Clwb Pêl Droed Llanelwy

Cwblhau datblygu stand newydd           

Medi-20

£2,480

Becws Stryd Bedford  

Prosiect hyfforddiant a chyflogaeth mewn becws

Medi-20

£9,931

Pilgrim Way Gogledd Cymru

Arwyddion ar gyfer llwybr

Medi-20

£2,626

Crest Coopoerative

Paneli Solar ar gyfer peiriant prosesu newydd

Medi-20

£10,000

Gwasanaeth Meddyg Brys Gogledd Cymru

Offer ymateb cyntaf arbenigol          

Medi-20

£10,000

Gofal Canser Tenovus

Gwasanaethau a chefnogaeth o bell yn ystod covid

Medi-20

£10,000

Cyngor Astudiaethau Maes

Cyrsiau amgylcheddol/awyr agored

Medi-20

£9,790

Colwyn mewn Blodau

Llwybr cerflunio

Medi-20

£9,874.50

Clwb Ieuenctid Llanddulas  

Adnewyddu adeilad          

Medi-20

£10,000

Clwb Dementia Treffynnon a’r Fro            

Prosiect addysg sy’n codi ymwybyddiaeth o Ddementia a gwneud ardal yn fwy cyfeillgar i ddementia  

Rhag-20

£8,550

Darpariaeth ipads Cyngor Tref Prestatyn

Darparu ipads i blant o gartrefi difreintiedig a phobl hŷn i gynyddu cynhwysiant digidol            

Rhag-20

£7,436.32

Clwb Bowlio Hen Golwyn

Creu llwybr pob gallu fel bod pawb yn gallu cael mynediad i’r clwb

Rhag-20

£7,380

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Llwyfan i gael mynediad at bwll, arwyddion a thaflenni ar gyfer safle, giât ychwanegol ar gyfer mynediad o faes parcio

Rhag-20

£10,000

Grŵp Dementia Rhuddlan

Creu gardd synhwyraidd cyfeillgar i ddementia

Rhag-20

£10,000

Livability

Prynu bwrdd digidol i breswylwyr chwarae gemau, gwrando ar gerddoriaeth a siarad â pherthnasau

Rhag-20

£4,166.67

Guides Ardal y Rhyl   

Clirio a phlannu gofod awyr agored y gall y guides ei ddefnyddio

Rhag-20

£8,742.05

Sgowtiaid Archwilio Prestatyn  

Costau sefydlu gan gynnwys offer a chronfa aelodaeth

Rhag-20

£4,000

CAB/Hafan o Oleuni

Rhaglen gymunedol a chefnogaeth gydag ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern  

Rhag-20

£10,000

Cyngor Tref Abergele  

Goleuadau prom – cyflenwi a ffitio

Rhag-20

£3,156                  

Baby Basics

Hamperi geni hanfodol Mam a Babi ar gyfer mamau difreintiedig. Gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau cefnogi’r sector

Maw-21 £8,067.20
Friend's Of Queen's Park

Atgyweirio / gwella pileri Fictoraidd a gwaith haearn ym mhrif fynedfa'r parc.

Maw-21 £10,000
Grove Bowling Club Prynu peiriant torri gwair newydd a chasetiau cynnal a chadw Maw-21 £6,410.00
Rhyl & District Rugby Club

Adeiladu llwybr pob gallu o amgylch y prif gaeau

Maw-21 £10,000
Kinmel Bay Sports Association

Prynu peiriant torri gwair newydd ar gyfer cynnal a chadw tiroedd ac ailaddurno tu mewn canolfan hamdden Y Morfa  

Maw-21 £9,695.00

Snowdonia Actif

Prosiect 2 flynedd - Gweithgareddau Awyr Agored i Famau / Babi yn ystod y 1,000 diwrnod cyntaf. Datblygu gweithgareddau ar-lein, lleoliadau a chyfleoedd ar draws y Llain Arfordirol.

Prosiect partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd BETSI


Meh-21

£49,400
Cyngor Tref Prestatyn

Canolfan Gymunedol Jiwbilî - adnewyddu'r Ganolfan Gymunedol i greu bloc toiledau newydd sy'n cydymffurfio â DDI ac ystafelloedd storio ychwanegol

Meh-21 £22,368.61

The Prince's Trust

Rhaglen Entrepreneuriaid Ifanc. Cynnal cyfres o fentrau i gefnogi pobl ifanc. Ar draws yr ardal Budd. 30 o gyfranogwyr ifanc. Mae 80% ohonynt yn mynd ymlaen i hyfforddiant neu gyflogaeth. 20% i gyflawni hunangyflogaeth, gan sefydlu busnes yn rhanbarth arfordirol Gogledd Cymru


Meh-21

£37,473.60


Home-Start Cymru

Rhaglen Cymorth Cymheiriaid / Iechyd Meddwl.

Yn darparu cyfeillgarwch, cefnogaeth emosiynol a chyngor ymarferol yng nghartrefi teuluoedd sy'n cael anawsterau gyda magu plant oherwydd iechyd meddwl gwael. Ymestyn rhaglen bresennol yn Sir Ddinbych a'i hehangu i gymunedau newydd mewn partneriaeth ag asiantaethau Sector.Meh-21


£40,000


John Muir Trust

Rhaglen Addysg Amgylcheddol / Awyr Agored 2 flynedd.

Bydd 4,000 o gyfranogwyr (pobl ifanc) yn cysylltu, yn mwynhau ac yn gofalu am lefydd gwyllt drwy Ddyfarniad John Muir. Bydd 30% o'r cyfranogwyr o gefndiroedd cymdeithasol amrywiol.

Bydd 100 o athrawon / gwirfoddolwyr yn mynychu hyfforddiant a digwyddiadau i ddod yn arweinwyr gwirfoddolMeh-21


£13,528.25


NWREN

Rhaglen Ymgysylltu DALlE

Cyflogi ymchwilydd i fapio / paratoi adroddiad manwl yn manylu ar y ddarpariaeth gyfredol, bylchau yn y ddarpariaeth a rhwystrau o ran hygyrchedd ar gyfer anghenion lleiafrifoedd.

Datblygu fframwaith “model” ar gyfer darpariaeth yn y dyfodol a recriwtio / hyfforddi Mentoriaid Cymheiriaid i weithio gyda'r rhai presennol.  Creu swydd newydd wedi'i hariannu.Meh-21


£40,980.00


Pennysmart

Rhaglen Cyngor Ariannol Cymunedol.

Cyflwyno 24 o weithdai ar-lein dros gyfnod o 2 flynedd ar gyfer o leiaf 250 o staff neu weithwyr gwasanaeth rheng flaen / sector.

Bydd pob mynychwr yn cefnogi o leiaf 4 defnyddiwr gwasanaeth difreintiedig i wella eu lles ariannol.  Bydd 1,000 o aelwydydd bregus / mewn perygl mewn cymunedau difreintiedig yn elwa'n anuniongyrchol.Meh-21


£9,000
Cyngor Tref Dyserth

Adfer hen Byllau Calch hanesyddol, creu Parc Treftadaeth bach gyda byrddau gwybodaeth a chyfleusterau picnic

Meh-21 £5,780
Canolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf

Rhan o raglen wella fesul cam yng Nghanolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf i ddefnyddio ynni gwyrdd, lleihau costau rhedeg / ynni a lleihau ôl troed carbon. Gosod goleuadau ynni-effeithlon

Meh-21 £4,300


Repair Café Cymru

Sefydlu 3 Chaffi Atgyweirio - Adnewyddu - Ailddefnyddio yn Llandudno, Bae Colwyn a Phrestatyn a thrwy hynny leihau gwastraff i safleoedd tirlenwi gan hyrwyddo ymgysylltu cymunedol / cydlynu cynnwys, gan leihau - Caffi Atgyweirio Newydd Arfordir Conwy / Sir Ddinbych


Meh-21

£4,154.40
Age Connects Canol y Gogledd Orllewin

Cylchlythyr i bobl hŷn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau Covid a manylion yn ymwneud ag asiantaethau cymorth


Meh-21

£4,890.00
Youth Shedz Pecynnau celf / crefft a gemau ar gyfer pobl ifanc agored i niwed sy’n ynysig Meh-21 £4,800.00
Côr Meibion Colwyn Allweddellau, stand a stôl gerddoriaeth newydd i gôr meibion   Gorff-21 £1,562.94
Cymdeithas Pobl Hŷn Llandudno  

Prynu ‘Peiriant Niwl’ Masnachol i gynorthwyo gyda glanhau / diheintio trylwyr yng Nghanolfan y Drindod Llandudno

Awst-21 £492.00
271 ATC Bae Colwyn (Cadetiaid)

Gweithgareddau / heriau STEM ar gyfer cadetiaid ifanc

Awst-21 £895.00
Clwb Rygbi Rhyl a’r Fro              Llwybr troed pob gallu a baeau cadeiriau olwyn / seddi o amgylch y prif gae rygbi Awst-21 £10,000.00
Gweithredu Cymunedol Abergele  

Cyflogi Cydlynydd a Rheolwr Busnes

Awst-21 £16.061.00
Superkids Gogledd Cymru Taliad Blwyddyn 2 – Prosiect celfyddydau cymunedol i bobl ifanc ddifreintiedig Medi-21 £6,293.40
Tŷ Gobaith Taliad Blwyddyn 2. Rhaglen nyrsys newyddenedigol i gefnogi teuluoedd Hyd-21 £25,000.00
Gateway Rhyl a’r Fro       Rhaglen digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc ag anawsterau dysgu Hyd-21 £2,000.00
Cambrian Rally Cyf. Cyflogi Swyddog Covid ar gyfer digwyddiadau yn y tymor byr, PPE a gorsafoedd / deunyddiau diheintio          Hyd-21 £2,549.00
Clwb Tennis Lawnt Llandrillo-yn-Rhos Prynu / gosod diffibriliwr cymunedol a recriwtio / hyfforddi gwirfoddolwyr i'w ddefnyddio Hyd-21 £1,773.84
Clwb yr Efail

Cyfraniad at gostau rhedeg canolfan ddydd / clwb pobl hŷn

Hyd-21 £10,000.00
CAB Sir y Fflint Cefnogi CAB Sir y Fflint i ddarparu gwasanaethau o bell gyda ffocws ar dlodi tanwydd / ynni oherwydd Covid Hyd-21 £9,900.00
Homestart Conwy Cefnogi teuluoedd ifanc - Llogi lleoliad   Tach-21 £1,000.00

Clwb Iotio Conwy

Prynu ail Gwch Hir Celtaidd ar gyfer Adran Rhwyfo'r clwb Tach-21 £6,000.00
Cylch Awduron Bae Colwyn   Llogi Lleoliad ar gyfer Cylch yr Awduron yn dilyn ailagor ar ôl Covid. Rhag-21 £660.00

DASU
(Uned Diogelwch Cam-drin Domestig)

Bwyd, cyflenwadau ac offer i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig    Rhag-21 £1,000.00
Mother Mountain Productions

Rhaglen hyfforddi ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru / asiantaethau statudol / sector gwirfoddol ar ymdrin â materion cam-drin domestig drwy ddefnyddio rhaglenni Realiti Rhithwir

Rhag-21 £50,000.00
Urdd Gobaith Cymru

Taliad Blwyddyn 2 - Cyflogi Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid ar hyd Cymunedau arfordirol Sir Ddinbych a Chonwy

Rhag-21 £25,000.00

Cyngor Tref Abergele

Ynni Gwyrdd Abergele – Sesiynau Ymwybyddiaeth Cymunedol, gwneud adeiladau cymunedol yn fwy ynni-effeithlon. Wedyn arolygon ynni ac adroddiadau ar 12 i 15 o gyfleusterau y mae'r gymuned yn berchen arnynt neu'n eu rheoli.

Maw-22 £7,500

Cymdeithas Gymunedol Trelogan

Canolfan Gymunedol Trelogan - Rhaglen i wella’r adeilad gan gynnwys datblygu man allanol defnyddiadwy / ardal patio wedi'i ffensio, ffens derfyn, gwelliannau i lwybrau troed gan gynnwys goleuadau. Maw-22 £10,000.00

Lamb’s Garden Enterprise Ltd

Lamb’s Garden, Grow 4 it – Prosiect Iechyd Meddwl a lles i gynnwys prosiect elfennau amgylcheddol a natur yn gweithio gyda chleifion hirdymor / Dementia yn ysbytai Llandudno a Bae Colwyn. Dod â garddwriaeth a natur i gleifion er budd iechyd.  

Maw-22 £9,980.00
Cyfeillion Lawnt Prince Lawnt / Parc Prince, Bae Penrhyn - gwelliannau i’r llwybr ac ailwynebu drwy’r parc gan gysylltu eiddo preswyl â chyfleusterau cymunedol. Maw-22 £4,000.00
Gŵyl Fictoraidd Llandudno Gŵyl Llandudno 2022 – Cefnogi’r ‘Babell Fawr a Sgiliau Syrcas’ fel rhan o brif ddigwyddiad Llandudno yn 2022 Maw-22 £10,000.00

Clwb Pêl Droed Llanelwy      

Clwb Pêl Droed Llanelwy – Cefnogi'r clwb pêl droed yn eu hymgais i brynu cyfleuster storio newydd ar y safle. Maw-22 £3,960.00

Clwb Canŵio Colwyn

Clwb Canŵio Colwyn – Prynu caiacs môr newydd i alluogi aelodau newydd y cyhoedd i “Ddod i Roi Cynnig Arni” / cymryd rhan mewn sesiynau caiacio môr. Maw-22 £4,596.00

Academi Frenhinol Cambrian

Academi Frenhinol Cambrian – Prosiect partneriaeth gyda Conwy Connect a Chelfyddyd Anabledd Cymru i hyrwyddo rhaglen estynedig o weithdai celf gan arwain at arddangosfa o waith. Maw-22 £6,000
Clwb Cyfeillgarwch Trelawnyd   Clwb Cyfeillgarwch Trelawnyd – Cyfraniad tuag at barti Jiwbilî’r Frenhines a 2022 – 23 o ddigwyddiadau a rhaglen gymdeithasol i’r rhai dros 60 oed. Maw-22 £2,460

Home-Start Conwy

(Ceisiadau ar y Cyd Gwastadeddau’r Rhyl)

Home-Start Conwy – Recriwtio a chyflogi Gweithiwr Ieuenctid hyfforddedig sy'n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc o amgylch ardal Tan Lan, Hen Golwyn a thu hwnt. Maw-22

£10,000.00 yr un

Grŵp Deubegynnol Abergele

Deubegynnol Abergele –  Cyfarfodydd ar ôl Covid. Costau llogi lleoliad grŵp am 12 mis. 

Maw-22 £350.00

NWAMI

Rhwydweithio ar gyfer Ymwybyddiaeth y Byd o Integreiddio Amlddiwylliannol (NWAMI) Cefnogi cymunedau lleiafrifol ac ethnig sy'n dod allan o Covid i gynnwys anghenion dietegol penodol /cymorth bwyd / atgyfeiriadau a chyswllt cymdeithasol ar gyfer teuluoedd neu gymunedau ar y cyrion.

Maw-22

£4,520.00

Banc Bwyd Sir y Fflint Cyfraniad tuag at gostau cyflog staff (rheolwr Banc Bwyd / Rheolwr Warws / Rheolwr dosbarthu) i gefnogi derbynwyr Gwasanaethau Banciau Bwyd yng nghefn gwlad Gogledd Sir y Fflint Meh-22 £4,000.00Llanddullas British Legion
Rhaglen adnewyddu fesul cam ar gyfer amwynder cymunedol sy'n cael llawer o ddefnydd. Rhaglen gwelliannau i gynnwys to newydd, gwaith trydanol a gwresogi / gwelliannau.


Mae'r Lleng Brydeinig yn cynnal llawer o gyfarfodydd grŵp a digwyddiadau cymdeithasol a chodi arian sy'n helpu i gynnal cymuned Llanddulas

Meh-22

£11,000.00


The Escape Artists

Parhau â Grŵp Celf Bywyd Llonydd Llandrillo yn Rhos i'r rhai sy'n profi profedigaeth. Lle tawel i gyfarfod, cymdeithasu a chael cefnogaeth drwy rannu celf a phrofiadau

Meh-22 £10,000.00

Lloc and District Riding Club
Dosbarthiadau neidio sioe a neidiau / ffensys Hunter ar gyfer y clwb marchogaeth cymunedol rhagweithiol a chwbl gynhwysol hwn. Gyda hanes o ddatblygu marchogion hyd at lefel elitaidd bydd y neidiau hyn yn helpu'r genhedlaeth nesaf o farchogion
Meh-22

£10,000.00


Oriel Mostyn

Arddangosfa celf gymunedol, sgyrsiau a gweithgareddau i blant sy'n arddangos bywyd gwledig, treftadaeth, yr iaith Gymraeg a'r amgylchedd ar hyd Afon Conwy.


Meh-22

£5,016.00

St John Ambulance Cymru

Rhaglen hyfforddiant Cymorth Cyntaf i’r gymuned ac ysgolion ar draws Ardal Buddion Gwynt y Môr. Rhaglen uchelgeisiol - y gobaith yw y bydd hyd at 7,500 o bobl yn cael hyfforddiant Cymorth Cyntaf sy'n achub bywydau gan staff a gwirfoddolwyr Sant Ioan


Meh-22

£10,000.00

ADAS (Aberconwy Domestic Abuse Service)

Gyda chymorth Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy (ADAS) wedi cyflogi cwnselydd cymwys i helpu a chefnogi dioddefwyr cam-drin domestig. Ar ben hynny, bydd y cwnselydd yn mentora myfyrwyr dan hyfforddiant gan helpu i sefydlu Adran Cwnsela ADAS gynaliadwy.Meh-22


£12,000.00


FDF (Disability Forum)

Rhaglen â chymorth grant i ariannu Gweithiwr Cymorth Annibyniaeth sy'n cefnogi teuluoedd / unigolion ar draws yr Ardal Buddion. Gyda niferoedd cynyddol yn cael eu hatgyfeirio o asiantaethau sector, roedd angen i FDF ehangu ei weithrediad.  Mae Gwynt y Môr yn falch o allu cefnogi gwaith gwerthfawr yr FDF.  Meh-22


£12,000.00

Baby Basics

Prosiect refeniw tair blynedd sy'n cefnogi Cydlynydd Baby Basics Dyffryn Clwyd, prynu offer, swyddfa a chostau storio.  Mae Baby Basics yn brosiect a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n cefnogi mamau a theuluoedd newydd ar draws cymunedau arfordirol Sir Ddinbych a Chonwy sy'n ei chael hi'n anodd cwrdd â'r baich ariannol ac ymarferol o ofalu am fabi newydd.

Meh-22

£36,190.00


Grove Park Bowling Club

Adeiladu maes parcio "gwyrdd" sy'n ystyriol o'r amgylchedd yng Nghlwb Bowlio Grove Park, y Rhyl. Gan fod y maes parcio presennol yn fwdlyd iawn, mae Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr wedi camu i’r adwy i ddarparu cyllid y mae mawr ei angen i ymgymryd â rhaglen lawn i wella'r maes parcio.


Meh-22


£32,085.00Betws yn Rhos Bowling Club

Yn 1996 Clwb Bowlio Betws yn Rhos oedd y clwb cyntaf o'i fath yn yr ardal i osod arwyneb chwarae gwyrdd synthetig. A chanddo amwynder chwaraeon gydol y flwyddyn, heb unrhyw waith cynnal a chadw, dim gofynion o ran dyfrio, mae wedi rhoi 26 mlynedd o fowlio cyson i'r gymuned fowlio. Ar adeg adnewyddu, roedd yn fraint gan Gwynt y Môr gefnogi'r cyfleuster unigryw hwn yng Ngogledd Cymru.Meh-22


£24,600.00


Conwy CAB

Mewn cyfnod o ofid eithafol cysylltodd CAB Conwy â Gwynt y Môr yn gofyn am y canlynol-

Sefydlu canolfannau cymorth cymunedol newydd

Mynd i leoliadau a digwyddiadau

Cyflogi a defnyddio staff a chynghorwyr brysbennu CAB 

Mewn partneriaeth â Kim Inspire, recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr ychwanegol

Cefnogir y prosiect 2 flynedd hwn gan Fflatiau'r Rhyl a Chronfeydd Ffermydd Gwynt y Môr


Meh-22


£50,000.00


Abergele Community Action

Mae Gweithredu Cymunedol Abergele yn rheoli Banciau Bwyd ym Mae Cinmel ac Abergele. Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Trussell a Gwynt y Môr, mae Banciau Bwyd a staff cydlynu bellach yn gallu cynnal gwasanaethau i'w cymuned am y ddwy flynedd nesaf.


Meh-22

£50,000.00

Menter Iaith Conwy

Menter bartneriaeth rhwng Menter Iaith Conwy a Sir Ddinbych - y gobaith yw y bydd y fenter hon yn cyfrannu'n sylweddol at darged Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Bydd y fenter draws-sirol hon yn sefydlu fforymau cymunedol mewn cymunedau wedi'u targedu. O'r fan honno bydd Swyddog Datblygu gyda chymorth y pwyllgorau gwirfoddol yn sefydlu digwyddiadau a gweithgareddau gydol y flwyddyn i blant, pobl ifanc, dysgwyr a'r rhai sy'n rhugl yn yr iaith. Mae cynnal yr iaith yn allweddol.

Meh-22

£45,000.00


The Joshua Tree

Mae The Joshua Tree yn cefnogi teuluoedd ar draws yr Ardal Buddion sy'n byw gyda phrofiadau sy'n newid bywydau yn sgil canserau plentyndod. Mae Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr ynghyd â Sefydliad Steve Morgan yn falch o gefnogi'r gwaith hanfodol hwn. Bydd cymorth grant yn caniatáu i'r ymgeisydd gyflogi Rheolwr Cymorth i Deuluoedd, a Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd i barhau â'r gwaith hanfodol hwn.


Meh-22


£47,242.00


DangerPoint

Mae Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn cefnogi Dangerpoint ers amser maith. Canolfan addysg sgiliau bywyd sy’n llywio'r genhedlaeth nesaf. Mae Dangerpoint wedi'i chynllunio i ysbrydoli, hysbysu ac addysgu plant / y gymuned mewn sgiliau bywyd hanfodol ers iddi agor ym mis Hydref 2005. Mae Gwynt y Môr wedi sicrhau cyllid pellach tan fis Rhagfyr 2024 gan ddarparu ymweliadau addysgol â chymhorthdal ar gyfer disgyblion ysgol o bob rhan o'r rhanbarth buddion.


Meh-22


 £49,680.00


DASU

Bydd y prosiect dwy flynedd hwn yn caniatáu i DASU (Uned Diogelwch Cam-drin Domestig) gyflogi Gweithiwr Ymyrraeth mewn Argyfwng yng nghanolfan y sefydliad ym Mae Colwyn.

Ers dechrau Covid mae DASU wedi gweld cynnydd o 25% yn nifer y galwadau a'r atgyfeiriadau. Disgwylir i'r Gweithiwr ymgysylltu a chefnogi 250 o ddioddefwyr cam-drin domestig yn ystod cylch oes y prosiect hwn. 


Meh-22


£50,000.00

Prince's Trust

Mae Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc ar draws y rhanbarth gan ddarparu'r offer sydd eu hangen arnynt i lwyddo.  Rhaglen addysg a hyfforddiant am ddim i ddatblygu sgiliau a hyder i ddod o hyd i swydd neu ddechrau busnes. Yn 2022 – 23 bydd Gwynt y Môr yn helpu i gefnogi hyd at 30 o bobl ifanc i ddatblygu syniad busnes, cyfle i gael cwmni.

Meh-22

£18,160.61


Y Morfa Leisure Centre

Gwaith adnewyddu parhaus ar Ganolfan Hamdden Gymunedol y Morfa ym Mae Cinmel. Adeiladwyd y cyfleuster hwn sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr yn sgil trychineb llifogydd 1990. Wedi'i orffen yn 1994, a hithau bron yn 30 mlwydd oed mae'r ganolfan yn dangos arwyddion o ôl traul. Bydd cyllid Gwynt y Môr yn helpu Cymdeithas Chwaraeon a Hamdden Tywyn a Bae Cinmel i gael lloriau newydd / trwsio lloriau, drysau argyfwng / tân, gwaith trydanol hanfodol ac ailosod nenfydau crog


Meh-22


£12,000.00

Prom Ally

Mae Prom Ally yn cynnig benthyca ffrogiau prom a siwtiau am ddim i blant ysgol, myfyrwyr chweched dosbarth a myfyrwyr coleg ledled y DU na allent fforddio un fel arall.

O’r cychwyn cyntaf, mae'r sefydliad nid er elw hwn ym Mae Colwyn wedi ymddangos ar sawl rhaglen deledu o'r radd flaenaf ac erbyn hyn mae ganddi ei siop ei hun ar y stryd fawr.

Er mwyn cefnogi'r galw cynyddol am ei adnoddau, mae Gwynt y Môr, ynghyd â Chronfa Gymunedol Gwastadeddau Rhyl, wedi darparu cymorth gyda chyfraniad tuag at ffioedd rhentu’r siop.

Meh-22

£3,240.00

Cymdeithas Gymunedol  Trelogan Digwyddiad dathlu cymunedol Jiwbilî’r Frenhines dros ddau ddiwrnod, gan gynnwys diwrnod o hwyl i’r teulu, tafarn dros dro gyda’r nos gyda DJ a cherddoriaeth fyw, parti stryd ar y dydd Sul a the prynhawn i bobl dros 60 oed. Meh-22 £785
Ymddiriedolaeth Rheoli Neuadd Owen Prosiect parti Jiwbilî’r Frenhines deuddydd yn neuadd Bentref Neuadd Owen, gan gynnwys prynhawn i’r teulu, mochyn rhost a bar, picnic pentref ac arddangosfa ceir clasurol, gyda mwy na 200 o oedolion a phlant yn elwa. Meh-22 £1000
Cymdeithas Theatr Gymunedol Clwyd  

Arian tuag at ŵyl ddrama Un Act Brydeinig yn Theatr y Pafiliwn yn y Rhyl, gan ddenu mwy na 600 o bobl i’r theatr dros gyfnod yr ŵyl. Bydd y prosiect yn helpu i hyrwyddo ardal y Rhyl i ymwelwyr ac yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli.

Meh-22 £1000
Gofal Plant All About Kids Cefnogi dathliadau jiwbilî Gronant, gan ddod â’r pentref i gyd at ei gilydd gydag ystod o weithgareddau i gefnogi llesiant a darparu cyfarfod o ffrindiau hen a newydd ar ôl cyfyngiadau pandemig covid, gan gynnwys plant a phreswylwyr oedrannus. Meh-22 £995
Neuadd Bentref Gwaenysgor   Darparu ystod lawn o weithgareddau cymdeithasol, diwylliannol a chwaraeon yn y neuadd ar ôl cyfyngiadau covid, cefnogi trigolion sy’n teimlo’n unig ac yn ynysig a chynnwys pob rhan o’r gymuned i fynd i’r afael â’r broblem hon. Meh-22 £1000
Canolfan Gymunedol Ffynnongroyw Darparu parti jiwbilî cymunedol ar gyfer y genhedlaeth hŷn, gan gynnwys trigolion Cartref Nyrsio Plas Derwyn. Bydd Te Prynhawn, adloniant, gan gynnwys côr, a memorabilia’r jiwbilî. Meh-22 £1000
Clwb Criced Colwyn Bae

Bydd Clwb Criced Bae Colwyn yn darparu cit criced llawn i’r tîm iau i gyd. Bu newidiadau diweddar i'r rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i blant iau gystadlu mewn cit lliw, tra bo llawer yn defnyddio citiau gwyn sydd wedi'u pasio i lawr. Bydd y prosiect yn galluogi pob person ifanc i gymryd rhan a bydd hefyd yn cynnwys teithio a llety ar gyfer gemau oddi cartref. Bydd y prosiect o fudd i 35 o ieuenctid lleol ac yn cynyddu cyfleoedd gwirfoddoli.

Medi-22 £5,480
City Times Llanelwy Cafodd City Times Llanelwy ei atgyfodi yn hydref 2019 ar ôl bwlch o 2 flynedd. Cyn hyn, bu tîm o wirfoddolwyr yn rhedeg y papur am 23 mlynedd. Cynhyrchwyd 16 rhifyn ers ailddechrau'r papur ac mae'r holl rifynnau ar gael ar wefan Cyngor Dinas Llanelwy. Mae cyfleoedd gwirfoddoli parhaus ar gael. Medi-22 £2,400
youth Shedz Cymru

Bydd y prosiect yn cefnogi Youth Shedz Symudol yng Nghyffordd Llandudno a Llandrillo-yn-Rhos. Mae'r Sied Ieuenctid yng Nghyffordd Llandudno yn grŵp sefydledig. Mae'r Sied Ieuenctid yn Llandrillo-yn-Rhos yn y cam ymgynghori. Bydd y prosiect yn darparu 40 diwrnod o weithgareddau yn ystod 2022. Mae 6 ‘Shedder’ craidd ym mhob grŵp a disgwylir y bydd 20 o bobl eraill yn mynychu pob gweithgaredd.

Medi-22 £10,000
Clwb Bowls Rhuddlan

Cam 1 y prosiect fydd prynu peiriant torri gwair proffesiynol i alluogi’r tîm Cynnal a Chadw gwirfoddol i gadw’r lawnt fowlio mewn cyflwr sy’n addas ar gyfer pob defnydd ohoni. Bydd Cam 2 yn gweld ffynnon naturiol nad yw’n cael ei defnyddio fel arall yn cael ei chysylltu â thanc dŵr mawr a phibellau ar gyfer system chwistrellu dŵr dros dro o amgylch y Lawnt.

Medi-22 £11,278
Corfflu Drymiau Marchogion yr Wyddfa  Cyllid ar gyfer offerynnau cerdd, berets, haclau a feinyls drymiau ar gyfer y Corfflu Drymiau arddull milwrol. Mae Marchogion yr Wyddfa yn grŵp gwirfoddol nid-er-elw yn y gymuned, gyda chyfranogiad cynyddol mewn digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. Medi-22 £4621
RASA Bydd y prosiect yn cynyddu capasiti drwy ddod o hyd i hyfforddiant arbenigol ar gyfer cwnselwyr sesiynol a chynnig 285 o sesiynau cwnsela ychwanegol, sy’n cyfateb i gymorth i tua 20 o blant a phobl ifanc sydd wedi profi cam-drin plant yn rhywiol. Medi-22 £12,000

Foodshare Gogledd Cymru 

(Ceisiadau ar y Cyd Gwastadeddau’r Rhyl)

Fel rhan o brosiect mwy gyda chyllidwyr lluosog, bydd FoodShare Gogledd Cymru yn adleoli i ganolfan weithredol newydd yn Eglwys Emaniwel yn Llandudno ac yn parhau i gynnal y ddau safle ym Mae Colwyn a Phensarn. Bydd y prosiect yn cyflogi Rheolwr Gweithrediadau ac yn contractio Gwasanaethau Technegol i ddatblygu gwasanaeth dosbarthu i'r cartref. Medi-22 £12,000
Hwb Dewi Sant

Rhan o brosiect mwy wedi’i ariannu i greu gardd gymunedol mynediad agored, datblygu cyfleoedd gwirfoddoli a meithrin cysylltiadau â Choleg Llandrillo i ddarparu cyfleoedd gweithle, a thyfu llysiau a ffrwythau mewn ffordd ecogyfeillgar, a fydd ar gael am ddim i drigolion a myfyrwyr lleol.

Medi-22 £1000
Merched y Wawr

Digwyddiad i annog a hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig yn Abergele, sy’n agored i’r gymuned gyfan gyda gwahoddiad arbennig i ddysgwyr Cymraeg o bob rhan o’r ardal, gan ddenu 50 i 60 o gyfranogwyr.

Medi-22 £200
Cylch Awduron Bae Colwyn  

Mae'r grŵp yn denu 10 i 12 o bobl ym mhob cyfarfod, gan gefnogi nodau ysgrifennu ac uchelgeisiau aelodau a hyrwyddo eu lles. Bydd y grant yn talu am logi ystafell yn llyfrgell Bae Colwyn.

Medi-22 £567
Rali’r Cambrian 2022 Llogi offer ar gyfer dechrau a diwedd seremonïol i Rali’r Cambrian 2022 ar Bromenâd Llandudno, cefnogi twristiaeth a busnesau lleol a hyrwyddo’r dref a’r ardal yn eang, wrth i’r digwyddiad gael ei ddarlledu ar y teledu. Medi-22 £1000
Plant (Grŵp addysgu gartref Sir Conwy)

Datblygu rhaglen fentora lle bydd plant hŷn (14+) yn dod yn fentoriaid i blant iau â heriau tebyg, fel diagnosis ASD / ADHD / LD, pontio o’r ysgol i addysg gartref, gwahaniaethau diwylliant ac iaith y cartref, a materion LGBTQI+, drwy weithgareddau grŵp, gemau a sesiynau chwarae, gyda llyfrau ac adnoddau ar gael, gan gynnwys adnoddau Cymraeg.

Medi-22 £936
You'll Never Walk Alone

Fel rhan o ddathliadau’r 21ain pen-blwydd ac yn dilyn dwy flynedd o gyfyngiadau covid, bydd y prosiect yn cynyddu nifer y teithiau cerdded wythnosol sydd ar gael yn y rhaglen cerdded cymdeithasol am ddim, gan hybu iechyd a lles, yr angen am ymarfer corff awyr agored a rhyngweithio cymdeithasol.

Medi-22 £999
Clwb Gateway Colwyn

Arian tuag at y trip blynyddol i Blackpool ar gyfer aelodau, gan ddarparu seibiant i rieni a theuluoedd yr aelodau. Bydd yr aelodau’n mwynhau sioe mewn theatr yn Blackpool fel rhan o’u trip eleni.

Medi-22 £1000
Clwb Beicio'r Rhyl Costau tuag at y crysau tîm newydd i aelodau’r clwb beicio, oherwydd bod yr ymgyrch nawdd flynyddol yn llai llwyddiannus eleni gyda’r problemau economaidd presennol. Mae’r clwb yn cynnig hyfforddiant i’r safonau uchaf i bobl ifanc ac oedolion ar draws yr ardal, gan hyrwyddo lles, mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a hyrwyddo ymdeimlad o falchder yn y Rhyl. Medi-22 £800
Kind Bay Initiative

Bydd Kind Bay Initiative yn cyflogi Cydlynydd Celfyddydau a Lles i drefnu gweithgareddau i aelodau'r gymuned leol drwy eu Hwb Cymorth, gan gynnwys gweithdai 'adeiladu sgiliau' gan artistiaid lleol.  Bydd y prosiect o fudd i hyd at 63 o bobl leol.

Rhag-22 £10,000
Canolfan Merched Gogledd Cymru 

Bydd Canolfan Merched Gogledd Cymru yn defnyddio'r arian o Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr i dalu am gostau craidd y sefydliad am 6 mis, gan gynnwys diogelu swydd y gweinyddwr presennol. Bydd yr arian yn cynorthwyo 300 o ferched o'r ardal leol gyda materion yn ymwneud ag iechyd, lles, a gwaith.

Rhag-22 £12,000
TAPE

Bydd TAPE yn defnyddio'r arian o Gronfeydd Cymunedol Gwynt y Môr a Gwastadeddau Rhyl i newid eu car Elusenol. Defnyddir y car i gludo gwirfoddolwyr a gweithwyr llawrydd ac offer i brosiectau TAPE, a chynyddu mynediad at wasanaethau TAPE.

Rhag-22 £12,000
Aberconwy Care & Share

Bydd Aberconwy Care and Share yn defnyddio'r arian o Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr i brynu bwyd er mwyn parhau â'u gwaith. Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn y bwyd ei bacio a’i ddanfon i bobl leol yn y gymuned sydd ei angen. Bydd y prosiect o fudd i tua 70 o bobl leol.

Rhag-22 £12,000
Creu Menter

Bydd Creu Menter yn sefydlu 'Youth Shed' newydd yn Llandrillo-yn-Rhos. Byddant yn llogi caban er mwyn treialu'r safle newydd ac yn llogi gweithiwr sesiynol i gefnogi'r gwirfoddolwyr er mwyn hwyluso gweithgareddau i'r 'Shedderz'. Maent yn gobeithio ymgysylltu â hyd at 30 o bobl ifanc.

Rhag-22 £12,000
Gweithgareddau Byddar Sir Conwy

Bydd Gweithgareddau Byddar Sir Conwy yn cynnal Bore Galw Heibio / Coffi i'r gymuned Fyddar leol, i'w helpu gyda 'gwaith gweinyddol bywyd' megis gwneud cais am fudd-daliadau a’r gefnogaeth y mae’r hawl iddynt ei dderbyn. Byddant hefyd yn cynnal tripiau hygyrch i'w haelodau, lle bydd cyfieithydd BSL yn bresennol. Bydd y prosiect o fudd i hyd at 40 aelod o'r gymuned Fyddar leol.

Rhag-22 £5930
Siambr Fasnach Conwy

Bydd Siambr Fasnach Conwy yn cynnal Gŵyl y Môr-ladron flynyddol yng Nghonwy fis Mai 2023. Bydd yn benwythnos o weithgareddau ar y thema môr-ladron, gyda'r nod o ddenu twristiaid i Gonwy a'r ardaloedd cyfagos, ac arddangos yr holl fusnesau lleol.

Rhag-22 £10,000
Love North Wales

Bydd Love North Wales yn defnyddio'r arian o Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr i dalu am rentu uned a chostau rhedeg fan. Bydd hyn yn eu galluogi i gefnogi pobl leol trwy gael mynediad at fwyd, dillad a dodrefn. Bydd y fan yn cael ei defnyddio i godi a danfon dodrefn i'r teuluoedd sydd ei angen.

Rhag-22 £12,000
Canolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf Derbyniodd Canolfan Gymunedol Bae Colwyn Uchaf gyllid gan Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr i helpu i dalu am werth 6 mis o filiau nwy. Dyma'r cyntaf i dderbyn Grant Argyfwng Ynni Gwynt y Môr a bydd yn helpu i gadw'r ganolfan ar agor er mwyn gallu darparu lle i'r gymuned a hwyluso digwyddiadau cymunedol. Rhag-22 £5000
Abergele Community Action Cafodd elusen Gweithredu Cymunedol Abergele gyllid gan Grant Argyfwng Ynni Gwynt y Môr i helpu i dalu am y biliau trydan yn eu canolfan yn Abergele & Pensarn. Bydd y cyllid hwn yn caniatáu i Weithredu Cymunedol Abergele i barhau i ddarparu ei wasanaethau Banc Bwyd a Chynghori Ariannol Cymunedol i bobl leol. Rhag-22 £4000
Junction Ukes

Yn dilyn Covid-19, mae sawl grŵp iwcalili lleol wedi methu â chyfarfod ac heb ddod nôl at ei gilydd. Derbyniodd Junction Ukes arian i gynnal digwyddiad Gŵyl Iwcalili undydd yng Nghyffordd Llandudno i ddod â cherddorion lleol at ei gilydd gan greu cerddoriaeth, a dathlu dod drwy’r pandemig.

Chwe-23 £2000
Lyfrgell Gymunedol Bae Penrhyn

Dyfarnwyd Grant Argyfwng Ynni i Lyfrgell Gymunedol Bae Penrhyn i dalu rhai o’u costau ynni.

Chwe-23 £2000
Sied Dynion Abergele Derbyniodd Sied Dynion Abergele arian gan Gwynt y Môr ar gyfer offer diogelwch tân. Roedd yr offer hwn yn hanfodol i'r grŵp ailddechrau cyfarfodydd ar ôl Pandemig Covid-19, fel y byddai'r grŵp yn barod ar gyfer argyfwng. Chwe-23 £3045.91
Clwb Nofio Dolffiniaid y Rhyl

Dyfarnwyd cyllid i Glwb Nofio Dolffiniaid y Rhyl gan Gwynt y Môr ar gyfer Ffioedd Nofio Cymru ar gyfer Gwirfoddolwyr y Clwb ac Amser Dŵr yng Nghanolfan Hamdden y Rhyl. Yn ystod Pandemig Covid-19, cynyddodd ffioedd y pwll, felly bu’n rhaid i’r grŵp dorri’n  lar sesiynau. Bydd y cyllid yn caniatáu i’r clwb gynnal ei nifer presennol o sesiynau ar gyfer ei 87 aelod gweithgar.

Chwe-23 £2604
Uned Diogelwch Trais yn y Cartref (DASU)

Dyfarnwyd cyllid i Uned Diogelwch Trais yn y Cartref (DASU) gan Gwynt y Môr i gyflogi gweithiwr cymorth i weithio yn eu gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc. Bydd y gweithiwr cymorth hwn yn gweithio gyda phlant ar draws siroedd Conwy a Dinbych sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig, sy’n byw yn lloches DASU a/neu’n defnyddio eu gofod cymunedol.

Maw-23 £12,000
Côr Bach Tremeirchion

Derbyniodd Côr Bach Tremeirchion Grant Micro i gynnal digwyddiad yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Maen nhw'n gobeithio y bydd tua 165 o bobl yn mynychu'r cyngerdd.

Maw-23 £700
TAPE

Derbyniodd TAPE Grant Micro ar gyfer Ramp Mynediad Cadair Olwyn i'w osod mewn cerbyd a brynwyd yn ddiweddar. Roedd y fan, a oedd hefyd yn cael ei hariannu gan Gwynt y Môr, angen mynediad cadair olwyn i sicrhau bod gwasanaethau TAPE yn hygyrch i gynifer o bobl â phosibl.

Maw-23 £1000
Clwb Bowlio Bryn Newydd

Derbyniodd Clwb Bowlio Bryn Newydd arian gan Gwynt y Môr i osod system ddyfrhau awtomatig ar eu lawnt fowlio. Bydd y system hon yn galluogi'r clwb i arbed arian ar eu biliau dŵr drwy leihau eu defnydd o ddŵr a dod yn fwy ecogyfeillgar.

Maw-23 £9000
Clwb Bowlio Abergele Derbyniodd Clwb Bowlio Abergele arian gan Gwynt y Môr i brynu peiriant torri gwair newydd. Bydd hyn yn eu galluogi i gynnal arwyneb chwarae o safon uchel i’r clwb, a pharhau i gynnal gemau i ferched, dynion ac ieuenctid Cymru yn erbyn timau sirol Lloegr. Maw-23 £8890.60
Hope Restored

Bydd Hope Restored yn defnyddio'r arian o Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr i barhau â'u Gwaith: helpu pobl yn y gymuned trwy ddarparu bwyd, offer hanfodol, a chefnogaeth iddynt.

Maw-23 £12,000
Clwb Hwylio Conwy

Derbyniodd Clwb Hwylio Conwy arian gan Gwynt y Môr i adnewyddu’r cwch gwarchod y mae'r clwb yn ei redeg. Mae'r clwb yn gweld yr adnewyddiad hwn fel cyfle i gryfhau ei cysylltiadau ag Adran Technoleg Forol Coleg Llandrillo. Bydd o leiaf dau fyfyriwr, sy'n astudio Cwrs City and Guilds 2473 mewn Peirianneg Forol yng Ngholeg Llandrillo, yn gweithio i adnewyddu'r cwch.

Maw-23 £4700
Prestatyn yn ei Blodau Derbyniodd Prestatyn yn ei Blodau arian i dalu am blanhigion a deunyddiau i gymryd rhan yn Cymru yn ei Blodau a Prydain yn ei Blodau. Maen nhw'n bwriadu gwneud gwelliannau i ardaloedd o amgylch Prestatyn, gan gynnwys ‘Coronation Gardens’, lle maen nhw'n bwriadu plannu perllan gymunedol. Maw-23 £5333
Gofal Plant Penyffordd a Ffynnongroyw

Bydd Gofal Plant Penyffordd a Ffynnongroyw yn defnyddio’r arian o Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr i ariannu rhannau hanfodol o’u gwasanaeth, fel na fydd yn rhaid iddynt gynyddu ffioedd gofal plant i’r rhieni yn ystod yr argyfwng costau byw. Byddant hefyd yn darparu grŵp plant bach am ddim, ddwywaith yr wythnos.

Maw-23 £10,500
Strafagansa Llandudno

Derbyniodd Strafagansa Llandudno arian i dalu am Ŵyl ‘Ymylol’ yn nigwyddiad Strafagansa Llandudno 2023.

Maw-23 £12,000
Homestart Conwy Dyfarnwyd cyllid i Homestart Conwy gan Gronfeydd Cymunedol Gwynt y Môr a Gwastadeddau’r Rhyl i gyflogi gweithiwr ieuenctid. Mae’r cyllid hwn i dalu am barhad swydd y Gweithiwr Ieuenctid, sy’n cynnwys cynnal gweithgareddau a chyrsiau i blant lleol o stad Tan Lan. Maw-23 £12,000
Cymdeithas Hen Dractorau Dyffryn Clwyd

Derbyniodd Cymdeithas Hen Dractorau Dyffryn Clwyd Grant Micro i gynnal eu trelar / swyddfa symudol a'i gwneud hi'n gyfreithlon i fod ar y ffordd eto.

Ebr-23 £994
Festival Church Towyn Bydd Festival Church, Tywyn yn gosod cegin newydd. Doedd ei hen gegin ddim yn cyrraedd safonau diogelwch bwyd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd. Bydd cegin newydd yn ei galluogi i weini bwyd i’r gymuned. Mae’r prosiect hwn yn cael cymorth gan Gronfa Gymunedol Gwastadeddau’r Rhyl hefyd. Meh-23 £12,000
Clwb Dringo Conwy Monkeys Bydd Clwb Dringo Conwy Monkeys yn rhedeg gweithgareddau haf i blant rhwng 6 a 18 oed sydd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig (ASD), anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD), ac anghenion ychwanegol eraill (wedi’u diagnosio a heb eu diagnosio), a’u teuluoedd. Mae’n gobeithio rhedeg gweithgareddau dringo creigiau, chwaraeon padlo neu gerdded ar hyd ceunentydd. Bydd hefyd yn gallu talu rhywfaint o’i gostau lleoliad a marchnata ar gyfer y flwyddyn nesaf, diolch i Gwynt y Môr. Meh-23 £3590
Clwb Marchogaeth Lloc a’r Cylch Bydd Clwb Marchogaeth Lloc a’r Cylch yn prynu cynhwysyddion i storio eu cyfarpar neidio a digwyddiadau. Bydd hefyd yn prynu dyfeisiau tabled a Wi-Fi symudol ar gyfer gwaith gweinyddol, a fydd yn helpu digwyddiadau cystadlaethau i redeg yn ddidrafferth. Jun-23 £9106.92
Yr Academi Frenhinol Gymreig Bydd yr Academi Frenhinol Gymreig yn rhedeg sesiynau celf hygyrch mewn partneriaeth â Cyswllt Conwy a Celfyddydau Anabledd Cymru. Bydd y gweithdai’n galluogi oedolion ag anableddau deallusol a namau corfforol i fagu hyder yn creu celf ac yn ymweld ag arddangosfeydd. Bydd yr Academi Frenhinol Gymreig yn cynnal arddangosfa o’r gwaith ar ddiwedd y prosiect. Meh-23 £5700
Dyfodol Disglair Bydd Dyfodol Disglair yn prynu bws mini i’w rannu. Bydd sefydliadau nid-er-elw lleol eraill yn gallu benthyg y bws mini ar gyfer eu gweithgareddau, gan gynnwys ymarfer chwaraeon a chludo gwirfoddolwyr i gyfarfodydd neu ddigwyddiadau. Meh-23 £41,649
Joshua Tree Bydd Joshua Tree yn defnyddio’r arian i gyflogi Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd ac ar gyfer sesiynau cymorth. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi 65 o deuluoedd y mae canser yn ystod plentyndod wedi effeithio arnynt, dim ots beth yw eu cefndir, a hynny ar draws cymunedau arfordirol Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Meh-23 £42,859
Neuadd Bentref Llanelian

Bydd Cymdeithas Gymunedol Llanelian yn defnyddio arian Gwynt y Môr i adeiladu neuadd bentref newydd. Adeilad dros dro sydd yno ar hyn o bryd ac mae wedi cyrraedd diwedd ei oes. Mae’r Gymdeithas yn gobeithio y bydd yr adeilad newydd yn hygyrch i bawb, a fydd yn annog grwpiau cymunedol newydd i ddefnyddio’r cyfleuster.

Meh-23 £60,000 
Cyfeillion Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Bodnant

Bydd Cyfeillion Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Bodnant yn defnyddio'r arian i brynu rhywfaint o ‘Siediau Dysgu’ i ardal awyr agored yr ysgol. Maen nhw’n gobeithio llenwi’r siediau ag offer dysgu ac adnoddau rhyngweithiol i helpu plant i ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol. Bydd y siediau’n cael eu defnyddio gan ddisgyblion yr ysgol, Clwb Brecwast ac ar ôl Ysgol Bodnant Bach, a’r clwb gwyliau ‘Bwyd a Hwyl’.

Meh-23 £7149.95
Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig Bydd Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn estyn allan at gleifion hŷn â dementia mewn ysbytai a chartrefi gofal lleol drwy ddangos arteffactau o’r amgueddfa iddynt ac adrodd eu hanes. Mae’n bosib y bydd y cleifion wedi gweld yr arteffactau pan oeddent yn blant. Bydd y sesiynau dangos a dweud yn cynnwys dehonglwyr mewn gwisgoedd o gyfnod yr Ail Ryfel Byd yn siarad am y cyfnod, gan ddangos arteffactau o’r cyfnod ac arwain trafodaeth arnynt. Meh-23 £4000
Clwb Cyfeillion Trelawnyd Bydd Clwb Cyfeillion Trelawnyd yn defnyddio’r arian i dalu i logi bysiau am deithiau i leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’w aelodau. Mae’n gobeithio lleihau ynysigrwydd cymdeithasol yn y gymuned a bydd yn talu am siaradwyr i'w cyfarfodydd misol i siarad am bynciau sy’n bwysig iddynt. Meh-23 £2000
Clwb Clyd y Rhyl Bydd Clwb Clyd y Rhyl yn defnyddio’r arian i logi ei ystafell gyfarfod wythnosol am y ddwy flynedd nesaf. Bydd hyn yn rhoi sicrwydd i’r clwb ac yn ei alluogi i barhau i redeg sesiynau i wneud i bobl hŷn deimlo’n llai ynysig. Meh-23 £4796.00

Siambr Fasnach Conwy

Bydd Siambr Fasnach Conwy’n trefnu Parêd Môr-forynion Conwy: digwyddiad yn ystod haf 2023 a fydd yn dathlu dros 900 mlynedd o hanes Conwy. Bydd yn adrodd hanes chwedlonol y pysgotwyr a ddaliodd môr-forwyn yn Afon Conwy. Meh-23 £3750.00
Babi Actif Bydd Eryri Bywiol yn parhau i redeg sesiynau ar gyfer ei brosiect Babi Actif, sy’n helpu rhieni i fod yn egnïol a threulio amser yn yr awyr agored yn ystod 1000 diwrnod cyntaf eu plentyn. Ymysg y gweithgareddau mae’n ei redeg mae ysgol y goedwig i fabis, ymarfer ôl-enedigol yn yr awyr agored, a theithiau cerdded sy’n addas i fygis. Meh-23 £60,000.00
Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych Bydd Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych yn defnyddio’r arian i gyflawni prosiect adfer ar gyfer y Llaethdy, sy’n rhan o gyfadeilad 200 mlwydd oed y castell. Ar ôl cyflawni’r prosiect, bydd yn fan y bydd y gymuned yn gallu ei ddefnyddio. Meh-23 £60,000.00

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff

Bydd Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff yn cynnal ffair haf i’r gymuned. Bydd croeso i bawb! Gorff-23 £750.00
Together for Colwyn Bay

Cafodd Together for Colwyn Bay gyllid i gynnal Cwrs Golygu Fideo am 6 wythnos ar gyfer pobl ifanc 11-17 oed.

Awst-23 £1000.00
Seren Superstars

Dyfarnwyd cyllid i Seren Superstars Preschool i adnewyddu eu hardal chwarae. Maent yn bwriadu cynnwys y gymuned leol mewn prosiect plannu coed a thyfu bwyd.

Medi-23 £1000.00
Clwb Bowlio Copperfields

Derbyniodd Clwb Bowlio Copperfields Grant Argyfwng Ynni i gynorthwyo gyda chostau trydan cynyddol.

Medi-23 £719.17
Capel Peniel Bydd Capel Peniel yn newid y ffenestri a fframiau’r ffenestri i’w wneud yn lle mwy cysurus i’r grwpiau cymunedol sy’n ei ddefnyddio ac i wella effeithlonrwydd ynni’r adeilad. Mae’r Capel wedi bod yn rhan o’r gymuned ers 1888. Meh-23 £12,000
HomeStart Cymru Bydd Home-Start Cymru’n cyflogi cydlynydd a staff gwirfoddoli i gyflawni cam nesaf ei Brosiect Iechyd Meddwl Cymheiriaid. Bydd yn cynnig cymorth 1:1 yn y cartref i deuluoedd lleol i wella eu hiechyd meddwl a lles y teulu. Meh-23 £43,511
Clwb Bowlio'r Rhyl

Bydd Clwb Bowlio'r Rhyl yn defnyddio'r arian i osod system paneli solar newydd yn ei lle. Bydd y system newydd yn helpu i leihau biliau ynni’r clwb, yn helpu i gynnal bodolaeth hirdymor y clwb a hefyd yn helpu’r clwb i ddatgarboneiddio.

Med-23 £13,080
Work in Progress Bydd Work in Progress yn defnyddio’r arian ar gyfer costau rhedeg cyffredinol y grŵp ac i ariannu rhannau o’u ‘Rhannu Cyhoeddus’ – arddangosfa o waith y grŵp yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Med-23 £5,953.26
Dragon Riders

Bydd Dragon Riders yn defnyddio'r arian i roi wyneb newydd ar eu trac BMX yn Nhraciau Marsh yn y Rhyl. Nod Dragon Riders yw rhoi cyfle i bobl ar incwm isel ddatblygu sgiliau newydd, ymarfer a mwynhau camp sy'n hygyrch iawn i'r rhai mwy breintiedig mewn cymdeithas.

Med-23 £13,153.58
Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Bydd Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn cynnal sesiynau llawn hwyl i deuluoedd yn Nhrelogan, Ffynnongroyw a Gronant. Gallai’r gweithgareddau gynnwys sesiynau fel 'Drymio Jync', gweithdy Lego, dawnsio gwerin, gweithdy celf, cofnod teulu neu daith natur.

Med-23 £5,623.10
Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Bydd Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru yn digideiddio ac yn catalogio casgliad o gardiau post, negatifau gwydr gwreiddiol a ffotograffau teuluol yn ymwneud â’r ffotograffydd Edwardaidd diweddar, J T Burrows, a oedd wedi’i leoli ym Mhrestatyn ac y mae ei waith yn cynnwys y dref a’r cyffiniau. Rhoddwyd y casgliad i'r fforwm yn ddiweddar. Med-23 £13,006.04
Ambiwlans Sant Ioan Cymru

Yn 2022 derbyniodd sefydliad Ambiwlans Sant Ioan Cymru grant o Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr i gyflwyno ei Raglen Hyfforddiant Sgiliau Achub Bywyd yn y Gymuned. Ar ôl cwblhau'r prosiect yn llwyddiannus, bydd yn defnyddio'r cyllid pellach hwn i barhau â'r hyfforddiant cymunedol ac i adeiladu ar y berthynas waith mae wedi’i sefydlu ag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol.

Med-23 £10,000
Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy (ADAS)

Bydd Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy yn defnyddio'r cyllid i dalu costau llogi ystafelloedd a goruchwylio, a fydd yn ategu eu gwasanaeth cwnsela.

Med-23 £24,850

EESW – Cynllun Addysg Beirianneg Cymru

Bydd y prosiect hwn yn cysylltu myfyrwyr chweched dosbarth o ysgolion o fewn y rhanbarth a ariennir gan Gwynt y Môr i weithio ar broblem beirianneg real dros gyfnod o chwe mis. Bydd gofyn i'r myfyrwyr weithio gyda'i gilydd i gynhyrchu datrysiad i friff y prosiect, a fydd wedi'i osod gan beiriannydd gyda’r thema'n ymwneud â chynaliadwyedd neu'r amgylchedd.

Med-23 £12,500
Cylch Chwarae Trelogan

Bydd Cylch Chwarae Trelogan yn defnyddio'r arian i dalu am redeg y Cylch Chwarae o ddydd i ddydd am 12 mis.

Med-23 £16,458.31
Canolfan Dewi Sant

Bydd Canolfan Dewi Sant yn parhau â’i Chinio Cymunedol a’r Brinio Cymunedol, sydd wedi cael eu cynnig ers mis Medi 2022.

Med-23 £14,611.97

Hwb Wcráin Prestatyn a Galltmelyd

Bydd Hwb Prestatyn a Galltmelyd yn defnyddio’r arian i dalu costau rhedeg am 12 mis, a fydd yn caniatáu iddynt gefnogi teuluoedd o Wcráin yn yr ardal.

Med-23 £1,000
Guides 1af Llandudno Bydd  Guides 1af Llandudno yn cynorthwyo gyda chost eu gweithgareddau drwy brynu offer, gwisg a llyfrau bathodynnau. Hyd-23 £300
Ymddiriedolaeth Canolfan Gymunedol Talacre Bydd Ymddiriedolaeth Canolfan Gymunedol Talacre yn prynu system PA a thaflunydd newydd i'w galluogi i gynnal mwy o ddigwyddiadau cymunedol. Hyd-23 £900
Gwasanaeth Cyfieithu Byddar Conwy

Bydd Gwasanaeth Cyfieithu Byddar Conwy yn talu i fyfyrwyr gael mynediad at Hyfforddiant Sgiliau Iaith Arwyddion Dwyieithog Lefel 4. Bydd y myfyrwyr wedyn yn gallu cefnogi pobl Fyddar leol gydag apwyntiadau a lleihau straen a phryder i bobl fyddar wrth ddelio â phobl sy’n clywed, i fynd i’r afael â’u materion personol.

Med-23 £5,000
Siop Cyngor ar Fudd-daliadau  Bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i dalu am gyflogau a chostau rhedeg am 2 flynedd. Bydd hyn yn caniatáu i'r Siop Cyngor ar Fudd-daliadau barhau i gynyddu incwm pobl drwy ddarparu cyngor, cefnogaeth a chynrychiolaeth ar bob agwedd o’r System Budd-dal Lles. Meh-23 £27,268
Clwb Bowlio Craig y Don

Bydd Clwb Bowlio Craig y Don yn gosod system ddyfrio awtomatig ar gyfer y lawnt. Roeddent wedi colli'r cyfle i gynnal cystadleuaeth o'r blaen oherwydd cyflwr gwael y lawnt. Bydd y system ddyfrio newydd hon yn galluogi'r clwb i gynnal y lawnt i safon dda.

Tach 23 £15,476

Treffynnon sy'n Ystyriol o Oedran a Dementia

Bydd Treffynnon sy'n Ystyriol o Oedran a Dementia yn rhedeg Rhaglen Ymgysylltu Rhyngwladol, gan weithio gydag ysgolion cynradd ym Mostyn, Pen-y-ffordd a Phicton i gefnogi pobl hŷn yn y gymuned.

Tach 23 £6240

Y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain

Bydd y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain yn defnyddio cyllid Gwynt y Môr i gyflogi Swyddog Addysg a Hyfforddiant Plant. Bydd y swyddog yn darparu hyfforddiant Iaith Arwyddion a Makaton, a hyfforddiant ymwybyddiaeth o fod yn fyddar.

Tach 23 £6,000
Sefydliad Crusaders Gogledd Cymru

Nod Sefydliad Crusaders Gogledd Cymru yw sefydlu ymyriad i alluogi pobl ifanc fregus i ddefnyddio Rygbi'r Gynghrair fel cyfrwng i newid ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu. Bydd yr ymyriad hwn yn cael ei roi ar waith drwy raglen 40 wythnos.

Tach 23 £24,726
Junction Ukes Bydd Junction Ukes yn cynnal gŵyl ‘Junction Uke Fest 2024’, gŵyl am ddim i’r gymuned yng Nghyffordd Llandudno ym mis Mehefin 2024. Tach 23 £2000
Clwb Bowlio Conwy Bydd Clwb Bowlio Conwy yn gosod system ddyfrio awtomatig ar gyfer y lawnt, a fydd yn caniatáu iddynt barhau i ddarparu cyfleoedd chwaraeon i bobl leol. Tach 23 £23,760

Clwb Pêl-droed Llanelwy

Bydd Clwb Pêl-droed Llanelwy yn gosod ffens rhwyll weldiad o amgylch y cae i ddiogelu’r arwyneb chwarae, gan ei gynnal a’i gadw i safon dda ar gyfer y gymuned.

Tach 23 £18,300
Clwb Bowlio Hen Golwyn Bydd Clwb Bowlio Hen Golwyn yn gosod system ddyfrio awtomatig ar gyfer y lawnt, a fydd yn galluogi’r clwb i ddod yn fwy cynaliadwy. Tach 23 £19,184.20
Grwp Wisdom of trauma Bydd y Grŵp Wisdom of Trauma yn defnyddio’r cyllid i gynnal gweithgareddau i gefnogi pobl sy’n byw gyda thrawma plentyndod. Gallai'r gweithgareddau hyn gynnwys therapi, cylchoedd gwrando, ac addysg seico. Tach 23 £12,933

Cyswllt Conwy ar gyfer Anableddau Dysgu

Bydd Cyswllt Conwy ar gyfer Anableddau Dysgu yn defnyddio'r arian i gefnogi eu prosiect côr Sing and Sign a chyflogi tiwtor Makaton cymwys.

Tach 23 £25,000
Festival Church, Hen Golwyn Bydd Festival Church Hen Golwyn (Eglwys Sure Hope) yn adnewyddu’r ystafelloedd cymunedol ar y safle i’w gwneud yn ‘addas i’r diben’. Maen nhw hefyd yn bwriadu ail-agor y caffi cymunedol. Tach 23 £25,000

Clwb Pêl-droed Alltmelyd

Mae’r cyllid hwn yn rhan o brosiect mwy i adnewyddu’r cae glaswellt a phrynu offer cynnal a chadw, gyda chefnogaeth Sefydliad Pêl-droed Cymru, Chwaraeon Cymru a North Hoyle.

Tach 23 £25,000

Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan, Llandudno

Bydd Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan yn gosod drysau mynediad botwm gwthio yn yr adeilad i’w wneud yn fwy hygyrch.  Tach 23 £14,006.40

Ymddiriedolaeth Gymunedol Talacre

Bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Talacre yn defnyddio'r arian i adnewyddu rendrad allanol y ganolfan gymunedol.

Tach 23 £24,478.90
Festival Church, Prestatyn Bydd Festival Church Prestatyn yn gwneud eu hadeilad yn fwy hygyrch drwy ledu drysau a gosod lifft grisiau a thoiled hygyrch. Tach 23 £10,290

Clwb Athletau Bae Colwyn

Bydd Clwb Athletau Bae Colwyn yn prynu offer Mesur Pellter Electronig (EDM) ar gyfer digwyddiadau maes - gwaywffon, disgen, peli trwm, a morthwyl. Tach 23 £4,284

Clwb Pêl-droed Gronant

Bydd Clwb Pêl-droed Gronant yn defnyddio’r arian i wella’r safle a’r cae, gan eu cynnal i safon dda ar gyfer y gymuned. Tach 23 £25,000
Clwb Bocsio Amatur Clwyd Dyfarnwyd arian i Glwb Bocsio Amatur Clwyd i brynu cit newydd. Sefydlwyd y clwb yn 1989, gyda’r nod o ddarparu sesiynau bocsio am ddim i aelodau’r gymuned. Tach 23 £989
Elusen Aloud Bydd Elusen Aloud yn cynnal ymarfer rhanbarthol Only Boys Aloud yng Nghanolfan ASK yn y Rhyl. Byddant yn agor yr ymarfer i’r gymuned ehangach er mwyn iddynt gael profiad o ganu gyda’r côr ac efallai ymuno yn y dyfodol. Tach 23 £1000
Hen Ysgol Llanrhos Bydd Hen Ysgol Llanrhos yn uwchraddio'r system wresogi. Bydd hyn yn galluogi'r Pwyllgor i gynnal lleoliad cymunedol i'w logi. Tach 23 £1000
Clwb Hwylio Bae Colwyn Bydd Clwb Hwylio Bae Colwyn yn prynu 1 Cwch Rhwyfo Celtaidd ar gyfer y clwb rhwyfo môr, gyda throli lansio, trelar, ac offer cysylltiedig. Maw 24 £20,279.35
Clwb Bowlio Highbury Bydd y prosiect yn newid y to tun gwreiddiol sydd ar bafiliwn y clwb bowlio ac sydd wedi rhydu ac yn gollwng. Maw 24 £13,000
Clwb Criced Llanelwy Bydd y prosiect yma’n cymryd lle’r cyfleusterau / rhwydi ymarfer awyr agored presennol sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes ar ôl 12 mlynedd o ddefnydd.  Maw 24 £9,800
Blossom and Bloom Cynnal Hwb Lles Blossom and Bloom sy’n darparu gwasanaeth galw heibio dyddiol, caffi a siop gyfnewid, gan gefnogi rhieni o ardaloedd difreintiedig y Rhyl a’r ardaloedd cyfagos. Mae'r argyfwng costau byw yn golygu bod galw mawr amdano ar hyn o bryd. Maw 24 £25,000
Pirates Conwy Cyllid tuag at gyfanswm costau Gŵyl Môr-ladron Conwy, gan gynnwys gweithgareddau ac offer iechyd a diogelwch, gweithgareddau ac arddangosfeydd ar thema môr-ladron, adloniant teuluol, gemau a stondinau marchnad.   Maw 24 £15,000
Eglwys Sant Paul, Craig y Don Newid y gegin yn y neuadd gymunedol er mwyn darparu cinio mewn lle cynnes a gwella’r cyfleusterau ar gyfer y grwpiau a’r sefydliadau sy’n defnyddio’r neuadd gymunedol.                   Maw 24 £16,000
Difodol Disglair, y Rhyl Bydd y prosiect hwn yn diogelu rôl swydd y Gweinyddydd. Mae'r rôl yn cefnogi cydymffurfiaeth sefydliadau, rheoli'r fflyd gymunedol, a rheoli cyfleusterau.    Maw 24 £24,983
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Esgob Morgan 

Bydd y prosiect yn creu ysgol goedwig a gardd eco, i ennyn diddordeb y plant ym myd natur. Bydd y gofod yn cael ei ddefnyddio gan nifer o glybiau ar ôl oriau ysgol.

Maw 24 £25,000
CIC STAND Gogledd Cymru

Bydd y cyllid yn cefnogi parhau i gynnal y grŵp arbenigol i blant dan 5 oed ar gyfer teuluoedd sydd â phlant ag anghenion ychwanegol ac anableddau. Mae’r grŵp yn cael ei gynnal yn y Rhyl, gyda theuluoedd o Sir Ddinbych a Chonwy yn mynychu.

Maw 24 £11,060
Sound Radio

Bydd y cyllid yn cefnogi costau sefydlu ac offer ar gyfer stiwdio ychwanegol yn ogystal â chreu rôl newydd Swyddog Cyswllt Cymunedol i gynyddu cysylltiadau â grwpiau cymunedol lleol, cynyddu cyfleoedd darlledu allanol a chynyddu datblygiad podlediadau, gan gefnogi grwpiau lleol y trydydd sector i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

Maw 24 £25,000
Youth Shedz

Bydd y cyllid yn cefnogi sefydlu Sied newydd ym Mochdre ac yn creu swydd cydlynydd Sied ieuenctid ychwanegol, a fydd yn cynyddu gallu’r sefydliad i redeg neu gefnogi mwy o Youth Shedz.

Maw 24 £25,000
       

 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397