Astudiaethau Achos

Gwasanaeth Cwnsela Cam-drin Domestig Aberconwy

Cenhadaeth Ambiwlans Sant Ioan Cymru

Elusen Aloud

Tenovus Gofal Canser

Canolfan Merched Gogledd Cymru

Clwb Marchogaeth Lloc a'r Cylch

Crest

Home-Start Cymru

DangerPoint

Rhaglen addysg diogelwch cymunedol ac ysgolion

Oriel Mostyn

Cwrdd â Mi Wrth yr Afon

Clwb Colwyn Gateway

Ymweliad â Blackpool

Clwb Gymasteg Grays

Costau adnewyddu

Ty Gobaith

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Canolfan Gymunedol Trelogan yn dathlu!

Linda Tavernor

Alabare

Cefnogodd Gwynt-y-Môr Alabre i brynu uned arlwyo symudol, sef Cegin Faes.

Clwb Rygbi Bae Colwyn

Cartrefi Conwy

Dyfarnwyd cyllid i Cartrefi Conwy gan Fferm Wynt Gwynt y Môr yn 2019 i gyflwyno nifer o sesiynau i weithio gyda’r rhai a oedd yn cael anhawster mawr gydag Iechyd Meddwl ac yn enwedig y rhai sydd wedi dioddef o ACE (Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod).

Clwb Bowlio Rhodfa’r Dwyrain

Academi’r Royal Cambrian / Conwy Connect

Cynyrchiadau Community Heart Productions

Rhwyfo Cwch Hir Cletaidd

Cerrig Camu Gogledd Cymru

Unedau Diogelwch Unigol

Good News Mission

Prosiect rhannu bwyd yn Cefnogi Teuluoedd mewn Argyfwng

Age Connects Canol Gogledd Cymru

Mae Age Connects yn cynhyrchu cylchlythyr bob deufis i'r aelodau

RNLI (Gorsaf Bad Achub y Rhyl)

PPE i Wirfoddolwyr

Eglwys Sure Hope

Rhoi bwyd i unigolion anghenus yn ariannol a theulu sy'n dioddef tlodi bwyd.

All Afloat

Cefnogi pobl ifanc drwy hwylio

Hosbis Plant Tŷ Gobaith

Cefnogi teuluoedd sydd â babanod â chyflyrau cymhleth neu gyflyrau sy'n bygwth bywyd

Bwyty Dylan’s a Crest

Darparu prydau maethlon i staff rheng flaen y GIG yn ystod pandemig y Coronafeirws

Gweithredu Cymunedol Abergele

Adnewyddu Sied Ieuenctid Abergele

Clwb Rygbi y Rhyl a’r Fro

4 arwyneb chwarae newydd, cyfleusterau newid newydd, adeilad clwb ac ystafell gymunedol

Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Galltmelyd

Trawsnewid sied reilffordd segur yng Ngalltmelyd

CIC Just Go For It

Ysbrydoli pobl ifanc a’u rhieni am wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg

Superkids Gogledd Cymru

Cefnogi teuluoedd pan fydd ei angen arnynt fwyaf

Canolfan y Drindod

Cadw gwasanaethau lleol ar agor

Hosbis Sant Kentigern

To newydd ar gyfer Hosbis Sant Kentigern sydd wedi’i adnewyddu

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397