STRAEON LLWYDDIANT

Kasia Kwiecien – Fy Siwrnai Gwirfoddoli

Ar ôl wyth mlynedd o weithio ym myd lletygarwch, fe wnes i ddechrau dyheu am newid. Dyna oedd dechrau fy siwrnai gwirfoddoli. Roeddwn i’n awyddus i ennill sgiliau newydd, i gyfarfod pobl o bob lliw a llun, ac i gael gwell dealltwriaeth o’r gymuned roeddwn i’n byw ynddi.

Stori Llwyddiant Mark Albrow

Fe wnes i gysylltu â Ceri Jones, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli yn CGGC, a thrafod swyddogaethau gwirfoddoli, a gofynnais iddi fy nghyfeirio at y rôl o fewn Creu Menter. Fe gysylltodd Ceri â mi sawl gwaith i sicrhau fy mod yn hapus yn fy rôl fel gwirfoddolwr.

ITACA brosiect Glanhau'r Castell

Gweithredu Cymunedol Abergele (ITACA), gynigiodd brosiect Glanhau'r Castell, yn Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych, mewn cydweithrediad â rhai o'i wirfoddolwyr ifanc presennol, a chyflwynodd gais i'r Gronfa Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid, i gyflawni hyn.

Nathania Minard – Siwrnai Gwirfoddoli

Dechreuodd Nathania ar ei siwrnai gwirfoddoli am y tro cyntaf fel cynorthwy-ydd chwarae gwirfoddol ar gynllun chwarae Haf CGGC (Gefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy).

Youth Shedz

Mae gwirfoddolwyr wedi cefnogi Youth Shedz gyda thua 250 awr o wirfoddoli, cynnal cwisiau a sgyrsiau a chadw mewn cysylltiad â'r ieuenctid yn ystod y cyfnod cloi allan.

CAIS

Paciwr / Gyrrwr Gwirfoddol yn Gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Cronfa Galedi’r Coronafeirws CAIS. Cysylltodd Steve â CGGC am gael gwaith gwirfoddol a chafodd ei gyfeirio at CAIS fel gyrrwr bws mini.

Astudiaeth Achos Ray Barnett

Wirfoddolwr eisoes gyda swyddogaethau mewn gwahanol sefydliadau elusennol a chymunedol gan gynnwys Ambiwlans Sant Ioan, Cymdeithas y Sgowtiaid a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol cyn pandemig Covid-19. Daeth at CGGC i weld a oedd unrhyw gyfleoedd eraill iddo gynorthwyo'r gymuned leol.

Cynllun Car Cymunedol Conwy Wledig - Car y Llan

Roedd posib i Geraint Davies o CGGC, ar y cyd â'n Cynllun Car Cymunedol Conwy Wledig - Car y Llan, gynorthwyo yn y digwyddiad 'brechu torfol' yn Llandudno.

Sian Jenkinson @ Youth Shedz

Ymunais â'r tîm yn 2020 drwy Covid, ac er bod gennyf rywfaint o brofiad o gefnogi gwirfoddolwyr, roedd y rôl o sefydlu swyddogaethau gwirfoddoli, cofrestru ar y platfform gwirfoddoli a'r gwaith ar bolisïau gwirfoddoli i gyd yn newydd iawn – aeth CGGC â mi drwy bopeth gam wrth gam, gan fy nghynghori a'm harwain ar hyd y ffordd.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397