EISIAU GWIRFODDOLI?

Beth yw manteision gwirfoddoli?

 • Cael sgiliau a phrofiad newydd

 • Magu hyder a hunan-barch

 • Gwella’r gymuned

 • Geirda diweddar

 • Helpu eraill

 • Cael Hwyl!

Dewis Cyfle Gwirfoddoli

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi’ch hun:

 • Oes gennych chi unrhyw sgiliau penodol y byddech eisiau eu defnyddio mewn rôl wirfoddol?
 • Neu efallai yr hoffech ddysgu rhywbeth newydd neu feithrin sgiliau newydd?
 • Ydych chi'n hoffi gweithio ar eich pen eich hun neu a fyddai'n well gennych chi fod yn rhan o dîm?

Mae gwirfoddoli'n cynnwys rhywfaint o ymrwymiad a chyfrifoldeb personol ond mae hefyd yn arwain at ymdeimlad o gyflawni a boddhad. Beth bynnag yw eich rhesymau chi dros wirfoddoli, y cyngor pwysicaf y gellir ei roi i chi yw mwynhewch yr hyn rydych yn ei wneud.

Y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf sy’n cael eu hybu gan CGGC

Fe allwn ni eich helpu chi i gymryd y cam nesaf

Gall CGGC roi’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i wneud dewis doeth am wirfoddoli. Rydyn ni’n helpu unigolion i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli ac rydyn ni’n darparu gwybodaeth am y sefydliadau sydd angen cefnogaeth. Cysylltwch a’r tîm gwirfoddoli i drafod y cyfleoedd posib i chi: 01492 534091 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn i’w argraffu o'n ffurflen gofrestru, ei llenwi a'i e-bostio atom. Os nad ydych chi’n siŵr beth hoffech ei wneud, mae gwefan Gwirfoddoli Cymru yn lle da i ddechrau edrych, oherwydd gallwch bori yn ôl cod post neu faes diddordeb i weld yr amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael ym Mwrdeistref Sirol Conwy, felly beth am gofrestru heddiw.

OR

Neu lenwi ffurflen gofrestru ddigidol yma

Ffurflen Gofrestru Gwirfoddolwyr

*Er mwyn i ni ddelio â’ch ymholiad gwirfoddoli, bydd eich gwybodaeth yn cael ei chofnodi ym mas data CGGC. Edrychwch ar ein Hysbysiad Preifatrwydd https://thirdsectorsupport.wales/cy/preifatrwydd/ i gael gwybod sut bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, pwy sy’n gallu ei gweld, y sylfeini cyfreithi- ol sy’n sail i gadw eich gwybodaeth, a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon, gan gynnwys eich hawl i wrthwynebu prosesu eich data. Bydd eich ffurflen yn cael ei hanfon at sefydliadau trydydd parti yr ydych wedi mynegi diddordeb mewn gwirfoddoli gyda hwy neu drydydd partïon a all eich cefnogi chi ar eich siwrnai gwirfoddoli Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw ar ein system am 18 mis ar ôl ein cyswllt diwethaf â chi, ac yna’n cael ei ddinistrio’n ddiogel.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397