Eglwys Sure Hope

Rhoi bwyd i unigolion anghenus yn ariannol a theulu sy'n dioddef tlodi bwyd.

Yn ystod pandemig Covid 19 helpodd Eglwys Sure Hope bobl o'r gymuned oedd yn dioddef tlodi bwyd drwy ddarparu bocsys bwyd. Mae'r niferoedd sy'n derbyn bwyd yn rheolaidd yn fwy na 120 gyda chyfartaledd o 80 yr wythnos yn Sure Hope yn Hen Golwyn a hefyd tua 40 yn dod yn rheolaidd yn Abergele, er ein bod bellach wedi symud y rhaglen i Ganolfan Gymunedol Dewi Sant, ym Mhensarn. Rydym yn danfon i bobl sy'n ynysu, o Landudno i Brestatyn, ac mae hyn yn 33% o'r cyfanswm. Rydym yn darparu parseli bwyd brys i nifer o aelwydydd yn rheolaidd.

Cynyddodd nifer y bobl sy'n dod i FoodShare yn fawr, a chyn gynted ag y digwyddodd y cyfyngiadau symud, datblygwyd system archebu ar-lein gennym i aelodau'r clwb ei defnyddio i archebu bwyd, a rhagarchebu eu slot amser. Roedd hyn yn galluogi pob aelod i ddod yn unigol i gasglu ei fwyd. Cyn bo hir bu'n rhaid i ni gynyddu i 2 ddiwrnod yn Sure Hope er mwyn gallu casglu bwyd yn ddiogel ar gyfer pob aelod o'r clwb. Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Good News Mission yn y Rhyl ar ddechrau'r pandemig ac yn gweithredu yno, a hefyd yn Abergele gan ddefnyddio Eglwys Sant Michael. Bellach dim ond yn Hen Golwyn a Phensarn mae gennym FoodShare, ac erbyn hyn mae Good News Mission yn gweithredu'n annibynnol.

Yn 2020 fe wnaethom lwyddo i ddosbarthu mwy na 3000 o focsys bwyd FoodShare a mwy na 5000 o Brydau Parod am ddim mewn cyfnod o 10 wythnos o fis Mai i fis Gorffennaf. Wedyn, yn olaf, yn ystod wythnos y Nadolig, fe wnaethom lwyddo i ddosbarthu 540 o Brydau Nadolig am ddim ledled Gogledd Cymru.

Drwy ddarparu bocsys bwyd, helpodd y prosiect hwn i leihau tlodi ac anghydraddoldeb mewn cymunedau, gan gynnwys iechyd drwy ddarparu bwyd hanfodol i unigolion. Hefyd datblygodd gymunedau ffyniannus gyda thwf economaidd cadarn drwy helpu unigolion a theuluoedd anghenus yn ariannol sy'n dioddef o dlodi bwyd. Roedd y prosiect hefyd yn cyfrannu at greu cymunedau cadarn a chynaliadwy drwy weithio i ddileu tlodi a hybu ffyniant a rennir.

"Rydym yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr ar gyfer FoodShare"

"Helo! Fy enw i ydi Victor. Rydw i'n 6 oed ac yn byw ym Mae Colwyn. Fe gefais i syniad i helpu Clwb FoodShare Colwyn drwy ofyn i'r cymdogion ar fy stryd adael tuniau o fwyd allan ar garreg eu drws, fel ’mod i’n gallu mynd rownd a'u casglu bob wythnos, ac wedyn cefais fy Mam i ddod â nhw i Eglwys Sure Hope. Edrychwch ar yr holl fwyd wnes i ei gasglu yn ystod fy wythnos gyntaf....ac fe roddodd rai o fy nghymdogion i arian i FoodShare hefyd! Wel, rydw i'n mynd i wneud hyn bob wythnos... ac ehangu fy nghasglu i strydoedd eraill cyfagos. Os gallaf i wneud hyn... a dim ond 6 oed ydw i... ydych chi'n meddwl y gallech chi ymuno â fi a dechrau casglu ble rydych chi'n byw hefyd? Beth am i ni i gyd wneud gwahaniaeth?!... Plîs ... os gwelwch yn dda?"

Victor, yn oed 6

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397