Stori Gwirfoddolwr Ifanc- Charlie Cottington

Mae Charlie yn ddisgybl ysgol gynradd sy'n gwirfoddoli ei amser i helpu i ofalu am anifeiliaid a gwarchod yr amgylchedd. Mae'n 10 oed ac yn Sgowt gyda chriw y Gogarth. Ond mae ei holl weithgareddau gwirfoddoli y tu allan i'w ymrwymiadau ysgol a’i ymrwymiadau gyda’r Sgowtiaid.

Dywedodd arweinydd y Sgowtiaid, Ray Barnett, wrth CVSC bod Charlie bob amser wedi bod yn angerddol am anifeiliaid a'r amgylchedd. Ar ei ben blwydd yn 8 oed gofynnwyd iddo beth hoffai ei wneud i ddathlu ei ben blwydd a dywedodd ei fod eisiau “gofalu am anifeiliaid”. Cysylltodd ei fam â ‘Noddfa Anifeiliaid Idlewild’ ac fe wnaethon nhw gytuno y gallai Charlie ddod i wirfoddoli am y diwrnod. Treuliodd ei ben blwydd felly yn glanhau cytiau’r geifr a’r moch, yn glanhau eu corlannau ac yn bwydo'r cathod bach sâl.

 Ar ôl gwylio cyfres ddogfen David Attenborough, Seven Worlds One Planet, penderfynodd Charlie gymryd camau pellach. Roedd yn bryderus iawn am y difrod i goedwigoedd glaw a'r niwed i organgutans. Ar ôl siarad gyda'i fam, dewisodd gefnogi’r World Wildlife Fund. Mae wedi codi £1,000 drwy ymgyrchoedd casglu sbwriel noddedig, taith gerdded noddedig o amgylch y Gogarth ar Noswyl Nadolig (!) a phacio bagiau mewn archfarchnad leol. Rhoddodd yr holl arian yma i'r WWF. Er gwaethaf yr holl gyfyngiadau yn ymwneud â phandemig y Coronafeirws, roedd yn dal i gymryd rhan ac yn dangos ei angerdd dros ddiogelu’r amgylchedd a helpu anifeiliaid.

Fe wnaeth ymdrechion Charlie gymaint o argraff ar Ray fel ei fod eisiau gwneud rhywbeth arbennig i gydnabod y bachgen ifanc ysbrydoledig yma yn ystod Seremoni Wobrwyo Flynyddol y Sgowtiaid. Gofynnodd i CGGC am help gan nad oedd unrhyw ddyfarniad swyddogol y gallai Charlie ei dderbyn a meddyliodd Swyddog Cyllid CGGC, Aled Roberts, am y syniad gwych o gysylltu â Syr David Attenborough yn uniongyrchol i ofyn iddo am ychydig eiriau caredig, yn ogystal â’r naturiaethwr a’r cyflwynydd o Gymru, Iolo Williams. Paratôdd Kasia Kwicien, Cydlynydd Gwirfoddolwyr CGGC, Dystysgrif Rhagoriaeth arbennig a mynychodd y Seremoni i’w chyflwyno i Charlie.

Anfonodd Syr David Attenborough, arwr mwyaf Charlie, lythyr llongyfarch personol ato a rhoddodd Iolo Williams dystysgrif i’r bachgen ifanc sy’n frwd dros fywyd gwyllt. Cyflwynwyd rhain gan Faer Tref Llandudno, gan wneud i Charlie deimlo’n arbennig iawn, ac roedd wrth ei fodd! Ni adawodd y wên ei wyneb am y noson gyfan.

Roedd yn anrhydedd enfawr cael cymryd rhan yn y digwyddiad arbennig yma a rhoi ei dystysgrif haeddiannol i Charlie. Mae’n fachgen ifanc eithriadol sy’n cael ei arwain gan gydymdeimlad ac yn llawn brwdfrydedd. Roedd gweld y syndod ar ei wyneb a'i hapusrwydd, yn enwedig pan dderbyniodd lythyr gan ei eilun Syr David, a'i fam mor emosiynol o ganlyniad, yn brofiad mor hyfryd. Rydw i’n falch iawn fy mod i’n gallu cynrychioli CGGC a dangos ein cefnogaeth ni i wirfoddolwyr ifanc a’r mudiad anhygoel yma - Sgowtiaid Cymru. Mae cyfarfod pobl ifanc fel Charlie yn dod â gobaith y gall y byd fod yn lle gwell rhyw ddydd. 

Kasia Kwiecien, Cydlynydd Gwirfoddolwyr CVSC

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397