Gwirfoddolwr Car y Llan- Bethan Trenchard

Mae cynllun Car Cymunedol Car y Llan yn cael ei gyflwyno gan CGGC mewn cydweithrediad â Chlwstwr Gorllewin Conwy a'r Meddygfeydd ym Metws y Coed a Cherrigydrudion. Yn cael ei gyllido gan Sefydliad Steve Morgan a Chronfa Gymunedol y  ​​Loteri  Genedlaethol, cafodd ei ddatblygu cyn Covid i gludo cleifion bregus sy’n byw yng nghymunedau gwledig ac ynysig rhan uchaf Dyffryn Conwy i’w hapwyntiadau iechyd. Gohiriwyd yr elfen cludo cleifion ar ddechrau pandemig Covid 19 a defnyddiwyd y car gan y meddygfeydd i ddosbarthu presgripsiynau.

Dechreuodd Bethan wirfoddoli gyda Car y Llan ar ddechrau’r cynllun ar ddiwedd 2019. Cafodd Covid effaith fawr ar y cynllun ond ers iddo ailddechrau gweithredu mae Bethan wedi bod yn gaffaeliad mawr i’r cynllun wrth ddosbarthu presgripsiynau’r feddygfa yn wythnosol ym mhob tywydd.

Rydyn ni wedi gofyn i Bethan beth oedd ei chymhelliant i ddod yn wirfoddolwr gyda Car y Llan: “Fe welais i boster yn fy meddygfa yn gofyn am wirfoddolwyr ac roeddwn i’n meddwl bod hwn yn gyfle i mi gefnogi fy nghymuned leol. Fy rôl i yw dosbarthu presgripsiynau o'r feddygfa i'r cleientiaid sy'n gaeth i'w cartrefi. Rydw i wir yn mwynhau cyfarfod â'r holl bobl ac mae'n golygu llawer i mi allu darparu gwasanaeth iddyn nhw a allai fod yn anodd ei gyrraedd fel arall iddyn nhw. Mae llawer ohonyn nhw’n unig a does ganddyn nhw ddim teulu agos yn byw gerllaw i gasglu presgripsiynau ar eu cyfer. Fe gefais i lawer o help gan CGGC ac roedd rheolwr y prosiect, Annie, ar gael bob amser i roi cefnogaeth a chyngor gan wneud i mi deimlo fy mod i’n cael fy ngwerthfawrogi ac i roi sicrwydd i mi.”

 “Mae Bethan yn wirfoddolwr gwych sydd bob amser yn barod i helpu. Mae hi wedi bod yn hanfodol wrth gefnogi’r feddygfa gyda’r gwaith dosbarthu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac mae wedi bod o help mawr iddyn nhw. Heb gefnogaeth Bethan ni fyddai Car y Llan wedi gallu darparu’r gwasanaethau y mae wedi bod yn eu cynnig.”

Annie Mills, Rheolwr Prosiect Car y Llan

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397