Aelodaeth

Mae CGGC yn gorff aelodaeth ac yn gallu cefnogi’r Trydydd Sector mewn sawl ffordd wahanol -

Datblygu eich grŵp – gallwn gynghori a chefnogi, o sefydlu grŵp cymunedol/elusen neu fenter gymdeithasol newydd, i ddatblygu polisïau a dogfennau llywodraethu, a helpu i wneud yn siŵr bod gan eich mudiad bopeth sydd ei angen arno.

Ariannu – gallwn chwilio am gyllid ar eich rhan neu eich helpu i wneud hynny eich hun drwy ein porth cyllid. Gallwn wirio eich ceisiadau am gyllid i helpu i’w gwneud mor gryf â phosibl. Rydym hefyd yn cynnal sesiynau cyllid ar gyfer cyllidwyr lleol a chenedlaethol ac mae CGGC yn rheoli dwy gronfa – cronfa Gwynt y Môr a Cash4Youth.

Hyfforddiant – gall CGGC gynnig hyfforddiant ar bob math o bynciau gan gynnwys Diogelu, y Cyfryngau Cymdeithasol, Codi Arian, Rôl y Trysorydd, Rheolaeth Gyllidol a llawer mwy.

Gwasanaethau Gwybodaeth – gall CGGC gael gafael ar ystod eang o adnoddau gan gynnwys polisïau a chanllawiau enghreifftiol. Rydym hefyd yn anfon negeseuon e-bost gyda gwybodaeth i’n haelodau yn rheolaidd, yn ogystal ag e-fwletin bob mis a chylchgrawn rheolaidd. Mae CGGC hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Gwasanaethau Ymarferol e.e. llungopïo a rhoi benthyg offer. Mae rhagor o wybodaeth am y rhain ar gael yma

Gwirfoddoli – Mae gennym dîm gwirfoddoli sydd nid yn unig yn helpu gwirfoddolwyr i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli addas a buddiol ond sydd hefyd yn gweithio gyda mudiadau i wneud yn siŵr eu bod yn barod ar gyfer gwirfoddolwyr. Mae hyn yn cynnwys pethau fel polisïau, gweithdrefnau ac yswiriant. Mae’r tîm hefyd yn cefnogi Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr ar gyfer rhannu arferion da a hyfforddiant. Mae Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Ymysg Pobl Ifanc hefyd sy’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli ac mae hyn wedi cynnwys datblygu Pecyn Adnoddau i Ymddiriedolwyr ifanc. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Gwahoddiad i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGC a hawliau pleidleisio.

Hyn i gyd am ddim ond £15 y flwyddyn! Ymunwch heddiw! Mae ffurflen aelodaeth ar gael yma.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397