Cyfleoedd Gwirfoddolwr

Ymddiriedolwr

Mae Mind Conwy yn sefydliad elusennol annibynnol sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion sy'n newid yn barhaus yn y gymuned. Mae wedi ymrwymo i weithio gyda'r gymuned i herio stigma a gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl, darparu gwasanaethau cynhwysol sy'n hygyrch i bawb sydd eu hangen, a sicrhau nad oes raid i unrhyw un wynebu problem iechyd meddwl ar ei ben ei hun. Mae’n chwilio am hyd at dri Ymddiriedolwr i ymuno â'r Bwrdd. Ymddiriedolwyr yw'r arweinwyr uchaf sy'n pennu’r cyfeiriad strategol, yn sicrhau bod yr adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithiol ac yn sicrhau bod Mind Conwy yn cael yr effaith fwyaf bosibl yn y gymuned. Bydd yr ymgeiswyr delfrydol yn ymroddedig, yn gydymdeimladol ac yn uchelgeisiol, ac yn barod i helpu i wneud cenhadaeth Mind Conwy yn realiti a'u harwain yn agosach tuag at y nod eithaf: cymdeithas lle mae pawb sy'n profi problem iechyd meddwl yn cael cefnogaeth a pharch. Byddwch yn cael cyflwyniad a hyfforddiant yn y rôl, cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd, a'r boddhad eich bod yn gwneud gwahaniaeth.


Ymddiriedolwr

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored, a sefydlwyd yn 2004, yn elusen lwyddiannus, effeithiol ac uchel ei pharch sy’n ysbrydoli pobl leol i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan, addysg, gwirfoddoli a chyflogaeth. Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored yn ceisio cryfhau ei Bwrdd ymhellach drwy benodi Aelod anweithredol o'r Bwrdd sydd ag arbenigedd, cefndir a sgiliau mewn Gweithrediadau Cyfreithiol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyfrannu at waith a llywodraethu elusen leol sy’n gwella bywydau drwy weithgareddau awyr agored, ac os oes gennych chi ddyhead i helpu i ddylanwadu ar ein nodau a'n hamcanion strategol ar gyfer y dyfodol, gallai hon fod y rôl i chi.


Trysorydd Gwirfoddol

Amgueddfa Syr Henry Jones, Llangernyw yw cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) a ddaeth, wedi dechrau cymharol ddi-nod, yn Athro Athroniaeth Foesol nodedig ym Mhrifysgol Glasgow ac yn ddylanwad mawr ar y system addysg yng Nghymru. Maent yn chwilio am Drysorydd Gwirfoddol newydd i ymuno â'u Bwrdd Ymddiriedolwyr presennol. Mae hwn yn gyfle gwych i bobl sydd â chefndir / diddordeb mewn cyllid a chyfrifon, i'w helpu i gadw cofnodion a gweithdrefnau ariannol priodol. Ni fyddai'r rôl yn heriol, gyda dim ond ychydig oriau'r mis yn ofynnol fel arfer, a bydd hynny’n hyblyg iawn. Fodd bynnag, maent yn gobeithio penodi rhywun am gyfnod o ddwy flynedd.

Fel Ymddiriedolwr, byddwch yn cyfrannu at gyfeiriad strategol yr amgueddfa. Byddai unrhyw hyfforddiant / arweiniad sydd ei angen yn cael ei ddarparu.


Ymddiriedolwr

Sefydlwyd Cyswllt Conwy ar gyfer Anableddau Dysgu i helpu i hyrwyddo hawliau pobl ag anabledd dysgu sy'n byw yn Sir Conwy. Mae ei nodau'n cynnwys sicrhau bod gan bobl ddewis cyfartal a chyfleoedd yn y gymuned maen nhw'n byw ynddi. Maen nhw'n chwilio am Ymddiriedolwyr sydd â sgiliau cadarn ym maes:

  • Marchnata / Cynhwysiant Digidol
  • Codi Arian
  • Cyllid
  • Sector Anabledd Dysgu

Caffi Trwsio Gwirfoddol

Mae caffis trwsio yn grymuso cymdeithasau i weithio gyda'i gilydd i leihau gwastraff, rhannu sgiliau, a chryfhau ein cymunedau. Eu nod yw atal eitemau rhag mynd i safleoedd tirlenwi drwy eu trwsio, rhoi pwrpas newydd iddynt, eu huwchgylchu neu eu hailgylchu, lleihau faint o ddeunyddiau crai a'r ynni sydd eu hangen i greu cynhyrchion newydd, gan dorri allyriadau CO2 o ganlyniad. Maent yn credu bod gan bob unigolyn gyfres anhygoel o sgiliau y gellir eu defnyddio mewn caffi trwsio. O gyfleoedd trwsio i swyddi gweinyddol, rheoli a recriwtio, a hyd yn oed data a thechnoleg. Beth bynnag yw eich arbenigedd, mae ganddyn nhw le i chi.

Fel gwirfoddolwr mewn caffi trwsio, cewch gyfle i chwarae rhan weithredol yn adferiad gwyrdd eich ardal leol, gan hefyd ddod yn aelod gwerthfawr o dîm ehangach, ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i greu byd glanach, mwy cynaliadwy, a darparu amgylcheddau cynhwysol, diogel i bobl o bob oed rannu gwybodaeth, sgiliau, ac i gysylltu'n gyffredinol.


Gynorthwywyr Hwb Cymunedol Gwirfoddol

Yn cael ei reoli gan Cais, mae The Troop Café yn Llandudno yn ganolbwynt cymunedol i gyn-filwyr sy’n cynnig gofod pwrpasol i aelodau’r gymuned cyn-wasanaethu. Ar hyn o bryd maent yn chwilio am Gynorthwywyr Hwb Cymunedol Gwirfoddol. Mae angen i’r gwirfoddolwyr fod â sgiliau cyfathrebu da, gallu gwneud i bobl deimlo’n gartrefol a bod yn wrandäwyr gwych. Yn y rôl hon byddech yn croesawu pobl i'r caffi, yn gweini diodydd a bwyd yn ardal y caffi a hefyd yn cefnogi eu mentoriaid drwy helpu gyda gweithgareddau. Mae angen i chi fod yn gyfforddus yn rhyngweithio â phobl o bob cefndir a bod â dealltwriaeth dda o bwysigrwydd cyfrinachedd. Bydd costau teithio’n cael eu had-dalu.


Mabwysiadwyr Gorsafoedd Gwirfoddol

Mae Creu Menter, sy'n rhan o Gartrefi Conwy, yn awyddus i recriwtio Mabwysiadwyr Gorsafoedd Gwirfoddol. Oes gennych chi amser sbâr i ofalu am eich Gorsaf Drenau leol yng Nghyffordd Llandudno? Byddent wrth eu bodd yn eich cael chi i ymuno! Bydd Mabwysiadwyr Gorsafoedd yn gwirfoddoli eu hamser a'u sgiliau i ofalu am botiau planhigion a chadw platfformau gorsafoedd yn edrych yn daclus ac yn ddeniadol i'w teithwyr. Fel rhan o'r rôl hon cewch eich cefnogi gydag arweiniad a hyfforddiant, gan fynychu 'sesiynau cyswllt a dal i fyny' rheolaidd gyda chydweithwyr yn sefydliad Trafnidiaeth Cymru.


Hyrwyddwyr Digidol Gwirfoddol 

Mae Creu Menter eisiau cefnogi tenantiaid Cartrefi Conwy i leihau eithrio ac ynysu digidol trwy fenthyg dyfais dabled wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd i denantiaid sydd ar hyn o bryd heb sgiliau ac offer digidol am 3 mis. Maent yn chwilio am Hyrwyddwyr Digidol Gwirfoddol i ddarparu cefnogaeth un i un bwrpasol reolaidd dros y ffôn i bobl sydd heb fod ar y rhyngrwyd erioed o'r blaen efallai. Bydd hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol yn cael ei ddarparu gan Gymunedau Digidol Cymru a byddwch yn cael hyfforddiant llawn ar bob agwedd ar y rôl. Mae'r rôl hon yn addas os ydych chi'n hyderus yn y defnydd o gyfrifiaduron, gliniaduron, dyfeisiau tabled, ffonau clyfar, chwilio drwy'r rhyngrwyd, defnyddio e-byst ac yn gallu egluro technoleg mewn ffordd syml, glir.


Gwirfoddolwyr Amgueddfeydd

Amgueddfa Syr Henry Jones, Llangernyw yw cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) a ddaeth, wedi dechrau cymharol ddi-nod, yn Athro Athroniaeth Foesol nodedig ym Mhrifysgol Glasgow ac yn ddylanwad mawr ar y system addysg yng Nghymru. Maent yn chwilio am Wirfoddolwyr Amgueddfa i ymuno â'u tîm. Mae hwn yn gyfle gwych i bobl sydd â diddordeb mewn hanes, diwylliant, neu a hoffai fod yn rhan o fenter gymunedol go iawn. Mae cyfleoedd i ddefnyddio'ch sgiliau a'ch diddordebau mewn sawl ffordd, gan gynnwys: helpu i gynnal a chadw'r adeilad a'r tiroedd; cynnal a chadw'r ardd Fictoraidd; marchnata a hyrwyddo'r amgueddfa i wahanol gynulleidfaoedd trwy wahanol lwyfannau; casglu deunydd ar gyfer ein harddangosfeydd; croesawu ymwelwyr. Byddai unrhyw hyfforddiant / arweiniad sydd ei angen yn cael ei ddarparu.


Dywyswyr Gwirfoddol

Y Sŵ Fynydd Gymreig ym Mae Colwyn yw'r sŵ hynaf yng Nghymru ac mae'n anelu at greu byd lle mae anifeiliaid a'u cynefinoedd yn cael eu gwerthfawrogi, eu deall a'u gwarchod. Maen nhw'n falch iawn o gael ailagor ar ôl bod ar gau oherwydd y coronafeirws. Maen nhw wedi agor gyda chanllawiau cadw pellter cymdeithasol i sicrhau diwrnod allan diogel i'w hymwelwyr. Maen nhw'n chwilio am Dywyswyr Gwirfoddol i helpu eu hymwelwyr i gadw pellter cymdeithasol wrth iddynt deithio o amgylch y sŵ. Bydd y gweithgareddau'n cynnwys cyfeirio drwy systemau un ffordd, ateb cwestiynau ymwelwyr ac estyn croeso cynnes i'r sŵ yn gyffredinol.


Gwirfoddolwyr Manwerthu

Mae Sefydliad Prydeinig y Galon, Siop Elusen Bae Colwyn yn chwilio am wirfoddolwyr manwerthu ar hyn o bryd. Os ydych chi'n hapusach yn sgwrsio â chwsmeriaid ar lawr y siop, yn dewis swatio yn yr ystafell stoc yn helpu i drefnu rhoddion, cadw'n heini yn y warws neu ymchwilio i eitemau anarferol i'w gwerthu ar eBay -  mae ganddynt rôl i chi! Os ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, neu roi cynnig ar rywbeth gwahanol wrth helpu i ariannu ymchwil i achub bywydau yn eich ardal chi, dyma'r lle i chi! Mae mesurau diogelwch Covid ar waith i'ch cadw chi'n ddiogel.


Gynorthwy-ydd Gweinyddol Gwirfoddol

Mae NWAMI yn sefydliad sydd wedi ymrwymo i leihau troseddau casineb drwy gyfnewid a dysgu diwylliannol, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o amrywiaeth ddiwylliannol. Mae’n chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddol Gwirfoddol i helpu gyda thasgau bob dydd fel ffeilio, cadw cyfrifon, ateb galwadau ffôn sy'n dod i mewn, a chadw'r swyddfa'n daclus ac ati. Mae sgiliau TG sylfaenol yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. O ran unrhyw gyfyngiadau Covid, gellir cyflawni'r rôl o gartref yn ogystal ag yn swyddfa NWAMI. Rhoddir hyfforddiant cynefino a byddwch yn cael cymorth ac arweiniad ar hyd y ffordd, yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi allanol amrywiol. Gellir ad-dalu treuliau os bydd hynny'n briodol.


Car y Llan Gyrrwr Cludiant Cymunedol

Fe fyddwn ni wedi ein lleoli ym Meddygfa Betws-y-Coed a Meddygfa Cerrigydrudion lle bydd y cerbyd yn cael ei rannu a’i ddefnyddio fel darpariaeth i bobl fregus sydd eisoes yn methu trefnu cludiant i fynd i’w hapwyntiadau gyda’u meddyg teulu. 

Betws- Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Cerrigydrudion- Dydd Iau a Dydd Gwener

Rydyn ni angen gyrwyr gwirfoddol i’n helpu ni ar ein siwrnai gyffrous. Mae angen Gyrwyr Gwirfoddol arnom hefyd i gludo'r cerbyd o Fetws i Gerrig ac yn ôl yn ystod yr wythnos.    

Ar ôl sefydlu’r apwyntiadau gyda meddyg teulu, gellid defnyddio’r cerbyd ar gyfer rhoi sylw i anghenion “llesiant” eraill gan ddibynnu ar argaeledd y cerbyd a’r gyrwyr gwirfoddol.


Cynorthwy-ydd Rhannu Dillad a Gyrrwr

Mae Home-Start Conwy wrthi'n recriwtio gwirfoddolwyr lleol i fod yn rhan o'u Cynllun Rhannu Dillad Cymunedol. Bydd y cynllun rhannu dillad yn cael ei gynnal yn Abergele, Pensarn, Tywyn, Bae Cinmel a'r ardal wledig. Dyma’r swyddi gwirfoddol sydd ar gael:

Cynorthwy-ydd Rhannu Dillad i helpu yn lleoliad y cynllun rhannu dillad, gan ddidoli a threfnu'r dillad.

Gyrrwr / Cludwr Gwirfoddol i helpu i gludo dillad i'r lleoliadau lleol gan ddefnyddio Trelar Home-Start. Ar gyfer y rôl hon bydd angen bar llusgo ar eich car.


Gwirfoddolwyr Manwerthu

Mae Hosbis Dewi Sant yn gwerthu dillad ail-law o ansawdd da, trugareddau a dodrefn. Er mai elusen yw hi, mae’n rhedeg ei siopau fel busnesau bach. Mae llwyddiant ei siopau yn ganlyniad i'r cymorth a'r gefnogaeth amhrisiadwy mae’n eu cael gan ei gwirfoddolwyr. Beth fyddwch chi'n ei wneud? Byddwch yn cyfarch ac yn gwasanaethu cwsmeriaid mewn ffordd groesawgar; helpu i reoli stoc; gweithio ar y til a phrosesu nwyddau sy'n cael eu prynu; arddangos eitemau ar lawr y siop ac ailgyflenwi stoc. Faint o amser fydd angen i chi ei ymrwymo? Bore neu brynhawn 10am -1pm / 1pm – 4pm (dydd Llun i ddydd Sadwrn). Mae’r siopau lleol ym Mae Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos a Chraig-y-Don.


Panel Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid

Mae Tîm Gwirfoddoli CGGC yn chwilio am bobl ifanc newydd rhwng 14 a 25 oed i wirfoddoli a dod yn aelodau o'n Panel Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid, fel y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer gweinyddu'r grant yma. Allwch chi wneud hyn? Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli i ieuenctid yn eich cymuned leol? Does dim angen unrhyw gymwysterau arnoch chi, dim ond diddordeb mewn sicrhau bod prosiectau'n diwallu anghenion lleol, gallu bod yn rhan o dîm, bod â sgiliau cyfathrebu da, a'r gallu i wneud penderfyniadau cadarn. Mae ein Panel fel arfer yn cyfarfod tua 3 gwaith y flwyddyn i wneud penderfyniadau, ond ar hyn o bryd mae’r cyfarfodydd yn rhithwir dros Zoom. Pan fydd y cyfyngiadau'n caniatáu, efallai y byddwch hefyd eisiau ymweld â'r prosiectau sy’n cael eu cyllido ar ein rhan a chynnal cyfweliadau/ysgrifennu astudiaethau achos neu flogiau.


Gyfeillion Ffôn

 Mae gan aelodau Deafblind UK golled golwg a chlyw cyfun ac mae llawer yn byw ar eu pen eu hunain gydag ychydig o deulu a ffrindiau o'u cwmpas. Allech chi helpu i gefnogi’r aelodau a hoffai gadw mewn cysylltiad dros y ffôn a chael galwad wythnosol gan wirfoddolwr cyfeillgar? Ar hyn o bryd mae Deafblind UK yn chwilio am Gyfeillion Ffôn Cymraeg a Saesneg. Maent yn chwilio am unigolion hyderus, siaradus a chyfeillgar sy'n gallu cynnal sgwrs dda gydag aelod dros y ffôn. Gallwch gymryd rhan yn y cyfle hwn o unrhyw le. Byddwch yn cael hyfforddiant ar-lein, pwynt cyswllt penodol yn Deafblind UK, cefnogaeth barhaus, cyfarfodydd gwirfoddolwyr ar-lein a'r cyfle i ymuno â thîm gwych o wirfoddolwyr! Mae'r rôl hon yn gofyn am ymrwymiad amser rheolaidd, bob wythnos fel arfer, ac mae ar gael i unigolion dros 18 oed.Gweld rhywbeth y byddech yn ei fwynhau?

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397