TELERAU DEFNYDDIO’R WEFAN HON

Hawlfraint

I gael caniatâd i ddefnyddio’r deunydd ar y wefan hon yn rhad ac am ddim mae’n amod gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) eich bod yn derbyn amodau a thelerau’r hysbysiad hwn.

Mae cynnwys y wefan hon yn hawlfraint gan CVSC 2019. Mae copϊo neu ymgorffori rhan neu’r cyfan o’r deunydd sydd ar gael ar y wefan hon mewn unrhyw ffurf i mewn i unrhyw waith arall wedi’i wahardd, ond mae gennych ganiatâd i:

  • argraffu neu lawrlwytho darnau o’r deunyddiau ar y wefan hon at eich defnydd personol; neu
  • gopϊo’r deunydd ar y safle yma i bwrpas ei anfon neu ei arddangos i drydydd partϊon unigol er gwybodaeth bersonol iddynt, ar yr amod eich bod yn cydnabod CVSC fel ffynhonnell y deunydd a’ch bod yn rhoi gwybod i’r trydydd parti bod yr amodau hyn yn berthnasol iddynt a bod yn rhaid iddynt gydymffurfio â hwy.

Lawrlwythiadau a FFrydio

Gallai’r Wefan gynnwys/arddangos: (i) nodau masnach nad yw CVSC’n berchen arnynt; a (ii) dyfeisiau/logos/nodweddion sydd wedi’u diogelu gan hawlfreintiau nad yw CVSC’n berchen arnynt (ynghyd fe’u gelwir yn “Nodau Trydydd Parti”). Nid yw CVSC’n hawlio unrhyw berchnogaeth mewn perthynas ag unrhyw Nodau Trydydd Parti. Nid yw defnyddio Nod Trydydd Parti yn y Wefan yn gyfatebol ag ardystiad gan/o berchennog perthnasol Nod Trydydd Parti o’r fath heblaw bod hyn wedi’i nodi’n benodol.

Yr Wybodaeth a Ddarperir

MAE’R WYBODAETH AR Y WEFAN HON WEDI’I DARPARU “FEL Y MAE” HEB WARANT O UNRHYW FATH, NAILL AI WEDI’I FYNEGI NEU WEDI’I AWGRYMU GAN GYNNWYS, OND HEB EI GYFYNGU I, Y GWARANTAU MARCHNADWYEDD A AWGRYMIR, ANSAWDD DERBYNIOL, ADDASRWYDD I BWRPAS PENODOL NEU DDIM TOR-CYFRAITH.  EITHRIR POB GWARANT O’R FATH I’R GRADDAU LLAWNAF A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH.

Rydych yn ysgwyddo pob cyfrifoldeb a risg o golled a ddaw o ddefnyddio ein gwefan. Ni ddylai CVSC neu ei weithwyr a’i gyrff cysylltiedig fod atebol o dan unrhyw amgylchiadau am unrhyw iawndal o gwbl sy’n ymwneud mewn unrhyw ffordd â’ch defnydd o’r wefan neu ei chynnwys, neu o’ch dibyniaeth ar y wefan neu ei chynnwys, mewn contract, camwedd, atebolrwydd tynn neu fel arall, gan gynnwys iawndaliadau arbennig, anuniongyrchol, ôl-ddilynol, damweiniol a chosbol, hyd yn oed os yw CVSC wedi derbyn hysbysiad am bosibilrwydd yr iawndal yma.

Gallai’r wybodaeth ar y wefan hon fod yn anghyflawn, yn hen neu’n wallus a gallai gynnwys gwallau technegol neu gamgymeriadau argraffyddol. Gall yr wybodaeth gael ei newid neu ei diweddaru heb rybudd.

 

Cysylltiadau a Baneri

Nid yw CVSC’n gwneud unrhyw gynrychioliadau o gwbl am unrhyw wefan arall y gallech fynd i mewn iddi drwy hon. Pan fyddwch yn mynd i mewn i wefan nad yw’n perthyn i CVSC, deallwch os gwelwch yn dda ei bod yn annibynnol i Fusnesau yn Cefnogi Cymunedau, ac nad oes gan CVSC unrhyw reolaeth dros gynnwys y wefan honno. Yn ogystal, nid yw dolen at wefan nad yw’n perthyn i CVSC, yn golygu bod CVSC’n cefnogi nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y cynnwys, na’r defnydd a wneir o wefan o’r fath neu o unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir drwyddi.

Cyfyngiadau’r Atebolrwydd

NI FYDD CVSC’N ATEBOL DAN UNRHYW AMGYLCHIADAU I UNRHYW BARTI AM UNRHYW IAWNDAL UNIONGYRCHOL, ANUNIONGYRCHOL, ARBENNIG NEU ÔL-DDILYNOL ARALL AM UNRHYW DDEFNYDD A WNEIR O’R WEFAN HON NEU UNRHYW DDEFNYDD A WNEIR O UNRHYW WEFAN ARALL AR HYPERGYSWLLT GAN GYNNWYS, YN DDIGYFYNGIAD, UNRHYW ELWON A GOLLWYD, AMHARIAD AR FUSNES, COLLI RHAGLENNI NEU DDATA ARALL AR EICH SYSTEM TRIN GWYBODAETH NEU FEL ARALL, HYD YN OED OS YW CVSC WEDI DERBYN HYSBYSIAD EGLUR AM BOSIBILRWYDD IAWNDAL O’R FATH.

MAE CVSC’N DARPARU’R GwASaNAETHau “FEL Y MAEnt” aC “FEL Y MAENt AR GAEL” AC HEB Unrhyw wARANT NEU AMOD, P’Un a ydyw wedI’i fynegi neu ei awgrymu. HEB RAGFARN I GYFFREdinolrwydd yr hyn a grybwyllwyd yn barod, nid yw CVSC’N GwARANTU Y ByDD Y WEFAN YN GwEITHREDU HEB YMYRIADAU, y bydd yn AMSEROL, yn ddiogel NEU HEB WALlAU AC NI FYDD yN ATEBOL AM Unrhyw GOLlED NEU NIWED sY’N CODI os nad yw’r WEFAN AR GAEL O BRYD I’W GILYDD NEU oherwydd na allwch chithau ddefnyddio’R WEFAN.

NI FYDD CVSC’n atebol I CHI dan unrhyw amgylchiadau AM UNrhyw IAWNDALIADAU ANUNIONGYRCHOL, ARBENNIG NEU ÔL-DDILYNOL ARALL SY’N CODI MEWN CONTRACT, CAMWEDD NEU FEL ARALL, GAN GYNNWYS COLLI ELWON, HYD YN OED OS YW CVSC WEDI DERBYN GWYBODAETH AM BOSIBILRWYDD IAWNDAL O’R FATH, HEBLAW AM FARWOLAETH NEU ANAF PERSONOL SY’N CODI O CVSC.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397