Diogelu

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn chwarae rhan bwysig mewn darparu gwasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc ac oedolion. Yng nghyfraith y DU, mae rhywun yn blentyn nes ei fod yn troi’n 18 oed. Mae’n hanfodol bod y gwasanaethau a’r gweithgareddau mae eich grŵp yn eu cynnig mor ddiogel â phosib, ac i sicrhau hyn, rhaid wrth fesurau diogelu yn eu lle.         

Bydd sefydlu mesurau diogelu o help i’ch grŵp warchod plant, pobl ifanc ac oedolion rhag niwed a cham-drin, yn ogystal â helpu staff a gwirfoddolwyr i wybod beth i’w wneud os ydynt yn poeni neu’n bryderus am blentyn neu oedolyn.

Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Nod ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus Stop it Now yw mynd i’r afael â gwylio a rhannu cynyddol ar luniau anghyfreithlon o blant.                  

Mae gwefan yr ymgyrch yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau a gwybodaeth i helpu pobl i atal gwylio a rhannu lluniau rhywiol, ac i gefnogi teuluoedd a ffrindiau pobl sy’n edrych ar luniau rhywiol o blant.              

Llefydd yn rhoi sylw i ddiogelwch ar y rhyngrwyd:

Canolfan diogelwch teuluoedd Facebook – https://www.facebook.com/safety

Gwybodaeth am seiber fwlio – http://www.bullying.co.uk/cyberbullying

Tudalen diogelwch teuluoedd Google – http://www.google.co.uk/goodtoknow/familysafety/

Tudalen Diogelwch Skype – www.skype.com/en/security

Byrddau Diogelu Gogledd Cymru          

 

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru    

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru   

Mae’r Bwrdd yn gyffredinol gyfrifol am herio asiantaethau perthnasol yn yr ardal honno er mwyn sicrhau’r canlynol: 

  • Bod mesurau effeithiol yn eu lle i WARCHOD plant          
  • Bod cynlluniau effeithiol ar waith i gydweithredu rhwng asiantaethau a chyflwyno gwasanaethau gwarchod a rhannu gwybodaeth
  • Rhagweld ac adnabod lle mae unigolion wedi’u heffeithio a gweithio gyda darparwyr gwasanaethau i ddatblygu gwasanaethau adnabod ac atal cynharach             
  • Hybu gwasanaethau cefnogi amlasiantaeth effeithiol
  • Hybu dulliau rhyngasiantaeth o weithio gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol lle mae poblogaethau’n wynebu risg o niwed               
  • Defnyddio hyfforddiant rhyngasiantaeth a dosbarthu dysgu ac ymchwil er mwyn helpu i greu gweithlu amlasiantaeth mwy hyderus a gwybodus

Dewch o hyd i fwy yma: Bwrdd Plant

Dyma amcanion y Bwrdd Diogelu Oedolion:

  • Gwarchod oedolion ei ardal sydd angen gofal a chefnogaeth (os yw’r awdurdod lleol yn diwallu unrhyw rai o’r anghenion hynny ai peidio) ac sy’n cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso neu mewn perygl o hynny
  • Atal yr oedolion hynny yn ei ardal rhag bod mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso

Dewch o hyd i fwy yma: Bwrdd Oedolion

Hyfforddiant

Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Diogelu CGGC

Cwrs ar lefel gyflwyniadol i godi ymwybyddiaeth o beth mae pawb angen ei wybod am ddiogelu.  Mae wedi’i dargedu’n benodol ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac mae’n addas ar gyfer y rhai heb fawr ddim gwybodaeth,  os o gwbl,  am ddiogelu yn yr ysrtyr ehangaf.   Bydd y sesiwn yn rhoi gwybod i chi am yr egwyddorian sylfaenol a ble i fynd os oes arnoch angen mwy o wybodaeth neu hyffordiant arbenigol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397