Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Clocaenog
Cyflwyniad Rheolwr Cronfa Gymunedol Clocaenog

Esyllt ydw i ac rwyf newydd gael fy mhenodi gan CGGC fel Rheolwr Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Clocaenog.

Ers dros 10 mlynedd rwyf wedi bod yn gweithio yn agos gyda cymunedau ar draws Conwy wledig er mwyn datblygu prosiectau amrywiol ac unigryw oedd er budd y cymunedau hynny. Roeddwn yn cydweithio gyda mudiadau ynghyd â gwirfoddolwyr oedd yn gwneud gwaith arbennig i’w cymunedau ac roedd ganddynt weledigaeth i ddyfodol eu cymuned. Yn ogystal a hyn mae gennyf brofiad o reoli a chydlynnu rhaglen grantiau ar gynllun oedd yn rhedeg ar draws gogledd Cymru.

Y peth cyntaf rwyf yn bwriadu ei wneud yn fy swydd yw dod i adnabod fy nghydweithwyr, penodi aelodau o’r gymuned i fod ar banel dewis cronfa Clocaenog ynghyd â thrafod gyda hwy er mwyn llunio canllawiau a gosod meini prawf ar gyfer y gronfa.

Mae hyn yn gyfnod cyffrous iawn i CGGC a minnau ac rwyf yn edrych ymlaen i gyd-weithio a chefnogi cymunedau ar draws ardal budd cronfa fferm wynt Clocaenog.

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffôn: 01492 523855

IMG 4513

Gweinyddwr Clocaenog Cronfa Penodi Fferm Wynt Coedwig

 STA02 clocaenog forest onshore wind farm

Dan i'n yn falch iawn o gyhoeddi bod Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) wedi cael ei benodi fel gweinyddwr y gronfa. Mae hwn yn gam nesaf cyffrous wrth gyflawni'r gronfa a fydd yn buddsoddi £786,000 y flwyddyn mewn cymunedau cyfagos yn ystod cyfnod y prosiect.

Cronfa Gymunedol Clocaenog Ymateb i Covid 19

CLOC CYM FINAL

Canllawiau

Mae CGGC yn elusen leol sydd gan brofiad helaeth o greu grantiau, a llwyddiant blaenorol o gefnogi cymunedau lleol. Tasg gyntaf CGGC fydd recriwtio panel o wirfoddolwyr, sef cynrychiolwyr lleol a fydd yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio fersiwn terfynol strwythur a meini prawf y gronfa, yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau am gyllid a llunio dyfodol y gronfa. Byddai innogy yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ym mhanel y gronfa i ystyried gwneud cais.

Dan i'n yn chwilio am bobl o bob math o gefndiroedd ac sydd gan amrywiaeth o brofiad, sy’n rhannu eu hangerdd a’u brwdfrydedd i sicrhau bod y gronfa gyffrous hon yn cael cymaint o effaith â phosib, ac i adeiladu etifeddiaeth tymor hir ar gyfer yr ardal.

Rydyn ni’n hapus dros ben gyda’r ceisiadau sydd wedi’u derbyn ar gyfer aelodau’r Panel a swydd y Rheolwr, a byddwn yn cysylltu â’r ymgeiswyr cyn gynted â phosib

Am fwy o wybodaeth darllenwch y Cwestiynau Cyffredin yma

neu cysylltwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 534091

Diwygio’r Ardal a Fydd yn Elwa o'r Gronfa

Diwygio’r Ardal a Fydd yn Elwa o'r GronfaYn innogy, rydym yn ymfalchïo yn ein dull hyblyg o gyflawni ein cronfeydd fferm wynt, ac nid yw Cronfa Buddsoddi Cymunedol Fferm Wynt Coedwig Clocaenog yn eithriad. Yn ystod cam ymgynghori’r prosiect hwn, rydym wedi gwrando ar farn dros 500 o bobl, ac rydym yn defnyddio'r adborth hwn i lunio ac i strwythuro'r gronfa.Rydym wedi cael adborth ychwanegol sylweddol ynglŷn â'r ardal a fydd yn elwa o'r gronfa ers ei chyhoeddi'r llynedd. Yn dilyn ystyriaeth ofalus, rydym wedi dewis ehangu’r ffiniau ar gyfer y gronfa ar ochr Sir Ddinbych y fferm wynt (mae’r ardal a fydd yn elwa, sydd wedi’i diweddaru, i'w gweld yn atodiad yr e-bost hwn). Nid yw hyn yn effeithio ar barth blaenoriaeth 1 sy’n aros yr un fath, nag ar yr egwyddor na fydd unrhyw brosiect cadarn yn y parth hwnnw’n colli allan i’r ardal ehangach.

 

Map of Areas Of Benefit

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397