Ymgysylltu Allanol

engagement

 Dyma gyfleoedd ymgysylltu ac ymgynghori eraill y credwn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Os hoffech i'ch ymgynghoriad gael ei restru yma, cysylltwch â'n Swyddog Cyswllt - Elgan Owen ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 523846.

 

Nid yw CVSC yn gwneud unrhyw sylwadau o gwbl am unrhyw wefan arall y gallwch gael mynediad iddi trwy'r un hon. Pan gyrchwch wefan nad yw'n perthyn i CVSC, deallwch ei bod yn annibynnol ar CVSC, ac nad oes gan CVSC unrhyw reolaeth dros gynnwys y wefan honno. Yn ogystal, nid yw dolen i wefan heblaw CVSC yn golygu bod CVSC yn cymeradwyo neu'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, neu ddefnydd, gwefan o'r fath neu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir drwyddi.

Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru

north wales collaborative

Asesiad o anghenion poblogaeth 2022

Gellir lawrlwytho’r asesiad o anghenion y boblogaeth yng Ngogledd Cymru a gyhoeddir ym mis Ebrill 2022 yma yn ogystal â fersiynau hygyrch, atodiadau a dogfennau ategol.

Mae yna fwy o wybodaeth ynglŷn â’r gweithgareddau ymgysylltu a ddefnyddiwyd gennym i hysbysu’r asesiad yn ein cyfeiriadur o ddigwyddiadau ymgysylltu. Bydd y cyfeiriadur hwn yn cael ei gadw’n gyfredol i’n helpu ni i gydgysylltu gweithgareddau ymgysylltu a dysgu o brofiadau pobl fel y gallwn barhau i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru.

 

Ymgynghoriad Comisiwn Elusennau - Ffurflen Flynyddol

s300 press release image 2018 colour

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi lansio ymgynghoriad ffurfiol ar newidiadau arfaethedig i’r Ffurflen Flynyddol, a luniwyd i sicrhau bod y rheolydd yn casglu’r wybodaeth gywir yn y blynyddoedd i ddod.

Mae'r Ffurflen Flynyddol yn ffurflen ar-lein y mae'n rhaid i bob elusen ag incwm blynyddol o £10,000 neu fwy ei chwblhau o fewn 10 mis i ddiwedd eu cyfnod adrodd ariannol.

Nid yw’r ffurflen wedi newid yn sylweddol ers 2018, ond ar ôl adolygiad cynhwysfawr, mae’r Comisiwn yn cynnig diweddaru’r set o gwestiynau y bydd angen i elusennau eu cwblhau o 2023 ymlaen.

Cynllun Cynefin Bae Colwyn

Ymunwch â’r Sgwrs Gymunedol mewn digwyddiad ‘Galw i mewn’!

Rydym wedi trefnu 4 digwyddiad ‘galw i mewn’ i’r gymuned dros Ardal Bae Colwyn.
Yn ystod y digwyddiadau hyn gallwch rannu eich safbwyntiau ar y bobl, lleoedd a’r cymunedau sy’n bwysig i chi. 

Mae’r holl sesiynau’n anffurfiol, yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb!  

  • Sesiwn 1:   Canolfan Gymunedol Colwyn Heights, Mai 17eg, 1yp – 5yp
  • Sesiwn 2:   Eglwys United Reform Llandrillo-yn-Rhos, Mai 18fed, 1yp – 5.30yp
  • Sesiwn 3:   Canolfan Siopa Bay View, gyferbyn â Morrisons, Mehefin 28ain, 12yp – 5yp
  • Sesiwn 4:   Eglwys Fethodistaidd Hen Golwyn, Wynn Avenue, Mehefin 30ain, 2yp – 6yh

Rhowch wybod i ni ar e-bost os byddwch yn dod neu gallwch alw i mewn ar y diwrnod - dim angen bwcio.  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gallwch fynychu unrhyw un o’r digwyddiadau (er enghraifft hyd yn oed os ydych chi’n byw yn Llandrillo-yn-Rhos gallwch fynd i unrhyw ddigwyddiad arall) - penderfynwch pa ddyddiad ac amser sy’n gweddu orau i chi.  Gallwch alw i mewn am 10 munud neu aros am y sesiwn gyfan - eich penderfyniad chi!

Gallwch ddarganfod mwy am Gynlluniau Cynefin yma: www.colwynplaceplan.com/q-a

Yn y cyfamser mae sawl ffordd i ddod i wybod am y diweddaraf ac i gymryd rhan yng Nghynllun Cynefin Colwyn:

Llenwch Arolwg Cynllun Cynefin Colwyn:  Bydd ond yn cymryd tua 5 munud i’w gwblhau ac mae’n canolbwyntio ar y lleoedd yn ardal Bae Colwyn mae pobl yn eu hoffi fwyaf a’r rhai sydd angen mwy o waith arnynt.
www.planningaidwales.org.uk/bayofcolwyn

Gadewch sylw ar y map cymunedol trwy ymweld â:  www.colwynplaceplan.com/get-involved

Cystadleuaeth Gelf i Ieuenctid - gweler y poster ble gall pobl ifanc ennill gwobrau am eu syniadau!

Gweithdai ar-lein i randdalwyr - byddwn yn cynnal 4 gweithdy ar-lein ar y dyddiadau canlynol:
Dydd Mercher Mai 25ain 1yp - 2yp  /  Dydd Mercher Mehefin 8fed 10yb - 11yb  /  Dydd Iau Mehefin 16eg 3.30yp - 4.30yp  /  Dydd Mawrth Mehefin 21ain 6yh - 7yh
Anfonir manylion cofrestru i chi ar e-bost yr wythnos nesaf.

Gallwch wybod y diweddaraf trwy edrych ar wefan Cynllun Cynefin Colwyn www.colwynplaceplan.com a gallwch gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os ydych am wybod mwy trwy ymweld â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cerdded a beicio yng Nghonwy - dweud eich dweud

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru wella a chynyddu’u llwybrau teithio llesol a chynllunio sut i uno llwybrau â’i gilydd i greu rhwydweithiau fel y gall pobl deithio’n rhwydd ar eu beiciau neu ar droed i’w gwaith, ysgol neu leoliad lleol arall. 

Ar ôl cyfnod o drafod â’r cyhoedd, mae’r ddeddf yn gofyn i’r cyngor gynnal ymgynghoriad statudol i roi cyfle i’r cyhoedd sicrhau bod y cyngor wedi ystyried eu barn. Dyma’r cam mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi’i gyrraedd. Rydyn ni nawr yn gofyn:- 

  • Ydyn ni wedi nodi’r llwybrau cywir ar gyfer eu gwella (llwybrau’r dyfodol)? 
  • A yw ein hasesiad o’r llwybrau sydd eisoes yn bodloni’r safonau yn gywir (llwybrau presennol)? 
  • Ydyn ni wedi nodi’r holl lwybrau newydd addas? 

Mae’r ddeddf yn seiliedig yn bennaf (ond nid yn llwyr) ar y trefi a’r pentrefi sydd â phoblogaeth o fwy na 2000. Yng Nghonwy, mae hyn yn golygu ein bod yn ymgynghori ar welliannau i’r llwybrau cerdded a beicio o fewn y setliadau hyn.

Dilynwch y ddolen yma i ddweud eich dweud.

 

Gwasanaeth Cludiant Ambiwlans Di-argyfwng 

Hoffem wybod mwy am eich profiad wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth Cludiant Ambiwlans D-argyfwng. 

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni ac yn ein galluogi i weld beth rydym yn ei wneud yn dda ac yn ein helpu i wneud unrhyw welliannau.

I gymryd rhan, cliciwch y ddolen isod ac atebwch y cwestiynau.

Diolch!

I gwblhau’r arolwg cliciwch yma.

Archwilio Cymru - A yw awdurdodau lleol yn adeiladu cydnerthedd cymunedol?

Logo 0

A yw eich awdurdod lleol yn eich galluogi chi a'ch cymuned i wneud mwy drosoch eich hun?

Rydym am ddarganfod sut mae awdurdodau lleol yn adeiladu gwydnwch cymdeithasol a hunanddibyniaeth yn eu dinasyddion a'u cymunedau. A yw eich awdurdod lleol yn eich cefnogi i fyw'n annibynnol?

Drwy ddarparu gwybodaeth i gefnogi pobl i wneud mwy drostynt eu hunain, gall awdurdodau lleol greu dyfodol mwy gwydn lle mae cymunedau'n penderfynu ar y materion mawr y maent yn eu hwynebu ac yn gwneud mwy drostynt eu hunain.

Nod ein harolwg yw darganfod beth sy'n gwneud ein cymunedau'n lleoedd y maent, a pha mor wydn ydynt. Yr ydym am glywed y pethau y mae cymunedau wedi'u gwneud yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf y mae pobl yn falch ohonynt, ac y gall eraill ddysgu ohonynt.

Rydym hefyd am gael gwybod beth arall y mae angen i awdurdodau lleol ei wneud i gefnogi'r cyhoedd i allu gwneud mwy drostynt eu hunain. 

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, llenwch ein harolwg [agorir mewn ffenest newydd].

Lleisiau Cymunedol Canser y Coluddyn Cymru

MOONDA4

Sut ydyn ni’n symud at flwyddyn yng Nghymru heb unrhyw farwolaethau canser y coluddion? Cymerwch ran yn y prosiect newydd hwn gan y Moondance Cancer Initiative a @bowelcanceruk sy’n anelu at ddeall sut ellir gwella lefelau goroesi canser y coluddion. Os ydych yn byw yng Nghymru ac y cawsoch eich effeithio gan y clefyd, gan gynnwys cyfeillion a'r teulu, rhannwch eich meddyliau, profiadau a syniadau yn ein harolwg. Cymerwch ran heddiw: https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-canser-y-coluddyn

 Canolfan Ieuenctid a Chymuned Llanddulas - Holiadur Ymgynghori

Bydd yr holiadur hwn yn helpu'r Ymddiriedolwyr sy'n rhedeg y Ganolfan Ieuenctid a Chymuned i gasglu gwybodaeth ar sut i ddatblygu'r Ganolfan ar gyfer y dyfodol.

Mae'r holiadur yn uniaith Saesneg. https://www.surveymonkey.co.uk/r/Llanddulasyouthclubw

Os oes angen copi papur neu wybodaeth bellach arnoch cysylltwch â'r Ganolfan Gymunedol - mae'r manylion cyswllt i'w cael yma.

Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweithredu Strategaeth y Gweithlu
Digwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r rhaglen 10 mlynedd Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal
Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC/SCW) yn cynnal chwe digwyddiad wyneb yn wyneb hanner diwrnod ar y cyd lle byddwch yn gallu cyfrannu at y cam nesaf o weithredu'r strategaeth gweithlu 10 mlynedd.

Bydd y digwyddiadau chwe hanner diwrnod yn cael eu cynnal ar dri diwrnod a byddant yn cael eu cynnal ledled Cymru ar y dyddiadau canlynol:
• Gogledd Cymru: Dydd Llun 20 Mehefin yn Venue Cymru, Llandudno
• Gorllewin Cymru: Dydd Llun 11 Gorffennaf yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin
• De Cymru: Dydd Iau 14 Gorffennaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd
Bydd pob un o'r diwrnodau'n cynnwys dau ddigwyddiad, un yn rhedeg yn y bore (09:00 tan 12:30) a'r llall yn y prynhawn (13:00 tan 16:30).

Bydd digwyddiadau'r bore yn ymdrin â'r meysydd canlynol:
1. Gweithlu ymgysylltiedig, brwdfrydig ac iach
2. Atyniad a recriwtio
3. Arweinyddiaeth ac olyniaeth
4. Cyflenwad a siâp y gweithlu
5. Llesiant.


A bydd digwyddiadau'r prynhawn yn canolbwyntio ar:
1. Modelau gweithlu di-dor
2. Adeiladu gweithlu sy'n barod am y byd digidol
3. Addysg a dysgu rhagorol
4. Cynhwysiant
5. Y Gymraeg.
I gofrestru, cliciwch ar y ddolen ar gyfer y digwyddiad yr hoffech ei fynychu:

Gogledd Cymru:

Digwyddiad y bore
Digwyddiad prynhawn


Gorllewin Cymru:

Digwyddiad y bore
Digwyddiad prynhawn


De Cymru:

Digwyddiad y bore
Digwyddiad prynhawn
Mae croeso i chi ymuno â ni mewn digwyddiad bore a phrynhawn; fodd bynnag, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad.

Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn at gydweithwyr y credwch y byddai'r digwyddiadau hyn o ddiddordeb iddynt.

Eisiau cael eu hychwanegu at y rhestr bostio a chael y wybodaeth ddiweddaraf? E-bostiwch Sharon Evans, Gweithredu Strategaeth y Gweithlu, gyda'ch manylion: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol

Fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Safonau Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol, bydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cynnal tri digwyddiad ar y dyddiadau canlynol – mae croeso i chi gylchredeg ar draws eich sefydliad.

Mai 18fed 12pm – 1.15pm

Mai 25ain 12pm – 1.15pm ar gyfer y trydydd sector/Asiantaethau Gwirfoddol

Mehefin 8fed 12pm – 1.15pm

I archebu lle ar y digwyddiadau hyn, ewch i https://www.northwalessafeguardingboard.wales/events/


 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397