Ymgysylltu Allanol

engagement

 Dyma gyfleoedd ymgysylltu ac ymgynghori eraill y credwn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Os hoffech i'ch ymgynghoriad gael ei restru yma, cysylltwch â'n Swyddog Cyswllt - Elgan Owen ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 01492 523846.

 

Nid yw CVSC yn gwneud unrhyw sylwadau o gwbl am unrhyw wefan arall y gallwch gael mynediad iddi trwy'r un hon. Pan gyrchwch wefan nad yw'n perthyn i CVSC, deallwch ei bod yn annibynnol ar CVSC, ac nad oes gan CVSC unrhyw reolaeth dros gynnwys y wefan honno. Yn ogystal, nid yw dolen i wefan heblaw CVSC yn golygu bod CVSC yn cymeradwyo neu'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, neu ddefnydd, gwefan o'r fath neu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir drwyddi.

 

Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg

Hoffech chi fod bobl yn gallu byw yn y gymuned lle cawsant eu magu ac i'r Gymraeg barhau i ffynnu fel iaith gymunedol? Mae Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi dogfen ymgynghorol ar y Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg. Mae'r ddogfen yn cynnwys nifer o bethau y gellir eu gwneud ar lefel gymunedol er mwyn cefnogi a diogelu cymunedau Cymraeg lle mae nifer fawr o ail gartrefi.

Rydyn ni’n awyddus i greu cyfleoedd i gymunedau arwain ar rai o’r ymyraethau yma, ac am i’n cymunedau gael yr adnoddau angenrheidiol i hwyluso cyfranogiad cymunedol.

Tra’n bod ni’n hyderus y bydd yr ymyraethau yn y ddogfen - ynghyd â’r camau gweithredu eraill rydyn ni wedi’u cyhoeddi ar faterion treth, cynllunio a fforddiadwyedd – yn rhai cadarnhaol – rydyn ni’n gwybod nad oes atebion hawdd. Rydyn ni’n awyddus i glywed eich barn ar y ddogfen, ac ry’n ni hefyd am i chi rannu’ch syniadau am weithgareddau newydd y gallwn eu datblygu er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i’n cymunedau Cymraeg a’n helpu ni i greu Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg gwerth chweil.

 Ymatebion erbyn: 22 Chwefror 2022

https://llyw.cymru/cynllun-tai-cymunedau-cymraeg

WG RED LOGO 503 X 336

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Conwy 2022–2032

CCBC Logo

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob awdurdod lleol yng Nghymru fod â Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Bydd y cynlluniau hyn yn cyfrannu at gyflawni Strategaeth Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050, sydd â'r nod o gael miliwn o siaradwyr Gymraeg erbyn 2050.

Mae dod yn ddwyieithog/amlieithog hefyd yn nodwedd allweddol y Cwricwlwm newydd i Gymru ac mae'n rhaid i ni ystyried gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg a gweithio tuag at gyflawni'r amcanion llesiant.

Bydd ein strategaeth ddrafft 10 mlynedd yn dangos sut y byddwn yn datblygu darpariaeth y Gymraeg yn ein hysgolion yn seiliedig ar y canlyniadau a'r targedau sydd wedi'u pennu gan Lywodraeth Cymru er mwyn i'n holl ddysgwyr ddod yn hyderus ddwyieithog.

Cwblhewch yr arolwg ar-lein, neu fel arall mae copïau papur ar gael o un o'n canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid Hwb. Os hoffech i ni anfon copi papur atoch, anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

I gwblhau'r arolwg cliciwch yma.

Cerdded a beicio yng Nghonwy - dweud eich dweud

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru wella a chynyddu’u llwybrau teithio llesol a chynllunio sut i uno llwybrau â’i gilydd i greu rhwydweithiau fel y gall pobl deithio’n rhwydd ar eu beiciau neu ar droed i’w gwaith, ysgol neu leoliad lleol arall. 

Ar ôl cyfnod o drafod â’r cyhoedd, mae’r ddeddf yn gofyn i’r cyngor gynnal ymgynghoriad statudol i roi cyfle i’r cyhoedd sicrhau bod y cyngor wedi ystyried eu barn. Dyma’r cam mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi’i gyrraedd. Rydyn ni nawr yn gofyn:- 

  • Ydyn ni wedi nodi’r llwybrau cywir ar gyfer eu gwella (llwybrau’r dyfodol)? 
  • A yw ein hasesiad o’r llwybrau sydd eisoes yn bodloni’r safonau yn gywir (llwybrau presennol)? 
  • Ydyn ni wedi nodi’r holl lwybrau newydd addas? 

Mae’r ddeddf yn seiliedig yn bennaf (ond nid yn llwyr) ar y trefi a’r pentrefi sydd â phoblogaeth o fwy na 2000. Yng Nghonwy, mae hyn yn golygu ein bod yn ymgynghori ar welliannau i’r llwybrau cerdded a beicio o fewn y setliadau hyn.

Dilynwch y ddolen yma i ddweud eich dweud.

Gwasanaeth Cludiant Ambiwlans Di-argyfwng 

Hoffem wybod mwy am eich profiad wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth Cludiant Ambiwlans D-argyfwng. 

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni ac yn ein galluogi i weld beth rydym yn ei wneud yn dda ac yn ein helpu i wneud unrhyw welliannau.

I gymryd rhan, cliciwch y ddolen isod ac atebwch y cwestiynau.

Diolch!

I gwblhau’r arolwg cliciwch yma.

Lleisiau Cymunedol Canser y Coluddyn Cymru

Mae Bowel Cancer UK yn lansio Lleisiau Cymuned Cymuned Canser y Coluddyn: grŵp i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser y coluddyn yng Nghymru i rannu eu profiadau ag eraill sydd wedi bod trwy rywbeth tebyg, siarad am eu profiad o driniaeth a gofal a dweud eu dweud ar ddatblygiad gwasanaethau yng Nghymru.
 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397